Ontwerp bestemmingsplan Oude Stad Noordwest 2016, 4e herziening (Tongerlose Hoefstraat 83) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 2 mei 2022 tot en met 13 juni 2022.

Plangebied

Het plangebied omvat het perceel kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie O, nummers 5541, 3841, 5542 en 5639, plaatselijk bekend Tongerlose Hoefstraat 83. Het plangebied ligt in de Oude Stad Noordwest en wordt begrensd door de IJskelderstraat in het noorden en westen en de Tongerlose Hoefstraat in het zuiden.

Doel

Het plan is gericht op de realisatie van zeven grondgebonden woningen.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Ontwerpplan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 2 mei 2022 tot en met 13 juni 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Oude Stad Noordwest 2016, 4e herziening (Tongerlose Hoefstraat 83)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 06 - 31 13 86 23.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Oude Stad Noordwest 2016, 4e herziening (Tongerlose Hoefstraat 83) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer  06 - 31 13 86 23 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.