Meestgestelde vragen Wagnerplein

Het Wagnerplein wordt over enkele jaren nogmaals fors uitgebreid. Ontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken het komende half jaar de haalbaarheid van een uitbreidingsplan. Hieronder een overzicht van de meestgestelde vragen.

Wanneer is duidelijk of de plannen doorgaan? En wat is een Stedenbouwkundig Plan?

In het najaar van 2021 gaan de gemeente en BPD de haalbaarheid onderzoeken. Zij halen hiervoor input op bij de ondernemers, bewoners en andere geïnteresseerden om de behoeftes vanuit de hele wijk in beeld te krijgen. Op basis van deze bijeenkomsten worden de plannen vervolgens uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. In het stedenbouwkundig plan kun je zien waar de woningen komen, waar geparkeerd wordt, waar ruimte is voor groen, horeca/winkels en spelen en hoe het verkeer rijdt. Ook staat in het plan wat er gebeurt met het Von Weberpark. Inrichting op het niveau van bijvoorbeeld straatmeubilair en de architectuur van de woningen is nog niet zichtbaar in een stedenbouwkundig plan. Dat is namelijk weer een vervolgstap met het opstellen van een inrichtingsplan voor de openbare ruimte en de afzonderlijke bouwplannen van de gebouwen.

De plannen worden natuurlijk ook financieel doorgerekend. Eind 2021 neemt het college op basis hiervan een besluit. Bij een positief besluit stuurt het college het voorstel naar de raad. De gemeenteraad beslist uiteindelijk. Dat is op zijn vroegst ergens begin 2022. 

Welke woningen komen er?

De visie gaat uit van zo’n nieuwe 270 woningen aan de oost en zuidkant van het plein; het gaat voornamelijk om appartementen. Welke typen er komen (dus hoe groot of klein, koop of huur en prijsklasse) moet nog worden bepaald, maar de gemeente eist dat minimaal 20 % van de woningen in de categorie sociale huur valt en 10% in de categorie middeldure huur. De nieuwe woningen gaan vooral de hoogte in, want omdat we ook het Von Weberpark zoveel mogelijk willen behouden is de ruimte natuurlijk beperkt. 

Waarom worden er zoveel woningen toegevoegd aan het Wagnerplein?

De komende jaren hebben we in Tilburg een gigantische woningenbouwopgave in te vullen, namelijk 25.000 woningen tot 2040. Tilburg zet hierbij in op verdichting binnen het bestaand stedelijk gebied. Wagnerplein is een van de locaties die hiervoor in aanmerking komt. Vandaar dat de visie uit gaat van circa 270 woningen met hoogte accenten in de vorm van appartementen en circa 30 woningen aan de Haendellaan. Of dat aantal haalbaar en inpasbaar is zal de komende tijd moeten blijken. 

Er is al veel verkeer en parkeerdruk rondom het Wagnerplein, gaat het nu nog drukker worden?

Vanzelfsprekend moet met de nieuwe plannen een goede en veilige verkeersituatie gewaarborgd zijn. In de huidige situatie zijn er al klachten over filevorming op de kruispunten met de Brucknerlaan en de Haendellaan (al zijn deze afgelopen maanden minder geweest, mogelijk als gevolg van de corona periode). Adviesbureau Groen Licht heeft dit begin 2020 (voor de corona periode) onderzocht. Uit het onderzoek van Groen Licht blijkt dat er vooral langere wachtrijen ontstaan op drukke momenten, zoals tijdens de avondspits en de markt. De wachtrijen duren over het algemeen niet heel lang en lossen vanzelf weer op.

Het éénrichtingsverkeer op de Brucknerlaan wordt vaak als oorzaak genoemd voor de opstoppingen. Uit het onderzoek van Groen Licht blijkt echter de grote hoeveelheid verkeer op met name de Beethovenlaan de grootste boosdoener. Door de continue stroom autoverkeer op de Beethovenlaan kan het verkeer van de Brucknerlaan en de Haendellaan niet doorrijden. Vooral daardoor ontstaan langere rijen wachtende auto’s op de verschillende kruispunten.

Om de nieuwe plannen te kunnen realiseren is een adequate oplossing voor de hoge verkeersstroom op de Beethovenlaan noodzakelijk. Bij de verdere uitwerking naar het stedenbouwkundig plan zal nader onderzoek worden gedaan om tot een oplossing te komen. Ook zal aan parkeernorm moeten worden voldaan.

Komen er ook voorzieningen in het nieuwe plan? 

De visie biedt ruimte voor 1.700m2 voorzieningen. Het ligt voor de hand om deze in de plint van de nieuwe gebouwen te realiseren. Het is nog niet bekend of dit bijvoorbeeld winkels, horeca of maatschappelijke voorzieningen gaan zijn. Afhankelijk van de behoefte die we ophalen uit de wijk en de haalbaarheid zal dit nader worden bepaald. 

Wat is het Lijnsheike? 

