Restauratie monumenten

Erfgoed en monumenten dragen bij aan de identiteit en leefbaarheid van onze omgeving. Daarom is het belangrijk om historisch waardevolle panden in stand te houden. Op die manier blijft het ruimtelijk cultureel erfgoed behouden.

Subsidie aanvragen

Particuliere eigenaren vragen de subsidie aan met het online formulier Subsidie restauratie monument. Bedrijven en instellingen gebruiken het zakelijke formulier Subsidie restauratie monument.

Beschermde monumenten, panden en stadsgezichten

Voorwaarden

Voor eigenaren of beheerders van gemeentelijke monumenten en beeldbepalende panden is subsidie mogelijk voor een restauratieproject. Wat we onder restauratie verstaan, kunt u lezen in de Subsidieregeling Restauratie Monumenten. Ook zijn hierin de criteria, voorwaarden en termijnen opgenomen. Toekenning is onder meer afhankelijk van de urgentie en een goedgekeurd plan inclusief financiële onderbouwing. In de Monumentenverordening van de gemeente Tilburg staat wat we onder gemeentelijke monumenten en cultuurhistorisch waardevolle panden verstaan.

Rijksmonumenten

Voor instandhouding van rijksmonumenten heeft de rijksoverheid een aantal maatregelen bedacht. Ook de provincie Noord-Brabant speelt daarin een rol. Kijk voor rijksmonumenten dus op de site van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en de provincie. Of laat u voorlichten door de gemeente. Voor financiële achtergrondinformatie en regels kan men verder te rade gaan bij het Nationaal Restauratiefonds.

Beschikbaar budget

Voor deze subsidie is in 2023 € 182.350,- beschikbaar. Aanvragen kan het hele jaar door. Behandeling op volgorde van ontvangst.

Meer informatie

Voor meer informatie over restauratiesubsidie kunt u contact opnemen met Dirk van Alphen, tel: 013- 542 87 66, e-mail: monumenten@tilburg.nl, of bekijk de beleidsstukken en websites:

Collegebesluit
Collegebesluit Routekaart Ruimtelijk Cultureel Erfgoed 2017-2019

Samenwerken aan ruimtelijk erfgoed
Bijlage Routekaart Ruimtelijk Cultureel Erfgoed 2017-2019

Het verhaal van Tilburg, basiskaart en gebieden
Bijlage Verhaal van Tilburg met kaart:

Subsidie van rijksoverheid en provincie
Restauratiefonds