Energietransitie - stapje voor stapje

De gemeente stimuleert inwoners en bedrijven om energie te besparen. Dat kan door te isoleren, energie op te wekken en energiezuinige apparaten te kopen. Ook bieden gemeente en rijksoverheid advies, subsidies en leningen en zijn er burgerinitiatieven in de stad. Stapje voor stapje komen we er samen: Tilburg in 2045 klimaatneutraal.

Koopwoning

Uw eigen huis verduurzamen betekent dat u het energieverbruik van uw woning verlaagt. Dat kunt u doen door uw huis meer of beter te isoleren, maar ook door kleine veranderingen in uw dagelijkse gewoontes. De gemeente Tilburg helpt woningeigenaren via de website 'Aan de slag met je huis' aan o.a. een energieadvies, zonnepanelen ('Zon op je dak'), isolatie en financiering.

Huurwoning

De gemeente heeft afspraken gemaakt met de woningcorporaties over versneld verduurzamen van woningen met E-, F- en G-energielabels. Informeer bij uw eigen verhuurder over hun plannen voor uw woning.

Bedrijf

Voor ondernemers zijn er verschillende subsidies en fiscale voordelen. Kijk op www.rvo.nl voor de mogelijkheden.

Vereniging of school

Verschillende verenigingen en scholen doen al mee. Bijvoorbeeld door te besparen op het gebruik van gas en elektriciteit in school, kantine of clubgebouw. Of door de verwarming een graadje lager te zetten, te isoleren, zonnepanelen aan te schaffen, gloei- of spaarlampen door LED- verlichting te vervangen en het scheiden van afval te stimuleren met speciale afvalbakken. Meer energiebesparingstips staan op de website van milieu centraal.

Regionale Energie en Klimaatstrategie (REKS)

Hoe pakken wij de opgave uit het Klimaatakkoord aan? De landelijke overheid heeft bepaald dat op 30 plaatsen in Nederland gemeentes met elkaar moeten samenwerken op het vlak van energie. Het doel van de samenwerking is dat elkaar in de regio wordt onderzocht hoe duurzame elektriciteit kan worden opgewekt. Bijvoorbeeld door het plaatsen van windmolens of zonnevelden. Verder onderzoeken de gemeentes met elkaar hoe in de toekomst wijken aardgasloos kunnen worden verwarmd en hoe we ons zo goed mogelijk kunnen voorbereiden op klimaatverandering. Onze regio Hart-van-Brabant bestaat uit de gemeentes Tilburg, Gilze en Rijen, Oisterwijk, Dongen, Waalwijk, Dongen, Goirle, Hilvarenbeek, Loon op Zand en Heusden. Lees meer over REKS op regio-hartvanbrabant.nl.

In Tilburg zijn ook mogelijkheden gevonden voor de opwek van energie. Het gaat om het plaatsen van de REKS in ongeveer 15 windmolens. Onderzocht wordt of die windmolens geplaatst kunnen worden De mogelijkheden worden onderzocht op bedrijventerreinen, rondom de Spinder en langs de snelweg A58. Voor onze gemeente gaan de REKS-plannen niet verder dan de doelen die wij zelf al hadden. In Tilburg hebben wij ambitieuze doelstellingen op het gebied van verduurzaming. Opwekcapaciteit door middel van deze windmolens zijn al voorzien in onze eigen Tilburgse energievisie. De REKS-opgave voegt daar niets extra’s aan toe.

Meer informatie? Kijk ook eens op de site Regio Hart van Brabant, of npres.nl of lees het antwoord op de pagina veelgestelde vragen.

Transitievisie Warmte

De Transitievisie Warmte is een beleidsdocument dat een eerste richting geeft aan de aanpak van het isoleren en het aardgasvrij maken van gebouwen. Het geeft bewoners, huis- en gebouweigenaren een eerste beeld van de stappen naar aardgasvrij. In de visie komt te staan wat per wijk kansrijke alternatieven zijn voor aardgas. Ook wordt aangeven welke wijken als eerste aan de beurt zijn.

Waarom een Transitievisie Warmte?

In het gesloten Klimaatakkoord is afgesproken dat we in Nederland in 2050 geen aardgas meer gebruiken. Nu zijn ongeveer 7 miljoen huizen aangesloten op aardgas, die allemaal een alternatieve warmtebron krijgen voor verwarming, warm water en om te koken. We gaan dit stap voor stap doen. De eerste stap is het maken van een grof plan voor de hele gemeente: de Transitievisie Warmte.  Gemeenten hebben de opdracht gekregen om samen met vastgoedeigenaren, bewoners, netbeheerders en medeoverheden deze visie op te stellen.

Wanneer is de Transitievisie Warmte klaar?

