Werklandschap Wijkevoort

Werklandschap Wijkevoort is een nieuw bedrijventerrein ten zuidwesten van Tilburg. Het terrein wordt ontwikkeld tot een werklandschap, met veel aandacht voor natuur en landschap. Bedrijven en natuur zijn er in evenwicht met elkaar. 

Dit is een voorbeeld van hoe Werklandschap Wijkevoort er uit kan komen te zien.

Doel

Tilburg is samen met Waalwijk een logistieke topregio in Nederland en Europa. Op dit moment is er in Tilburg/Waalwijk veel vraag naar (zeer) grote kavels, terwijl het concrete aanbod beperkt is. Regionaal is afgesproken om in Tilburg op de locatie Wijkevoort ruimte te bieden aan grootschalige logistieke activiteiten waardoor bestaande en nieuwe bedrijven betere ontwikkel- en groeimogelijkheden krijgen. Het doel hiervan is groei van de Tilburgse en regionale economie en meer werkgelegenheid.

Masterplan Wijkevoort

Het masterplan Wijkevoort is op 5 februari door de gemeenteraad vastgesteld. In het masterplan staat hoe we het terrein willen ontwikkelen en welke ambities daarbij leidend zijn.

Deze ambities zijn de basis voor het bestemmingsplan wat momenteel in voorbereiding is. Wanneer er meer duidelijkheid is over de planning van de bestemmingsplanprocedure plaatsen wij deze hier.

Bekijk hier het masterplan Wijkevoort. (PDF, 11,3 MB)

Tijdelijke natuur

Vooruitlopend op de ontwikkeling van het werklandschap, wordt het terrein Wijkevoort ingericht met tijdelijke natuur. Dit is goed voor de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit. De landbouwgronden tussen de Hultenseweg en Wijkevoort worden omgevormd tot bloemrijke graslanden. Er komt ook een wandelpad door het boerenland.

Bodemonderzoek naar 'niet gesprongen explosieven'

In het gebied Wijkevoort is op 5 maart een bodemonderzoek gestart naar de mogelijke aanwezigheid van 'niet gesprongen explosieven'. De gemeente voert dit onderzoek uit vanwege toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Vanwege de ligging nabij Vliegbasis Gilze - Rijen is er in dit gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gevochten. Er is daardoor een kans dat er zogenaamde 'niet gesprongen explosieven' in de bodem zijn achtergebleven. De werkzaamheden duren ongeveer 6 weken.

Stimuleringskader Groenblauwe Diensten

Het Stimuleringskader Groenblauwe Diensten (afgekort: Stika) is een regeling van de provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant. Het principe is simpel. Als een grondeigenaar op grond buiten zijn erf maatregelen treft die bijdragen aan natuur- of landschapsbehoud, dan kan hij daarvoor een passende vergoeding krijgen. De vergoeding geldt voor aanleg, onderhoud en inkomstenderving. Bij een permanente onttrekking aan het agrarisch gebruik (bij voorbeeld aanleg van een poel) wordt eenmalig het waardeverschil tussen landbouw- en natuurgrond uitgekeerd. Er is een brochure (PDF, 652,4 KB) waarin meer staat over Stika.
Om te weten of uw plannen voor groenblauwe diensten in aanmerking komen voor een vergoeding, kunt u contact opnemen met de veldcoördinator Steven Haarbosch via mailadres: steven@orbis.nl.

 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Wijkevoort kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via huub.van.der.zwaluw@tilburg.nl.