Meest gestelde vragen en antwoorden Ontwikkeling Buitengebied Zuidwest

Hieronder per thema de antwoorden op de veelgestelde vragen over de ontwikkeling Buitengebied Zuidwest.

De ontwikkeling

Wat gaat er gebeuren in Buitengebied Zuidwest?

In het buitengebied Zuidwest zijn diverse initiatiefnemers bezig met de ontwikkeling van hun plan. De gemeente ontving voor deze ontwikkelingen een gecombineerd principeverzoek. Daarover moet nog een besluit worden genomen. Het principeverzoek bestaat uit 3 initiatieven:

 • De ontwikkeling van een landgoed ‘De Groene Kamer’ aan de Bleukweg in combinatie met een Intratuin. Het landgoed bestaat uit een vijftal ‘kamers’: voedsel, een Intratuin, gezondheid, proeflab en educatie, met daarin onder andere overnachtingsmogelijkheden, een imkerij, eco-tuinderijen een winkel met streekproducten.
 • Een uitbreiding van het bestaande bedrijf van Thielen Diervoeders, Hultenseweg 79. Dit bedrijf produceert dierenvoer en verkoopt aanverwante producten. In het plan is ook opgenomen: een nieuwe dierenspeciaalzaak voor particuliere klanten.
 • Een uitbreiding van het bestaande loonwerk- en grondverzetbedrijf Van Broekhoven aan de Keizersakker 12. Naast agrarische klanten voert het bedrijf ook veel werkzaamheden uit binnen de grond-, weg- en waterbouw. Het gaat om een uitbreiding van de bedrijfsgebouwen (om machines en voertuigen te kunnen stallen) als de buitenopslag (van goederen en producten). Ook beschikt het bedrijf over een mestopslaglocatie aan de Nieuwe Lijn. Deze opslag blijft behouden.

De gemeente wil in de toekomst mogelijk aansluiten bij de ontwikkeling met een extra entree voor Stadsbos 013. Op dit moment zijn hiervoor nog geen concrete plannen. De entree maakt dan ook geen onderdeel uit van het principeverzoek.

Oorspronkelijk zat ook dierenpark De Oliemeulen in de plannen. Dierenpark De Oliemeulen gaf bij de gemeente aan dat een verhuizing naar de Bleukweg financieel niet langer haalbaar is. De Oliemeulen maakt dan ook geen onderdeel meer uit van het huidige principeverzoek. Omdat De Oliemeulen een belangrijke trekpleister is voor de stad, voert het college hierover nog gesprekken. Mogelijk is daarover snel meer bekend.

Wat betekent het voor de verkoop van Bleukweg 15, nu de Oliemeulen heeft aangegeven daar niet naar toe te verhuizen? 

Bleukweg 15 blijft te koop. De gemeente is in gesprek met de adviseur/eigenaar over deze verkoop en wat mogelijk een passende ontwikkeling is voor deze locatie.

Blijft Oliemeulen op haar huidige adres (Reitse Hoevenstraat 30 in Tilburg) bestaan?

Ja, maar de Oliemeulen blijft op zoek naar een meer toekomstbestendige locatie.

Als er over de Oliemeulen meer duidelijk wordt en zij komen alsnog richting buitengebied Zuidwest, volgt er dan ook weer een omgevingsdialoog/informatieavond of wordt dat nu al meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan?

Als er duidelijkheid is volgt er een aanvullende omgevingsdialoog/informatieavond.

Waarvan is afhankelijk of een extra entree voor Stadsbos013 wordt gerealiseerd?

Dit is afhankelijk van de mate van publieksaantrekkende werking van de initiatieven die in het gebied komen.

Zijn er al ideeën hoe de toegang tot Stadsbos 013 er uit komt te zien? Komt daar ook een gebouw of een parkeerplaats voor?

Wanneer er een entree wordt gerealiseerd, dan is dat in lijn met de afspraken die daarvoor binnen Stadsbos 013 gemaakt zijn (documenten: stadsbosbeeldtaal en stadsboscentra).

Hoeveel evenementen mogen er jaarlijks plaatsvinden binnen Landgoed De Groene Kamer? Vallen daar ook eventuele evenementen op de camping of in de horeca onder?

De aanvaardbaarheid daarvan zal in de bestemmingsplanprocedure nader onderzocht worden, zie ook collegebesluit 2016 (op de pagina 'buitengebied zuidwest' vindt u een link naar het eerdere collegebesluit over Landgoed De Groene Kamer). Wat betreft dit collegebesluit: Inmiddels zijn de plannen voor kamer 3,4 en 5 gewijzigd, de hoeveelheid bebouwing is afgeschaald.

