Herinrichting Veestraat

De gemeente gaat in 2021 de Veestraat opnieuw inrichten. Dit houdt in dat de volledige  bestrating wordt vervangen, bomen en beplanting worden toegevoegd en de rijbaan en het parkeren worden aangepast.

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt. De eerste ideeën hiervoor zijn besproken met de wijkraad en een aantal bewoners. Hier kwam onder andere naar voren dat er behoefte is om nog eens goed te kijken naar de verkeersveiligheid, denk hierbij aan het aantal drempels. Het idee om plantbakken voor gevels te plaatsen bleek praktisch niet haalbaar. Verder gaven zij aan dat er op dit moment overlast is van fietsers en scooters op het voetpad, ook hier geven we extra aandacht aan. Tenslotte gaven zij aan dat extra zitplekken welkom zijn. Graag willen we de bewoners betrekken bij de planvorming en zijn we benieuwd naar uw mening.

De projectomschrijving

Het gaat om het deel van de Veestraat tussen de kruising met de Abel Tasmanstraat en de Varkensmarkt en een stukje Nieuwstraat (voor de nummers 4 t/m 12). Aanleiding voor de herinrichting is het onderhoud van de openbare ruimte. Bij de herinrichting houdt de gemeente rekening met het veranderende klimaat. Steeds vaker hebben we te maken met hevige regenbuien, periodes van droogte en/of hoge temperaturen. Om het water tijdens de regenbuien goed weg te laten lopen is het belangrijk om onze omgeving groener te maken. Het water kan dan beter in de grond zakken waar het bij het grondwater komt. Daarnaast zorgt groen voor lagere temperaturen.

Concreet betekent dit:

 • Onderhoud van de verharding
 • Aanleg stukje ‘blauwe ader’ (regenwaterriool), tussen de Van Heemskerckstraat en J. van Riebeeckstraat
 • Vervangen van huis- en kolkaansluitingen
 • Zoveel als mogelijk behoud van bestaande bomen
 • Optimaliseren parkeergelegenheden
 • Voorbereiden voor het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s
 • Vervangen lantaarnpalen
 • Klimaatadaptieve maatregelen (hitte/droogte/hevige regenbuien):
  - Minimale verharding, maximale vergroening
  - Zoveel mogelijk regenwater opvangen in de bodem in plaats van afvoeren via het riool, ook vanaf daken

De pdf van de tekening is hieronder te downloaden of te bekijken.

Huidige inrichting

De Veestraat is een lange straat met doorzicht door bijna de hele straat. De breedte van de straat varieert. Ook de rijbaan is soms breed en soms smal. Door het haaks parkeren, schuin parkeren en parkeren aan de straatkant, heeft de straat een rommelig beeld. De verharding is gedateerd en niet altijd functioneel. Het ontbreekt bij de huidige inrichting aan sfeer en karakter. Er staan enkele grote bomen, maar het algemene beeld is dat er weinig groen is en de straat relatief veel bestrating heeft.

De nieuwe inrichting

De belangrijkste uitgangspunten voor het ontwerp zijn rust, eenheid en groen.

Dit gaat er als volgt uitzien:

 • De rijbaan wordt overal 5 meter breed
 • Langs de rijbaan komt een strook van 2 meter waar ruimte is voor parkeren  van de auto, fiets parkeren van de fiets en zo nu en dan een boom
 • Tussen de parkeerstrook en het voetpad komt waar mogelijk een haagblok van 1,2 meter, inclusief een halve meter om uit te stappen
 • Het voetpad is op de meeste plekken twee meter breed of meer. Er wordt ruimte gelaten voor geveltuintjes. Geveltuintjes zijn smalle tuintjes van max. 38cm breed langs de voorgevel die de gemeente aanlegt, maar die u als bewoner onderhoudt

Voetpaden en groenvakken

Langs de woningen komt een voetpad van ongeveer 2 meter breed, hierdoor is er voldoende ruimte voor geveltuinen langs de woningen. Aan de straatkant, tussen het voetpad en de parkeerstrook, worden op een aantal plekken plantvakken gerealiseerd. Dit vermindert de verharding en geeft de straat een groenere en rustigere aanblik. De plantvakken van 1,2 meter breed worden beplant met haagblokken. Tussen de parkeervakken en de plantvakken wordt een uitstapstrook van 0,5m gerealiseerd.

