Innovatieve straten binnenstad Tilburg

De binnenstad is volop in ontwikkeling en de komende jaren gaat  er nog veel gebeuren in de binnenstad. De gemeente informeert u via deze pagina over de voorgenomen werkzaamheden in de Willem II straat.

De gemeente gaat in deze straat op een innovatieve (andere) manier werkzaamheden uitvoeren met daarin o.a. meer ruimte voor groen. De nieuwe inrichting moet bijdragen aan klimaatadaptieve doelstellingen, zoals minder wateroverlast en het tegengaan van hittestress. Met de netbeheerders als Enexis, KPN en Brabant Water is er samengewerkt om te komen tot een nieuwe ondergrondse ordening van kabels en leidingen. Zo ontstaat er ruimte om extra voorzieningen te leggen voor de toekomst.

Kabels en leidingen 

In de ondergrond ligt een wirwar aan kabels en leidingen van elektriciteit, water, telecom, glasvezel en riolering. Enexis staat de komende jaren voor de grote opgave om voor 2023 alle gasleidingen te vervangen, ook bij u in de straat. De gemeente en Enexis voeren de werkzaamheden gelijktijdig uit om de overlast zo veel mogelijk te beperken. Met andere netbeheerders is gekeken naar hun huidige infra en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Denk aan de energietransitie, het 5G netwerk en mogelijk nog andere ontwikkelingen waar nu nog geen zicht op is. Voor deze ontwikkelingen gaan we gezamenlijk voorzieningen in de ondergrond aanbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra buizen waar later nieuwe kabels door heen getrokken kunnen worden. Later hoeft dan de straat niet opnieuw te worden opengebroken. Dit beperkt de overlast én bespaart kosten.

Infiltratievoorzieningen

Regenwater wordt nu via de weg en daken naar het riool afgevoerd en gaat direct naar de waterzuivering. Door het regenwater zoveel mogelijk ter plekke in de grond te laten wegzakken en hier op te vangen, wordt verdroging tegengegaan. Om het regenwater op te vangen legt de gemeente een zogenoemd krattensysteem aan. De eerste functie is opvangen en beschikbaar houden voor bomen en beplanting. Mocht er dan nog een overschot zijn dan kan het water daarna langzaam de bodem inzakken (infiltratie). Hierdoor voorkomen we dat schoon regenwater via rioolbuizen naar de zuiveringsinstallatie stroomt. Het krattensysteem is beproefd systeem, dat bijvoorbeeld recent nog is toegepast in de Stadhuisstraat.

Bomen

Er is veel aandacht voor het aanbrengen van meer groen de straat. Meer bomen zijn goed voor het leefklimaat en de straat wordt er mooier van. Bovendien geven bomen meer schaduw waardoor het minder warm wordt in de straat. Meer groen trekt meer vogels, vlinders en insecten aan (vergroten biodiversiteit). Het opgeslagen water in het krattensysteem wordt langzaam afgegeven voor de bomen zodat ze beter kunnen groeien. Het gaat geen aaneengesloten bomenrij worden. De bomen worden afgewisseld met lagere beplanting. De beplanting is dan gevarieerd, bijvoorbeeld zoals in de Helga Deentuin.

Eenrichtingsverkeer

De Willem II Straat tussen Tuinstraat en Heuvelstraat krijgt een hele nieuwe inrichting. De inrichting is nu vergelijkbaar met de Heuvelstraat, maar gaat vergelijkbaar worden met de rest van het dwaalgebied (met een rijweg in het midden en aan twee zijden een trottoir). De twee delen van de Willem II straat gaan daardoor 1 geheel vormen. 

Gevolg is dan ook dat auto’s en fietsers dan in de hele straat zijn toegestaan. In de huidige situatie begint het voetgangersgebied bij de Tuinstraat en mag de auto tussen 11 in de ochtend en 6 uur in de ochtend de straat niet in, met uitzondering van ontheffingshouders. 

Het begin van het voetgangersgebied gaan we verleggen naar het einde van de Willem II straat, ter hoogte van de Heuvelstraat. Om te voorkomen dat het stuk tussen de Girostraat en de Heuvelstraat tussen 11 uur  en 6 uur een doodlopende straat wordt, wordt dit stuk eenrichtingsverkeer in noordelijke richting (van Heuvelstraat naar Girostraat). 

Tussen de Girostraat en huisnummer 92 blijft de Willem II straat tweerichtingsverkeer om de particuliere parkeerplaatsen bij het appartementencomplex in twee richtingen bereikbaar te houden. Tussen de Girostraat en de Tuinstraat wordt de Willem II straat ook eenrichtingsverkeer in noordelijke richting.

Tussen huisnummer 92 en de Tuinstraat is de Willem II straat voortaan de hele dag via de Girostraat toegankelijk voor autoverkeer. Het deel ten zuiden van huisnummer 92 is alleen tussen 6:00 uur en 11:00 uur bereikbaar vanaf de zijde van het Stadhuisplein.

Ontwerp

Voor de Willem II-straat is een ontwerp gemaakt waarbij rekening is gehouden met de vele kabels in de ondergrond, de vergroening van de straat en het comfortabel gebruik van de stoep en de rijbaan voor alle weggebruikers. Het voorlopig ontwerp is in november en december 2020 aan de bewoners gepresenteerd. De afgelopen tijd is er, mede dankzij de inbreng van de betrokken bewoners en ondernemers, gewerkt aan een definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Willem II straat. Dit definitief ontwerp is vastgesteld door het college van B&W en hieronder in pdf te bekijken of te downloaden.

Stabiliteit bodem

Tijdens de digitale bijeenkomsten zijn er vragen gesteld over de stabiliteit van de bodem in de Willem II-straat. Anteagroup heeft hiervoor een onderzoek stabiliteit uitgevoerd en advies uitgebracht. Het risico op verzakkingen van de bodem blijkt gelukkig erg klein.

Aangepaste planning

Nu blijkt dat er onvoldoende ruimte over blijft voor de nood-/hulpdiensten en om de bereikbaarheid van de panden te garanderen, als er aan beide kanten van de straat wordt gewerkt. Daarom moeten de netbeheerders hun werkwijze aanpassen. Dit heeft helaas gevolgen voor de planning.

In het onderstaand overzicht staat de gewijzigde planning voor fase 1 weergegeven

FaseGedeelte

Kabel- en leidingwerkzaamheden

 

Werk aan riolering en bestrating

1

Heuvelstraat t/m kruising Tuinstraat
oostzijde

21 juni t/m 6 augustus 2021

Half oktober t/m eind december

1

Heuvelstraat t/m kruising Tuinstraat
westzijde

 

30 augustus t/m half oktober

Half oktober t/m eind december

Er is nog gekeken of het mogelijk was om in de bouwvak (maandag 9 tot en met vrijdag 27 augustus) door te werken om zo enkele weken vertraging in te lopen, maar helaas was het hiervoor te kort dag voor de diverse uitvoerende partijen.

De aangepaste werkwijze van de netbeheerder heeft ook gevolgen voor de resterende fases. Op dit moment vindt er nadere afstemming plaats met de diverse uitvoerende partijen over de consequenties.

Bezoek de pagina wegwerkzaamheden.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u tijdens werkdagen contact opnemen met Eline Matulessy–Beijne. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 06 48 42 98 37 en per e-mail willem2straat@broerenbv.nl

Ook kunt u voor vragen contact opnemen met Max Mertens van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 31 10 71 72 en per e- mail max.mertens@tilburg.nl.