U bevindt zich op:Actueel / Vluchtelingen

Vluchtelingen in Tilburg

Tilburg is een stad die staat voor een sociaal asielbeleid. De bedoeling is dat vluchtelingen zo snel mogelijk meedoen in Tilburg en dat wie het nodig heeft passende ondersteuning krijgt, zoals alle Tilburgers.

Opvang

Tilburg heeft bijgedragen aan een voorziening voor 96-uurs crisisopvang aan de Ringbaan Noord en heeft 2 noodopvanglocaties opgericht. In Sint Jozefzorg aan de Kruisvaardersstraat en in het voormalige belastingkantoor aan de Professor Cobbenhagenlaan. De opvanglocatie aan de Kruisvaardersstraat wordt gesloten met ingang van 1 september 2017. De opvanglocatie aan de Cobbenhagenlaan is inmiddels gesloten vanwege verminderde instroom van asielzoekers. Daarnaast heeft de gemeente besloten om voorlopig geen reguliere AZC locatie te zoeken.

Huisvesting

Het aantal mensen dat asiel aanvraagt in Nederland is aan het dalen, onder meer als gevolg van het vluchtelingenakkoord tussen de EU en Turkije. Deze daling heeft effect op het aantal vluchtelingen met een verblijfsvergunning (statushouders) dat Tilburg moet huisvesten. In 2016 heeft Tilburg 536 statushouders gehuisvest. In 2017 worden er 285 personen gehuisvest.

Actieplan Integratie en participatie

De gemeente Tilburg investeert in maatregelen voor vluchtelingen die in Tilburg komen wonen, zodat zij een gelijke startpositie hebben in de maatschappij. Door deze vluchtelingen in het eerste jaar extra begeleiding te bieden en te investeren in re-integratie, werk of opleiding is de kans op economische zelfstandigheid groter dan zonder deze begeleiding. Zij missen immers kennis over de Nederlandse taal, samenleving, onderwijs en de arbeidsmarkt.  Na een jaar stromen vluchtelingen door naar de reguliere dienstverlening voor werk en re-integratie.

De maatregelen staan beschreven in het Actieplan 'Integratie en participatie van vluchtelingen'. Er zijn 8 thema's (actielijnen) benoemd om ervoor te zorgen dat vluchtelingen vroegtijdig en blijvend meedoen in de Tilburgse samenleving. Zoals: huisvesting, versterken onderwijs, stimuleren en ondersteunen van studie, versterken toegang tot hulp en zorg, meedoen in de wijk. Wie het nodig heeft, krijgt passende ondersteuning, zoals alle Tilburgers. De gemeente Tilburg werkt hierin samen met partners in de stad.

Voorbeelden zijn:

  • Klantregie vanuit afdeling Werk en Inkomen,
  • Een participatieverklaringstraject van 12 weken met aandacht voor kennis van de Nederlandse taal en samenleving,
  • De inzet van vrijwillige wijkgidsen die statushouders ondersteunen bij het wegwijs worden in hun wijk en buurt.
  • Lees het raadsvoorstel en het complete actieplan.
  • Lees meer over Samen aan de Slag op de website van ContourdeTwern.

Aanmelden ideeën en initiatieven

Ruimhartig Tilburg verzamelt alle ideeën en initiatieven van inwoners, organisaties en bedrijven voor vluchtelingen. Dit initiatief brengt bewoners met vluchtelingen in contact, zodat de ideeën en initiatieven kunnen worden uitgevoerd. Hierbij staat de behoefte van de vluchtelingen centraal. Daarnaast organiseert Ruimhartig Tilburg verschillende projecten, zoals buddy's en taalmaatjes in de wijk. Ook werken Pharos en Contour de Twern samen in een landelijk project 'Aan de slag', waarbij vluchtelingen die in Tilburg wonen worden gekoppeld aan vrijwilligerswerk. Meer informatie over de vele activiteiten in de stad is te vinden op de Facebookpagina.
Zie ook de website ruimhartigtilburg.nl voor meer informatie of als u zelf maatje of taalcoach wilt worden voor vluchtelingen.

Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen

Een specifieke asielstroom wordt gevormd door Alleenstaande Minderjarigen Vluchtelingen (AMV's). Dit zijn vluchtelingen jonger dan 18 jaar die zonder ouders en/of partner in Nederland asiel hebben aangevraagd.

Kompaan en de Bocht vangt  in de regio ongeveer 160 AMV's met een status op, waarvan de helft in Tilburg. Het COA vangt AMV's op die in procedure zitten of zijn uitgeprocedeerd. Het COA vangt deze groep AMV's niet meer op in AZC's en andere grootschalige opvanglocaties, maar groepsgewijs in woningen en andere kleine panden in steden. In Tilburg vangt het COA in twee locaties ongeveer 40 jongeren op.

Ervaringsverhalen

In Tilburg zijn verschillende initiatieven om de integratie en participatie van vluchtelingen te bevorderen. Een voorbeeld hiervan is dat werkgevers vluchtelingen een werkervaringsplaats of stage bieden, al dan niet met begeleiding via de gemeente. Hieronder een aantal ervaringsverhalen.

  • Kamiran, huismeester bij WonenBreburg
  • Mohannad, nu trainer van de workshops binnen het Overbruggingsexperiment en in dienst bij SNV.
  • Nour, nu voor 40 uur per week aan de slag bij CZ en volgt een MBA opleiding. Nour heeft nooit een uitkering aangevraagd.