Innovatieve straten binnenstad Tilburg

De binnenstad is volop in ontwikkeling en de komende jaren gaat  er nog veel gebeuren in de binnenstad. De gemeente informeert u via deze pagina over de voorgenomen werkzaamheden in de Willem II straat.

De gemeente gaat in deze straat op een innovatieve (andere) manier werkzaamheden uitvoeren met daarin o.a. meer ruimte voor groen. De nieuwe inrichting moet bijdragen aan klimaatadaptieve doelstellingen, zoals minder wateroverlast en het tegengaan van hittestress. Met de netbeheerders als Enexis, KPN en Brabant Water is er samengewerkt om te komen tot een nieuwe ondergrondse ordening van kabels en leidingen. Zo ontstaat er ruimte om extra voorzieningen te leggen voor de toekomst.

Kabels en leidingen 

In de ondergrond ligt een wirwar aan kabels en leidingen van elektriciteit, water, telecom, glasvezel en riolering. Enexis staat de komende jaren voor de grote opgave om voor 2023 alle gasleidingen te vervangen, ook bij u in de straat. De gemeente en Enexis voeren de werkzaamheden gelijktijdig uit om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Met andere netbeheerders is gekeken naar hun huidige infra en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Denk aan de energietransitie, het 5G netwerk en mogelijk nog andere ontwikkelingen waar nu nog geen zicht op is. Voor deze ontwikkelingen gaan we gezamenlijk voorzieningen in de ondergrond aanbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra buizen waar later nieuwe kabels door heen getrokken kunnen worden. Later hoeft dan de straat niet opnieuw te worden opengebroken. Dit beperkt de overlast én bespaart kosten.

Infiltratievoorzieningen

Regenwater wordt nu via de weg en daken naar het riool afgevoerd en gaat direct naar de waterzuivering. Door het regenwater zoveel mogelijk ter plekke in de grond te laten wegzakken en hier op te vangen, wordt verdroging tegengegaan. Om het regenwater op te vangen legt de gemeente een zogenoemd krattensysteem aan. De eerste functie is opvangen en beschikbaar houden voor bomen en beplanting. Mocht er dan nog een overschot zijn dan kan het water daarna langzaam de bodem inzakken (infiltratie). Hierdoor voorkomen we dat schoon regenwater via rioolbuizen naar de zuiveringsinstallatie stroomt. Het krattensysteem is beproefd systeem, dat bijvoorbeeld recent nog is toegepast in de Stadhuisstraat.

Bomen

Er is veel aandacht voor het aanbrengen van meer groen de straat. Meer bomen zijn goed voor het leefklimaat en de straat wordt er mooier van. Bovendien geven bomen meer schaduw waardoor het minder warm wordt in de straat. Meer groen trekt meer vogels, vlinders en insecten aan (vergroten biodiversiteit). Het opgeslagen water in het krattensysteem wordt langzaam afgegeven voor de bomen zodat ze beter kunnen groeien. Het gaat geen aaneengesloten bomenrij worden. De bomen worden afgewisseld met lagere beplanting. De beplanting is dan gevarieerd, bijvoorbeeld zoals in de Helga Deentuin.

Eenrichtingsverkeer

De Willem II Straat tussen Tuinstraat en Heuvelstraat krijgt een hele nieuwe inrichting. De inrichting is nu vergelijkbaar met de Heuvelstraat, maar gaat vergelijkbaar worden met de rest van het dwaalgebied (met een rijweg in het midden en aan twee zijden een trottoir). De twee delen van de Willem II straat gaan daardoor 1 geheel vormen. 

Gevolg is dan ook dat auto’s en fietsers dan in de hele straat zijn toegestaan. In de huidige situatie begint het voetgangersgebied bij de Tuinstraat en mag de auto tussen 11 in de ochtend en 6 uur in de ochtend de straat niet in, met uitzondering van ontheffingshouders. 

Het begin van het voetgangersgebied gaan we verleggen naar het einde van de Willem II straat, ter hoogte van de Heuvelstraat. Om te voorkomen dat het stuk tussen de Girostraat en de Heuvelstraat tussen 11 uur  en 6 uur een doodlopende straat wordt, wordt dit stuk eenrichtingsverkeer in noordelijke richting (van Heuvelstraat naar Girostraat). 

Het eerste stukje vanaf de Girostraat blijft wel tweerichtingsverkeer om de particuliere parkeerplaatsen bij het appartementencomplex bereikbaar te houden. Het stuk tussen Girostraat en Tuinstraat wordt ook eenrichtingsverkeer in noordelijke richting. 

Tijdens de venstertijden kan de Willem II straat dan vanaf de Heuvelstraat worden ingereden en buiten de venstertijden kan dit deel van de Willem II straat dan alleen nog worden ingereden via de Girostraat vanuit de route Langestraat – Korte tuinstraat.

Vervolg

Voor de Willem II straat is een ontwerp gemaakt waarbij rekening is gehouden met de drukke ondergrond, de vergroening van de straten en comfortabel gebruik van de trottoirs en wegen voor alle weggebruikers. Deze kunt u vinden in het pdf-bestand onderaan deze pagina.

Donderdagavond 19 november 2020 is een digitale ontwerpsessie gepland. De reacties op het ontwerp worden door de ontwerpers meegenomen bij het opstellen van het definitieve ontwerp. Over het definitieve ontwerp wordt u weer geïnformeerd. De start van de uitvoer is na verwachting juni/juli 2021.

Meer informatie

Hebt u nog vragen of heeft dan kunt u contact opnemen met Jan Mastenbroek van de gemeente. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer: 013-542 8121 en per e-mail: jan.mastenbroek@tilburg.nl.

U kunt ook contact opnemen met Bart van Dalen van de gemeente. Hij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar via telefoonnummer 013-542 8577 en per e- mail bart.van.dalen@tilburg.nl.