In de nieuwe visie wordt de naam Lijnsheike veel genoemd. Het Lijnsheike was vroeger de belangrijkste weg die het centrum van Tilburg met Noord verbond. Aan deze weg lag lintbebouwing, maar ook oude boerderijen. De verhalen gaan dat er vroeger op mooie dagen file op deze weg stond op weg naar de Efteling. Het Lijnsheike en de bebouwing is in de jaren 70 voor het overgrote deel gesloopt om plaats te maken voor de grootschalige uitbreidingen. Alleen een klein stukje is nog bewaard gebleven, tegenwoordig te vinden direct ten noorden van het Wagnerplein. 
In de nieuwe visie wordt een deel van het Lijnsheike, welliswaar in een moderne vorm,  teruggebracht. Deze komt parallel aan de Brucknerlaan te liggen met aan beide kanten nieuwe bebouwing. Het is de bedoeling om dit nieuwe Lijnsheike een verblijfsgebied te laten worden, alleen toegankelijk voor langzaam verkeer. 

Wat gebeurt er met het Von Weberpark?

Het Von Weberpark is een kwaliteit in het gebied die we graag willen behouden. Dit park is nu vrij gesloten, maar moet in de toekomst opener en veiliger worden. Ook willen we het een duidelijkere functie geven voor de wijk, denk bijvoorbeeld aan een stadstuin worden waar ruimte is voor activiteiten en recreatie door wijkbewoners. De komende maanden willen we eerst de behoefte ophalen uit de wijk op basis waarvan we een definitief besluit nemen over de functie en inrichting van het park in de nieuwe plannen. 

Wie is de ontwikkelaar?

Dat is BPD (voorheen bekend als Bouwfonds). Zij zijn initiatiefnemer van de plannen en zijn verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding en realisatie van de ontwikkeling. De gemeente heeft een toetsende rol en beoordeeld of de plannen voldoen aan alle aspecten op het gebied van verkeer, milieu, woonbeleid etc. 

Is er een nieuw bestemmingsplan nodig voor de plannen?

Ja. Zie de volgende vraag voor de planning hiervan.

Wanneer starten de bouwwerkzaamheden?

Als de gemeenteraad begin 2022 beslist dat de plannen doorgaan, moet er eerst een nieuw bestemmingsplan komen. In het bestemmingsplan staan heel veel regels, bijvoorbeeld hoe hoog er gebouwd mag worden en waar groen blijft. Ook kunnen eisen vastgelegd worden ten aanzien van de parkeernorm. Een nieuw bestemmingsplan maken duurt gemiddeld 10 maanden. De plannen komen ook nog ter inzage te liggen, iedereen kan dan een zienswijze indienen over de plannen. De gemeenteraad weegt deze zienswijzen af bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt (waarschijnlijk ergens begin 2023), en er volgt daarna geen beroep, dan kan BPD de omgevingsvergunningen aanvragen (voorheen heetten deze bouwvergunningen). Ook deze komen ter inzage te liggen. Als de omgevingsvergunningen definitief zijn, starten de bouwwerkzaamheden. Natuurlijk wordt er in fases gebouwd, niet alles kan tegelijk. Hoogstwaarschijnlijk wordt er gebouwd tussen 2023 en 2028.

Wat betekent dat er ook plek is voor sociaal-maatschappelijke initiatieven?

Sociaal-maatschappelijke initiatieven zijn projecten die de wijk versterken. Denk dan bijvoorbeeld aan projecten waarbij kinderen over de natuur leren door in de stadstuin hun eigen groenten te kweken. Of een ontmoetingsruimte waar vrijwilligers ouderen of mensen met een taalachterstand helpen met het invullen van papieren. Ook voor dit soort projecten is plek in de nieuwe plannen. Wat er precies gaat komen is nog niet duidelijk. De gemeente gaat samen met andere sociaal-maatschappelijke organisaties en natuurlijk de bewoners zelf eerst goed bekijken waaraan er behoefte is. Zo krijgen we initiatieven die goed passen bij de wijk. Na de zomer worden hiervoor enkele bijeenkomsten georganiseerd. Wilt u meedenken? Dan kunt u zich aanmelden bij omgevingsmanager Abdelkader Barkane via abdelkader.barkane@tilburg.nl of 013 - 532 60 47.
Ontwikkelaar BPD is overigens als partner al geruime tijd betrokken bij PACT Noord. 

Hoe kan ik meedenken over de plannen?

Dat kan op verschillende manieren. Door bij (online) informatieavonden aan te schuiven of mee te denken tijdens bijeenkomsten. Er zijn bijeenkomsten over het park, de woningbouw, de sociaal-maatschappelijke initiatieven, maar ook over de verkeerssituatie. Wilt u over een of meerdere onderwerpen meedenken, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij omgevingsmanager Abdelkader Barkane via abdelkader.barkane@tilburg.nl of 013-5326047. Geef daarbij aan waar u interesse naar uitgaat. Indien de gemeente teveel aanmeldingen ontvangt, wordt er in overleg met de wijkraad een selectie gemaakt. 
Als het Stedenbouwkundig plan straks klaar is, dan wordt dit plan ook weer gepresenteerd aan alle bewoners, ondernemers en overige geïnteresseerden in de omgeving van het Wagnerplein. Dat gebeurt dan tijdens een zogenaamde omgevingsdialoog waarbij de initiatiefnemers (de gemeente en BPD) de plannen presenteren en graag al uw zorgen en aandachtspunten horen.