Ontwerp bestemmingsplan Groeseind 2017, 3e herziening (Veldhovenring 39) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 2 januari 2023 tot en met 13 februari 2023. (termijn gesloten)

Plangebied (termijn gesloten)

Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie N, nrs. 17183 en 20987, plaatselijk bekend Veldhovenring 39 en wordt globaal begrensd door de woonbebouwing aan de Groeseindstraat in het noorden, de voormalige Wilhelminaschool in het oosten, de Veldhovenring in het zuiden en het driehoekige parkje in het westen.

Doel

Het plan is gericht op de ontwikkeling van een woongebouw met maximaal 25 woningen. 

Digitaal plan

Plan

Het digitale plan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien. 

Reageren kan online

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 2 januari 2023 tot en met 13 februari 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Groeseind 2017, 3e herziening (Veldhovenring 39)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 92 88. 

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Groeseind 2017, 3e herziening (Veldhovenring 39) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 92 88 of per e-mail via 
ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.