Hoe hoog worden de gebouwen? Geeft de gemeente regels mee zodat ze goed passen in de omgeving?

Dat wordt duidelijk in de bestemmingsplanprocedure, de aanvaardbaarheid wordt nog nader onderzocht.

Hoe is er beoordeeld op een Intratuin dat past op deze locatie?

De voorgestelde branches, functies en bijbehorende m² b.v.o. (bruto vloeroppervlak) zijn passend binnen de doelstellingen van duurzame verstedelijking. Daarvoor is in 2016 een toets ‘Ladder voor Duurzame Verstedelijking’ uitgevoerd. Zodra de bestemmingsplanprocedure start wordt deze toets geactualiseerd, zie ook collegebesluit 2016 op de pagina 'buitengebied zuidwest'. Wat betreft dit collegebesluit: Inmiddels zijn de plannen voor kamer 3,4 en 5 gewijzigd, de hoeveelheid bebouwing is afgeschaald.

Is de Intratuin straks 7 dagen per week open? Geldt dat ook voor de andere winkels, zoals de dierenspeciaalzaak en de horeca in de Groene Kamer?

Het collegebesluit (zie op de pagina 'buitengebied zuidwest') uit 2016 is hiervoor een vertrekpunt. In het bestemmingsplan wordt dit verder uitgewerkt en er zijn ook nog vergunningen nodig waarin zaken als openingstijden worden vastgelegd.

Besluitvorming en participatie

Waarover heeft de gemeente al eerder een besluit genomen?

Deze ontwikkeling kent een lange voorgeschiedenis. In 2016 nam het college een positief besluit over het initiatief Landgoed ‘De Groene Kamer’ en is de voorbereiding voor een nieuw bestemmingsplan gestart. Bij de verdere uitwerking gaf de gemeente diverse randvoorwaarden mee. Zo moet het plan zich conformeren aan de kaders die vastliggen in onder andere de Omgevingsvisie 2040, het Ruimtelijk Raamwerk Stadsbos 013 en Deelgebied Klein Tilburg. Inmiddels ligt er een aangepast principeverzoek voor de Groene Kamer waarover de gemeente een nieuw besluit moet gaan nemen. Ten opzichte van het eerdere collegebesluit over Landgoed de Groene Kamer in 2016 is de invulling van kamer 3, 4 en 5 gewijzigd. De hoeveelheid bebouwing is afgeschaald. 

Wanneer is duidelijk of de plannen doorgaan?

In maart 2023 zijn er informatieavonden over de ontwikkeling. Deze avonden maken deel uit van de zogenaamde omgevingsdialoog waarin de initiatiefnemers samen met de gemeente met alle belanghebbenden en geïnteresseerden in gesprek gaan over de plannen. De aandachtspunten kunnen leiden tot aanpassingen aan de plannen. In mei 2023 neemt het college een besluit over het principeverzoek van de 3 initiatiefnemers: Thielen Diervoeders, Van Broekhoven en Landgoed de Groene Kamer. Daarna is het aan de gemeenteraad om zich uit te spreken over deze ontwikkelingen. Dat gebeurt in juli 2023. Als de raad besluit dat de plannen door mogen gaan, dan moet er een nieuw bestemmingsplan komen. Dat plan gaat dan in de 2e helft van 2023 ter inzage. De gemeenteraad moet ook dat bestemmingsplan goedkeuren. Pas daarna kunnen de initiatiefnemers met hun plannen aan de slag.

Hoe is de buurt tot nu toe betrokken bij de ontwikkeling van de plannen?

Initiatiefnemers zijn al meerdere malen in gesprek geweest met de omgeving (omwonenden en de bewonersvereniging), al dan niet op eigen verzoek. Het gaat hier om tussentijds overleg. De informatieavonden in maart 2023 maken onderdeel uit van de omgevingsdialoog waarbij de initiatiefnemers in gesprek gaan over de plannen met alle belanghebbenden.

Wat is er gewijzigd in de plannen n.a.v. het overleg tussen de buurtbewoners en de initiatiefnemers?

Intratuin heeft haar plannen na meerdere gesprekken aangepast, dit is inzichtelijk gemaakt in een document (zie link op de pagina 'buitengebied zuidwest').

