Ontwerp bestemmingsplan Centrum Zuid 2008, 5e herz. (Bisschop Zwijsenstraat 22)(termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 14 november 2022 tot en met 27 december 2022.

Plangebied

Het plangebied omvat het perceel aan de Bisschop Zwijsenstraat 22.

Doel

Het ontwerpplan is gericht op de realisering van 7 wooneenheden, bestaande uit 1 maisonnette en
6 appartementen, met bijbehorende parkeervoorzieningen.

Digitaal plan

Plan (termijn gesloten)

Het digitale plan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien. 

Reageren kan online

Ontwerpplan

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 14 november 2022 tot en met 26 december 2022 ter inzage in Stadskantoor 6, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Centrum Zuid 2008, 5e herz. (Bisschop Zwijsenstraat 22)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 063 113 86 23

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder

Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende de genoemde termijn ter inzage.
Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van "Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden". Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen uw zienswijze elektronisch in te dienen.

Zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning

Vanwege gecoƶrdineerde besluitvorming ligt gedurende de genoemde termijn naast het ontwerpplan ook reeds de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Zienswijzen aangaande de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen door eenieder worden ingediend, gedurende de genoemde termijn. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg, onder vermelding van "Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning". Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om via www.tilburg.nl/ruimtelijkeplannen uw zienswijze elektronisch in te dienen.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Centrum Zuid 2008, 5e herz. (Bisschop Zwijsenstraat 22) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 96 19 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.