Gemeente in beroep tegen gaswinning

14 november 2018

De gemeente Tilburg is tegen gaswinning uit een gasveld dat grotendeels onder Tilburg Noord ligt. Het ministerie van Economische Zaken heeft onlangs besloten tot uitbreiding en verlenging van de gaswinning.

Eind 2017 adviseerde de gemeente het ministerie negatief over de verlenging en uitbreiding van de gaswinning in het gebied Loon op Zand / Loon op Zand-Zuid. De gemeente heeft in de zomer van 20178 een zienswijze ingediend tegen het ontwerp-instemmingsbesluit van de minister. Op 9 november heeft de minister laten weten toch in te stemmen met de uitbreiding en verlenging van de huidige gaswinning tot 2026, ondanks bezwaren van onder andere de gemeenten Loon op Zand en Tilburg.

 "De raad en het college van Tilburg hebben in het nieuwe bestuursakkoord voor de periode van 2018 tot 2022 opgenomen dat het juist de urgentie en kansen ziet om samen met het kabinet versneld op zoek te gaan naar alternatieven voor fossiele brandstoffen. Dat betekent dat we in Tilburg op zoek gaan naar een andere manier om onze energie op te wekken", aldus wethouder Oscar Dusschooten (Milieu en Energietransitie), "In die ambitie past het besluit van de minister voor de verlenging en uitbreiding van de gaswinning zeker niet. We zijn dan ook bijzonder teleurgesteld en gaan zeker in beroep tegen het besluit."

Samen optrekken

De gemeente Tilburg onderzoekt de mogelijkheden om samen met buurgemeente Loon op Zand en andere (semi-)overheden in Brabant die worden geconfronteerd met uitbreiding en verlenging van de gaswinning, een vuist te maken. "Het lijkt wel of wij in Brabant nu de dupe worden van het feit dat de gaskraan elders langzaam wordt dichtgedraaid. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn", aldus wethouder Oscar Dusschooten, "Samen staan we in ieder geval sterker in de beroepsprocedure, maar we onderzoeken ook andere mogelijkheden om ons tegengeluid te laten klinken in Den Haag".

Klimaatneutraal

Het winnen van fossiele brandstoffen draagt niet bij aan de doelstelling van Tilburg om in 2045 klimaatneutraal te zijn. Bovendien draagt gaswinning niet bij aan de nationale en internationale afspraken op het gebied van CO2-reductie, zoals verwoord in het energieakkoord en het klimaatakkoord van Parijs. Het zorgt ook niet voor een gewenste impuls naar verduurzaming van de energievoorziening in onze gemeente. Verder vindt Tilburg dat voorkomen moet worden dat er schade ontstaat door bodemtrillingen of dat bodemdaling optreedt door de gaswinning.

Definitief instemmingsbesluit ter inzage

Het definitief instemmingsbesluit van de minister ligt vanaf 15 november tot en met 27 december 2018 gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Tilburg (Spoorlaan 181). Als u een zienswijze heeft ingediend óf als u belang hebt bij het besluit en om gegronde redenen niet in staat bent geweest om een zienswijze in te dienen, kunt u tegen het besluit een beroepschrift indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Download een kennisgeving over het besluit. (pdf, 617,0 KB)