Ontwerp bestemmingsplan Quirijnstok 2007, 1e herziening (Jac. van Vollenhovenstraat 261-263)

Ter inzage voor zienswijzen van 22 juni 2022 tot en met 1 augustus 2022.

Plangebied

Het plangebied omvat de percelen kadastraal bekend als gemeente Tilburg, sectie N, nummers 18057 en 18058 en plaatselijk bekend als Jac. van Vollenhovenstraat 261‐263 te Tilburg.

Doel

Het ontwerpplan is gericht op het omzetten van het perceel van bedrijfsbestemming (met bedrijfswoning) naar een gemengde bestemming en het verlagen van de milieucategorie van 3 naar 2 van het aangrenzend bedrijfsperceel.

Ontwerpplan

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 20 juni 2022 tot en met 1 augustus 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Quirijnstok 2007, 1e herziening (Jac. van Vollenhovenstraat 261-263)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 94 38 of 06 31 13 86 23.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Quirijnstok 2007, 1e herziening (Jac. van Vollenhovenstraat 261-263) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 94 38 en 06 31 13 86 23 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.