Ook in de plannen voor Landgoed De Groene Kamer zijn zaken gewijzigd. De belangrijkste wijzigingen in de periode 2021/2022 zijn:

Een optimale landschappelijke aansluiting LDGK met Stadsbos013

 • Het ontwerp is geoptimaliseerd op basis van de laatste vereisten van gemeente Tilburg (najaar 2022)
 • Ontwerp en positionering van de Kamer met de vestiging van Intratuin 3.0 is gewijzigd in samenspraak met landschapsarchitect KruitKok en LOLA landschapsarchitecten
 • Ontwerp en positionering van het Landgoed De Groene Kamer met 5 Kamers, is gewijzigd in samenspraak met landschapsarchitect KruitKok en LOLA landschapsarchitecten
 • Alles is gecontroleerd en geoptimaliseerd in het kader van ´het totale landschappelijke inpassingsplan´ door PouderoyenTonnaer in samenspraak met gemeente Tilburg.

Entree-functie gebied

 • LDGK zal, op verzoek van en in goede samenspraak met gemeente Tilburg, te zijner tijd voorzien in een entree-functie voor Stadsbos013 als mede voor het landgoed.

Het realiseren van een duidelijk eindbeeld voor LDGK (´bvo-discussie´)

 • Het zuidelijk deel LDGK voorziet in duurzame (regeneratieve) landbouw en verwante activiteiten. Er is inmiddels een principeverzoek ingediend voor Kamer 3, Kamer 4 en Kamer 5 dat voorziet in een stapsgewijze opbouw van deze activiteiten.
 • Volgens een aantal inwoners in het gebied werd er te weinig duidelijkheid geboden over de invulling van het zuidelijke deel waardoor er zorgen ontstaan over de komst van nog meer bedrijvigheid/detailhandel (´wellness´, ´leisure´, ´recreatief verblijf´, ´evenementen, outdoor, sport´ e.a.). Het huidige ontwerp voorziet in een eindbeeld waarbij het zuidelijke deel voorziet in een duurzame ontwikkeling (duurzame landbouw) aangevuld met passende economische activiteiten in het verlengde hiervan zoals ´horeca´, ´productontwikkeling en productverwerking´, ´zorg´ e.d. verbonden aan de functies gezondheid, proeflab en educatie.
 • Minder oppervlakte voor bedrijvigheid (bvo). Om het eindbeeld te borgen heeft de initiatiefnemer bovendien besloten om het aantal m2 voor te ontwikkelen bedrijvigheid te verminderen. Waar voorheen sprake was van 32.802 m2 bvo wordt dat in de nieuwe situatie 28.520 m2 bvo. Het totaal is derhalve afgeschaald met 4.282 m2.

Hoe kan ik invloed uitoefenen op de plannen?

Het college hoort graag hoe u als bewoner denkt over de ontwikkelingen. Uw wensen of bedenkingen worden bij de besluitvorming door het college en raad betrokken.

Is er een mogelijkheid tot bezwaar/beroep?

Deze omgevingsdialoog verandert niets aan de mogelijkheden die u op grond van de wet heeft om uw eigen belangen te behartigen. U kunt in een later stadium alsnog zienswijzen indienen tegen het bestemmingsplan of een bezwaar maken tegen de bouwplannen. De gemeente zal bij tegenstrijdige belangen knopen doorhakken. Uiteindelijk kan u zich tegen dat besluit verweren door beroep in te stellen, waarbij de rechter het laatste woord heeft.

Verkeer en parkeren

Hoeveel verkeer gaat er dagelijks naar het gebied komen als alle initiatieven doorgaan?

Dit staat beschreven in het principeverzoek paragraaf 5.2. Dit staat op de pagina 'buitengebied zuidwest'. De komst van Landgoed de Groene Kamer betekent een forse toename van het verkeer van en naar het gebied. Naar schatting meer dan 1,1 miljoen verkeersbewegingen op jaarbasis. De gemeente heeft in 2015 een nieuwe gebiedsontsluitingsweg gerealiseerd (De Bleukbosweg). De Bleukbosweg sluit rechtstreeks aan op de Bredaseweg. 98% van het verkeer van en naar Landgoed de Groene Kamer zal deze wegen gebruiken. De wegen zijn ingesteld op deze hoeveelheden verkeer. Voor de ontwikkeling van Van Broekhoven geldt dat er sprake is van een vergelijkbare hoeveelheid verkeer als in de huidige situatie.

Milieu en groen

Welke diersoorten leven er in het buitengebied Zuidwest en moet de gemeente daarvoor nog speciale maatregelen nemen?

Dit wordt in het kader van de bestemmingsplanprocedure verder onderzocht.

Passen de initiatieven in het huidige landschap?

Dit wordt beschreven op pagina 44 van het rapport ‘Principeverzoek van de drie initiafnemers’. Dit staat op de pagina 'buitengebied zuidwest'.