Stationsstraat

De binnenstad is volop in ontwikkeling. De komende jaren gaat er veel gebeuren in de binnenstad. Na de Willem II-straat is de Stationsstraat aan de beurt voor een opknapbeurt.

De gemeente gaat in deze straat op een andere manier (innovatief) werkzaamheden uitvoeren met daarin o.a. meer ruimte voor groen. De nieuwe inrichting moet bijdragen aan klimaatadaptieve doelstellingen, zoals minder wateroverlast en het tegengaan van hittestress. Met netbeheerders Enexis, Brabant Water en telecombedrijven is samengewerkt om te komen tot een nieuwe ondergrondse ordening van kabels en leidingen. Zo ontstaat er ruimte om extra voorzieningen te leggen voor de toekomst.

Kabels en leidingen 

In de ondergrond ligt een wirwar aan kabels en leidingen van elektriciteit, water, telecom, glasvezel en riolering. Enexis staat de komende jaren voor de grote opgave om voor 2023 alle gasleidingen te vervangen, ook bij u in de straat. De gemeente en Enexis voeren de werkzaamheden gelijktijdig uit om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Met andere netbeheerders is gekeken naar hun huidige infra en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Denk aan de energietransitie, het 5G netwerk en mogelijk nog andere ontwikkelingen waar nu nog geen zicht op is. Voor deze ontwikkelingen gaan we gezamenlijk voorzieningen in de ondergrond aanbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra buizen waar later nieuwe kabels door heen getrokken kunnen worden. Later hoeft dan de straat niet opnieuw te worden opengebroken. Dit beperkt de overlast én bespaart kosten.

Infiltratievoorzieningen

Regenwater wordt op dit moment via de weg en daken naar het riool afgevoerd en gaat direct naar de waterzuivering. Door het regenwater zoveel mogelijk ter plekke in de grond te laten wegzakken en hier op te vangen, wordt verdroging tegengegaan. Om het regenwater op te vangen legt de gemeente een zogenoemd krattensysteem aan. De eerste functie is opvangen en beschikbaar houden voor bomen en beplanting. Mocht er dan nog een overschot zijn dan kan het water daarna langzaam de bodem inzakken (infiltratie). Hierdoor voorkomen we dat schoon regenwater via rioolbuizen naar de zuiveringsinstallatie stroomt. Het krattensysteem is beproefd systeem, dat bijvoorbeeld is toegepast in de Stadhuisstraat.

Bomen

Er is veel aandacht voor het aanbrengen van meer groen de straat. Meer bomen zijn goed voor het leefklimaat en het ziet er mooier uit. Meer groen trekt meer vogels, vlinders en insecten aan (vergroten biodiversiteit). Bovendien geven bomen schaduw waardoor het minder warm wordt in de straat. Het opgeslagen water in het krattensysteem wordt langzaam afgegeven zodat de bomen beter kunnen groeien. De bomen worden afgewisseld met lagere beplanting. De beplanting is dan gevarieerd, zoals in de Helga Deentuin.

Voorlopig ontwerp

Half mei heeft u een ansichtkaart ontvangen waarop u aan kon geven wat u van uw straat vindt. Deze reacties heeft de gemeente doorgegeven aan het ontwerpbureau en zijn samen met de eisen van de gemeente meegenomen om zo tot een schetsontwerp te komen.

Informatieavond

Dinsdag 13 juli 2021 heeft de gemeente het schetsontwerp voor de nieuwe inrichting van de straat aan de bewoners gepresenteerd. De presentatie staat bij de bijlagen onderaan deze pagina. Het schetsontwerp bestaat uit verschillende varianten. In de presentatie is uitgelegd waarom varianten zijn afgevallen en welke variant onze voorkeur heeft.

Reageren

Als u niet bij de informatieavond bent geweest, dan kunt u tot en met maandag 26 juli 2021 uw reactie op het schetstontwerp doorgeven. U kunt uw reactie en/of vragen mailen naar: participatie@tilburg.nl.

Vervolg

Uw input wordt door de gemeente doorgegeven aan het ontwerpbureau. Samen met de eisen van de gemeente wordt dit meegenomen om zo tot een keuze voor 1 variant te komen, dat uiteindelijk wordt uitgewerkt tot het definitief ontwerp.

Planning

  • Eind September 2021: terugkoppeling definitief ontwerp aan bewoners.
  • Voorjaar 2022: verwachte start werkzaamheden.

Meer informatie

Vragen? Neem contact op met Jan Mastenbroek van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer: 013 - 542 81 21 en per e-mail: jan.mastenbroek@tilburg.nl.