Verkeersremmende maatregelen

Voor de verkeersveiligheid worden er 2 verkeersplateaus en een drempel gerealiseerd. De verkeersplateaus vormen kleine pleintjes. Hier maken verschillende verkeersdeelnemers gebruik van dezelfde ruimte. In een eerder overleg met de wijkraad is gevraagd naar zitplekken, deze worden voornamelijk uitgevoerd als ronde banken rondom bomen op de pleinen.

Parkeren

In de Veestraat wordt betaald parkeren ingevoerd. Hierdoor is de verwachting dat het parkeren zich meer zal verspreiden in de omgeving en dus minder in de Veestraat. Dit geeft ruimte om meer eenheid te brengen in de parkeerstructuur, met in principe twee stroken langs de rijbaan waar ruimte is voor zowel parkeren langs de weg als ook voor bomen. Hierdoor ontstaat een beter geheel van groen en voldoende parkeerplekken.

Fiets veilig stallen

In principe moeten fietsen gestald worden op eigen terrein, maar we hebben gezien dat veel bewoners hun fiets toch aan de voorzijde van de woning parkeren. Omdat fietsen een duurzame en gezonde manier is om door de stad te reizen, willen we het fietsgebruik stimuleren zonder dat dit tot overlast leidt. Daarom reserveren we op verschillende plaatsen in het ontwerp ruimte om de fiets veilig te parkeren.

Bomen en beplanting

Bomen en beplanting geven de Veestraat een groen karakter en maken uw leefomgeving prettiger. Ze verkoelen de buitenlucht en gaan droogte tegen. Ze zorgen tegelijkertijd voor schaduw en voor meer vlinders, bijen en andere insecten.
De plantvakken tussen de parkeervakken en het voetpad worden beplant met haagblokken. Deze haagblokken bestaan uit verschillende soorten heesters. Over de hele straat worden nieuwe bomen neergezet, met name in de noordoostelijke helft van de Veestraat. Eén bestaande boom vervangen we omdat deze in slechte staat is, de overige acht bestaande bomen laten we staan. We plaatsen de volgende soorten bomen:

Daarnaast zetten we op een aantal plekken grote ronde bakken neer met daarin kleine bomen of grote struiken, vooral op de pleinen. Dit doen we omdat de ondergrondse kabels en leidingen geen ruimte laten om hier volwaardige bomen te planten, terwijl juist op deze plekken extra groen welkom is.

Materiaal

De rijbaan wordt uitgevoerd in rode betonstraatstenen, de parkeerstroken in hergebruikte gebakken stenen en de voetpaden in 20x20cm grijze betontegels.

Ruimte voor geveltuinen

Langs gevels is ruimte voor geveltuinen. Dit zijn smalle, lange tuintjes van 38cm breed langs de gevel. Deze geveltuinen geven de straat een groener en frisser beeld, helpen mee droogte en hitte in de straat te weren én zijn goed voor vlinders, bijen, insecten en vogels. De gemeente moedigt bewoners daarom van harte aan om ook een geveltuin voor hun woning te nemen. De gemeente regelt de aanleg van deze tuinen en stelt planten beschikbaar. De bewoner is verantwoordelijk voor het onderhoud. Bij genoeg animo in de straat zal de gemeente in een later stadium u opnieuw hiervoor benaderen.

Zijgevels

In de straat komen veel blinde gevels en zijgevels voor. Dit zien we bij zijstraten of wanneer de woningen verspringen. Omdat het er zoveel zijn, bepalen ze ook daarmee hoe het beeld van de straat. We hebben daarom een aantal ideeën voor deze gevels. Wij denken bijvoorbeeld aan muurtuinen met klimplanten of aan een muurschildering. Met deze vraag inventariseren we het animo hiervoor. Bij voldoende animo zullen we u op een later moment alsnog benaderen.