Beweging van vertrouwen

Tilburg heeft de afgelopen jaren veel geëxperimenteerd binnen de mogelijkheden van de Participatiewet. Met het Tilburgs Vertrouwensexperiment (2018-2020) en de pilot ‘Doe Mee’ (2019).

De resultaten van het onderzoek laten zien dat vertrouwen loont, het geluk van mensen toeneemt en daarbij de kansen voor iedereen vergroot. Sinds januari 2020 zet de gemeente in op de beweging ‘Tilburg investeert in Perspectief’. 

Diverse aspecten uit de pilots zijn toegepast in het nieuwe beleid van Werk en Inkomen. De gemeente wil deze beweging van vertrouwen verder uitdragen, en daarmee de veerkracht vergroten van mensen die al langere tijd aan de kant staan. De beweging van vertrouwen is gestart als een coproductie van gemeente Tilburg met MOM Tilburg (Maatschappelijke OntwikkelingsMaatschappij). In oktober 2020 deed deden zij een oproep aan de stad om samen deze beweging van vertrouwen verder in te vullen. Heeft u ook een goed idee? Stuur dan een mail naar vertrouwen@momtilburg.nl.  

VertrouwensPin

In maart 2021 ontvingen de eerste 43 ambassadeurs een VertrouwensPin. Allen geven op een eigen manier vertrouwen in hun dagelijkse handelen en inspireren anderen om hetzelfde te doen. Ook ontvingen zij een tweede Pin die ze zelf aan iemand mogen uitreiken. Inmiddels hebben al ruim 300 inwoners, professionals en werkgevers een Pin ontvangen. Iedereen is vereerd om de VertrouwensPin te mogen ontvangen. Stuk voor stuk gaven zij het belang van vertrouwen aan. Juist in deze tijd. De beweging van vertrouwen komt tot leven door de verhalen van deze en andere mensen. Bijzondere verhalen van bijzondere mensen.

De gemeente heeft een aantal van deze verhalen verzameld in een collage.

Minder regels in de bijstand. Meer begeleiding en meer keuzevrijheid. Werkt dat?

De regels in de bijstand zijn vaak ingewikkeld en streng. Wat doet het met mensen als zij op een andere manier begeleid worden, met meer persoonlijke aandacht, minder regels of meer keuzevrijheid? Wat gebeurt er als mensen niet meer hoeven te solliciteren? Als ze een extra deel van hun bijverdiensten mogen houden of extra begeleiding krijgen? Kunnen ze meer meedoen, bijvoorbeeld door (vrijwilligers)werk of mantelzorg? Worden mensen simpelweg gelukkiger? Tilburg experimenteerde met deze andere aanpakken in het Tilburgs Vertrouwensexperiment.

Werkwijze

In 2018 stapten 800 mensen met een bijstandsuitkering vrijwillig in het experiment. Zij werden verdeeld over 4 groepen, elk met een eigen aanpak. In de ene groep golden minder regels en in de andere groep kregen mensen meer begeleiding. In sommige groepen mochten de deelnemers een extra deel van hun bijverdiensten houden of kregen zij een bonus bij een baan. Ook was er een groep waarbij niets veranderde. Zo konden we de verschillende aanpakken goed met elkaar vergelijken. Eind 2019 liep het experiment af en in mei 2020 maakte Tilburg University de resultaten bekend.

Resultaat

De huidige Participatiewet werkt niet als vangnet, maar ook niet als springplank om verder te komen met werk of een andere manier van meedoen. Twee jaar experimenteren laat zien dat persoonlijke aandacht en vertrouwen werkt. Voor veel deelnemers is er iets in beweging gezet, bijvoorbeeld in de vorm van een baan, adequate hulp of zorg, of nieuwe contacten. Anderen kregen een positiever zelfbeeld en meer zelfvertrouwen. Minder regels, meer persoonlijke aandacht en keuzevrijheid maakt mensen gelukkiger en gezonder. Voor de gemeente redenen genoeg om verschillende aspecten uit het Vertrouwensexperiment en andere pilots toe te passen in het beleid voor Werk en Inkomen: 'Tilburg investeert in Perspectief'. 

Ervaring deelnemers + coaches

Naast het onderzoek van Tilburg University, vroegen we deelnemers en coaches na een jaar om hun ervaringen te delen. Deze ervaringen bundelden we in een boekje, waarbij een groot deel van de interviews, foto’s en opmaak door deelnemers zelf is opgepakt. Na afloop van het experiment brachten zij een tweede boekje uit.
Download het eerste boekje met ervaringsverhalen
Download het tweede boekje met ervaringsverhalen, resultaten en conclusies 

Bij de pilot ‘Doe Mee’ onderzocht de gemeente hoe inwoners met een grote afstand tot de arbeidsmarkt mee kunnen doen in de maatschappij. De proef werd gehouden in de wijken Noord en Groenewoud. De coaches kwamen bij de mensen thuis. Belangrijk was dat zij weer vertrouwen kregen in hun eigen kunnen. Ze kregen hulp om zich verder te ontplooien en meer regie te krijgen op hun eigen leven. De resultaten uit de pilot waren positief en zijn meegenomen in het nieuwe beleid van Werk en Inkomen. ‘Doe Mee’ en twee pilots uit Leiden en Helmond zijn onderdeel geweest van een onderzoek van het Ministerie van SZW naar hoe de begeleiding van mensen op een andere manier vorm kan krijgen.

Bekijk het onderzoek via beleidsonderzoekers.nl

De rapportage was ook aanleiding voor de gemeenten en het ministerie om drie webinars te organiseren.

Kijk de webinars terug via overheidvannu.nl