Innovatieve straten binnenstad Tilburg

De binnenstad is volop in ontwikkeling en de komende jaren gaat er nog veel gebeuren in de binnenstad. De gemeente informeert via deze pagina over de voorgenomen werkzaamheden in de Willem II straat.

De gemeente gaat in deze straat op een innovatieve (andere) manier werkzaamheden uitvoeren met daarin o.a. meer ruimte voor groen. De nieuwe inrichting moet bijdragen aan klimaatadaptieve doelstellingen, zoals minder wateroverlast en het tegengaan van hittestress. Met de netbeheerders Enexis, Brabant Water en telecombedrijven is er samengewerkt om te komen tot een nieuwe ondergrondse ordening van kabels en leidingen. Zo ontstaat er ruimte om extra voorzieningen te leggen voor de toekomst.

Kabels en leidingen

In de ondergrond ligt een wirwar aan kabels en leidingen van elektriciteit, water, telecom, glasvezel en riolering. Enexis staat de komende jaren voor de grote opgave om voor 2024 alle gasleidingen te vervangen, en dat bij alle inwoners in de straat. De gemeente en Enexis voeren de werkzaamheden zoveel mogelijk gelijktijdig uit om de overlast te beperken. Met andere netbeheerders is gekeken naar hun huidige infra en mogelijke toekomstige ontwikkelingen. Denk aan de energietransitie, het 5G netwerk en mogelijk nog andere ontwikkelingen waar nu nog geen zicht op is. Voor deze ontwikkelingen gaan we gezamenlijk voorzieningen in de ondergrond aanbrengen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan extra buizen waar later nieuwe kabels door heen getrokken kunnen worden. Later hoeft dan de straat niet opnieuw te worden opengebroken. Dit beperkt de overlast en bespaart kosten.

Infiltratievoorzieningen

Regenwater wordt nu via de weg en daken naar het riool afgevoerd en gaat direct naar de waterzuivering. Door het regenwater zoveel mogelijk ter plekke in de grond te laten wegzakken en hier op te vangen, wordt verdroging tegengegaan. Om het regenwater op te vangen legt de gemeente een zogenoemd krattensysteem aan. De eerste functie is opvangen en beschikbaar houden voor bomen en beplanting. Mocht er dan nog een overschot zijn dan kan het water daarna langzaam de bodem inzakken (infiltratie). Hierdoor voorkomen we dat schoon regenwater via rioolbuizen naar de zuiveringsinstallatie stroomt. Het krattensysteem is beproefd systeem, dat bijvoorbeeld recent nog is toegepast in de Stadhuisstraat.

Bomen

Er is veel aandacht voor het aanbrengen van meer groen de straat. Meer bomen zijn goed voor het leefklimaat en de straat wordt er mooier van. Bovendien geven bomen meer schaduw waardoor het minder warm wordt in de straat. Meer groen trekt meer vogels, vlinders en insecten aan (vergroten biodiversiteit). Het opgeslagen water in het krattensysteem wordt langzaam afgegeven voor de bomen zodat ze beter kunnen groeien. Het gaat geen aaneengesloten bomenrij worden. De bomen worden afgewisseld met lagere beplanting. De beplanting is gevarieerd, bijvoorbeeld zoals in de Helga Deentuin.

Eenrichtingsverkeer

De Willem II Straat tussen Tuinstraat en Heuvelstraat krijgt een hele nieuwe inrichting. De inrichting is nu vergelijkbaar met de Heuvelstraat, maar gaat vergelijkbaar worden met de rest van het dwaalgebied (met een rijweg in het midden en aan twee zijden een trottoir). De twee delen van de Willem II straat gaan daardoor 1 geheel vormen. 

Gevolg is dan ook dat auto’s en fietsers dan in de hele straat zijn toegestaan. In de huidige situatie begint het voetgangersgebied bij de Tuinstraat en mag de auto tussen 11:00 uur in de ochtend en 06:00 uur in de ochtend de straat niet in, met uitzondering van ontheffingshouders. 

Het begin van het voetgangersgebied gaan we verleggen naar het einde van de Willem II straat, ter hoogte van de Heuvelstraat. Om te voorkomen dat het stuk tussen de Girostraat en de Heuvelstraat tussen 11:00 uur  en 06:00 uur een doodlopende straat wordt, wordt dit stuk eenrichtingsverkeer in noordelijke richting (van Heuvelstraat naar Girostraat). 

Tussen de Girostraat en huisnummer 92 blijft de Willem II straat tweerichtingsverkeer om de particuliere parkeerplaatsen bij het appartementencomplex in twee richtingen bereikbaar te houden. Tussen de Girostraat en de Tuinstraat wordt de Willem II straat ook eenrichtingsverkeer in noordelijke richting.