Uiterlijk eind 2021 is de visie klaar. Dan is bekend welke wijken als eerste aan de beurt zijn. Dit jaar willen we al inzichtelijk maken wat per wijk de meest kansrijke alternatieven voor aardgas zijn. Veel dingen weten we nog niet en gaan we de komende jaren ontdekken. Daarom zullen we de visie ten minste elke vijf jaar updaten.

Wat is er tot nu toe gedaan?

We hebben een overzicht gemaakt van lopende projecten, uitgevoerde onderzoeken en bestaande afspraken. Hiervoor hebben we met een grote groep betrokken partijen gepraat, zoals de woningcorporaties, de netbeheerder, de warmteleverancier, energiecoöperaties, bedrijvenverenigingen en bewonerscollectieven. De input van de gesprekken met deze partijen hebben we verwerkt in een plan van aanpak. In dit plan van aanpak staat hoe we van start gaan met het proces om te komen tot een gedragen Transitievisie Warmte.

Wie worden er bij betrokken?

Bij het maken van het plan van aanpak zijn al veel partijen betrokken. In het vervolg zullen dat er alleen maar meer worden. We richten een werkgroep ‘communicatie en participatie’ in. Deze werkgroep gaat een plan gaat uitwerken om zoveel mogelijk partijen en bewoners te betrekken bij het proces.

Wat betekent dit voor mij als inwoner?

Voor nu nog even niets. Zodra er meer bekend is over hoe u kunt bijdragen aan het proces, dan zullen we u daarover informeren.

Kan ik nu al aan de slag met mijn huis?

Sommige maatregelen zijn altijd slim om te doen. Ze zorgt het isoleren van muren, dak of vloer voor minder energieverbruik en meer comfort. Op aandeslagmetjehuis.nl vind u meer informatie over hoe u aan de slag kunt.

Tilburg klimaatneutraal

We zijn op weg naar een klimaatneutraal Tilburg in 2045. Dat gaat niet zomaar lukken. Daar hebben we elkaar voor nodig. Daarom is het belangrijk om alle betrokkenen (bewoners, bedrijven, netwerkbeheerders, energiecoöperaties, woningcorporaties, provincie, enz.) mee te nemen bij de keuzes die we moeten maken over bijvoorbeeld betaalbaarheid. Zowel op stadsniveau als op wijk- en buurtniveau.

Helemaal over op groene stroom

De gemeente gaat vanaf 2021 volledig duurzame elektriciteit inkopen. Deze elektriciteit is opgewekt door Nederlandse windmolens waarvan de energieleverancier eigenaar of exploitant is. Op deze manier wordt onze stroom 100% duurzaam opgewekt, zonder biomassa. Dit sluit aan bij het besluit van de gemeenteraad in november 2019 over een biomassa-vrije gemeente. Hoe duurzamer de inkoop van elektriciteit, des te groter de bijdrage aan een klimaatneutraal Tilburg in 2045.

Focuspunten in ons beleid

De opgave om klimaatneutraal te worden is groot, ingewikkeld en loopt over een langere termijn. Daarom knippen we het op in gerichte keuzes voor de korte termijn. De komende periode (2020-2022) richten we ons vooral op:

  • Energiebesparing
  • Gefaseerd los van aardgas (in 2021 is bekend welke wijk wanneer van het aardgas af gaat)
  • Duurzame opwekking van energie
  • Hoogst haalbare maatschappelijke opbrengst
  • Stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen ('mobiliteit')

Zonnepanelen

Zonnestroom is een manier om duurzame energie op te wekken. Met een nieuw project wil de gemeente Tilburg zonnepanelen voor meer mensen mogelijk maken. Het project voor woningeigenaren, het midden- en kleinbedrijf en verenigingen start in december 2020. Als u graag een seintje krijgt bij aanvang van het project, stuur dan een mail naar klimaatbureau@tilburg.nl. Wilt u nú al weten of het dak van uw woning geschikt is voor het plaatsen van zonnepanelen? Doe dan de zonnescan Brabant: vul uw adres of postcode in en krijg inzicht in de kansen voor zonnepanelen voor uw woning, bedrijfspand of verenigingsgebouw.

SMILE

Onder de naam SMILE onderzoeken een aantal partners in regio Hart van Brabant samen hoe we bewoners en andere belanghebbenden bij de energietransitie kunnen betrekken. Dit zijn de gemeenten Hilvarenbeek en Tilburg, Energiecoöperatie Hilverstroom, Tilburg University en De Twee Snoeken/Woonconnect. Zoveel mogelijk particulieren en bedrijven worden erbij ingeschakeld. Lees meer over SMILE op deze pagina

Hoe ver zijn we al?

Het Tilburgse energiebeleid richt zich vooral op het terugbrengen en verduurzamen van het energiegebruik. En op het terugdringen van de daarmee samenhangende uitstoot van CO2. Dat volgen we via de klimaatmonitor.