U bevindt zich op:Inwoners /Subsidies / Restauratie monumenten

Restauratie monumenten

Erfgoed en monumenten dragen bij aan de identiteit en leefbaarheid van onze omgeving. Daarom is het belangrijk om historisch waardevolle panden in stand te houden. Op die manier blijft het ruimtelijk cultureel erfgoed behouden.

Voorwaarden

Komt u in aanmerking voor een restauratiesubsidie?
Voor eigenaren of beheerders van beschermde monumenten is in bepaalde gevallen subsidie mogelijk voor een restauratieproject. Wat we onder restauratie verstaan, kunt u lezen in de Subsidieregeling Restauratie Monumenten (pdf,72KB).
Toekenning is onder meer afhankelijk van de urgentie en een goedgekeurd plan inclusief financiële onderbouwing.

Gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden

In de Monumentenverordening van de gemeente Tilburg is aangegeven wat we onder gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden wordt verstaan. De gemeente heeft voor restauratie van deze historisch waardevolle panden een subsidieregeling opgesteld. Hierin staan onder andere criteria, voorwaarden en termijnen voor een eventuele subsidie.

Beschermde monumenten, historisch waardevolle panden en stadsgezichten
Bekijk de kaart

Rijksmonumenten

Voor instandhouding van rijksmonumenten heeft de rijksoverheid een aantal maatregelen bedacht. Ook de provincie Noord-Brabant speelt daarin een rol. Kijk voor rijksmonumenten dus op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincie. Of laat u  voorlichten door de gemeente. Voor financiële achtergrondinformatie en regels kan men verder te rade gaan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Subsidie aanvragen

U kunt deze subsidie aanvragen via het Aanvraagformulier Restauratiesubsidie (pdf,54KB)
De aanvraag dient voorzien van bijbehorende bescheiden te worden ingediend bij:
Gemeente Tilburg, Afdeling Ruimte
Postadres: Postbus 90155, 5000 LH Tilburg

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie isin 2017 € 74.808,- beschikbaar.
Voor deze subsidie is in 2018 € 125.000,- (afgerond) beschikbaar.
Aanvragen kan het hele jaar door. Behandeling op volgorde van ontvangst.

Wet- en regelgeving

Wet- en regelgeving die betrekking heeft op deze subsidie:
Gemeentelijke regeling Algemene Subsidieverordening
Monumentenverordening gemeente Tilburg
Subsidieregeling Restauratie Monumenten (pdf,72KB)

Meer informatie

Voor meer informatie over restauratiesubsidie voor monumenten kunt u contact opnemen met Dirk van Alphen, tel: 013- 542 87 66, e-mail: monumenten@tilburg.nl, of via onderstaande links.

Collegebesluit:
Collegebesluit Routekaart Ruimtelijk Cultureel Erfgoed 2017-2019

Samenwerken aan ruimtelijk erfgoed:
Bijlage Routekaart Ruimtelijk Cultureel Erfgoed 2017-2019

Het verhaal van Tilburg, basiskaart en gebieden
Bijlage Verhaal van Tilburg met kaart:

En van rijksoverheid en provincie:
Restauratiefonds
Restauratiefonds, monumenteigenaren