Tussen huisnummer 92 en de Tuinstraat is de Willem II straat voortaan de hele dag via de Girostraat toegankelijk voor autoverkeer. Het deel ten zuiden van huisnummer 92 is alleen tussen 06:00 uur en 11:00 uur bereikbaar vanaf de zijde van het Stadhuisplein.

Ontwerp

Voor de Willem II-straat is een ontwerp gemaakt waarbij rekening is gehouden met de vele kabels in de ondergrond, de vergroening van de straat en het comfortabel gebruik van de stoep en de rijbaan voor alle weggebruikers. Het voorlopig ontwerp is in november en december 2020 aan de bewoners gepresenteerd. Mede dankzij de inbreng van de betrokken bewoners en ondernemers zijn we gekomen tot een definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Willem II straat. Dit definitief ontwerp is vastgesteld door het college van B&W en hieronder in pdf te bekijken of te downloaden.

Stabiliteit bodem

Tijdens de digitale bijeenkomsten zijn er vragen gesteld over de stabiliteit van de bodem in de Willem II-straat. Anteagroup heeft hiervoor een onderzoek stabiliteit uitgevoerd en advies uitgebracht. Het risico op verzakkingen van de bodem blijkt gelukkig erg klein.

Filmpje werk Willem II-straat

Er wordt al even gewerkt aan de Willem II-straat. Weten wat hier aan de hand is en waarom deze werkzaamheden worden uitgevoerd? Bekijk dan het filmpje.

Werkzaamheden

Maandag 21 juni zijn de werkzaamheden gestart om de Willem II-straat opnieuw in te richten. Als eerste zijn de netbeheerders gestart met het aanpassen van hun netwerk. Als werkwijze was ervoor gekozen om de werkzaamheden aan beide kanten van de straat tegelijk uit te voeren. Dit is niet gelukt. In de praktijk bleef bij het werken aan beide kanten van de straat onvoldoende ruimte over voor de nood- en hulpdiensten en de bereikbaarheid van de panden kon niet gegarandeerd worden. Daarom wordt nu eerst aan de ene kant langs de gevels gewerkt, daarna aan de andere kant langs de gevels en tot slot in het midden van de straat. 

De nieuwe werkwijze heeft gevolgen voor de planning. De gemeente is in overleg geweest met de netbeheerders om de uitlooptijd zoveel mogelijk te beperken en de deadline van Enexis nog te kunnen halen. Het is een complexe puzzel om dit voor elkaar te krijgen. Er moeten nog veel straten volgen en dit moet zo gepland worden dat woningen en bedrijven bereikbaar blijven.

Planning

De afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het vernieuwen van de kabels en leidingen in de Willem II-straat tussen de Tuinstraat en de Telegraafstraat. Deze werkzaamheden zijn bijna klaar. In de week van 21 februari 2022 start de aannemer met het vervangen van het hoofdriool vanaf de Tuinstraat tot de Telegraafstraat. Het riool in de Willem II-straat ligt midden in de weg en ongeveer drie meter diep.

Waterberging

Daarna start de aannemer ook met de aanleg van het infiltratiesysteem en de waterberging voor de groenvakken. Door het regenwater zoveel mogelijk ter plekke in de grond te laten wegzakken en op te vangen, wordt verdroging tegengegaan. Als laatste wordt de bestrating gelegd en wordt er ruimte gemaakt voor de bomen en plantenvakken. De verwachting is dat de werkzaamheden in dit deel van de straat eind mei klaar zijn.

Tijdens de werkzaamheden aan het riool wordt er in de Willem II-straat tussen de Telegraafstraat en de Spoorlaan al gewerkt aan de kabels en leidingen.

In de periode 21 februari t/m 27 mei 2022 is de kruising Poststraat – Telegraafstraat afgesloten, doorgang voetgangers en bereikbaarheid panden is gegarandeerd via loopschotten.

Het voetpad aan de westzijde ter hoogte van Willem-II straat 23, wordt in week 8 opengebroken, zodat KPN, Enexis en Brabant Water hier hun werkzaamheden kunnen uitvoeren. Dit gedeelte blijft tijdens de carnaval afgesloten. Kruising Poststraat – Telegraafstraat is tijdens de carnaval toegankelijk.

Via onderstaande pdf is een uitgebreider overzicht van de planning van de werkzaamheden te bekijken of te downloaden.

Meer informatie

Zijn er vragen over de werkzaamheden, neem dan tijdens werkdagen contact op met Eline Matulessy–Beijne. Zij is bereikbaar via het telefoonnummer 06 48 42 98 37 en per e-mail willem2straat@broerenbv.nl

Ook kan voor vragen contact worden opgenomen met Max Mertens van de gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 06 31 10 71 72 en per e- mail max.mertens@tilburg.nl.