Ontwerp bestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd 2016, 8e herziening (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van 11 oktober 2021 tot en met 22 november 2021.

Plangebied

Het plangebied omvat het gebied omsloten door de Enschotsestraat in het westen, de Madeliefstraat in het noorden, de Rozenstraat in het oosten en de Goudenregenstraat in het zuiden.

Doel

Het plan is gericht op herontwikkeling van een voormalig bedrijfscomplex naar 143 woningen met daarnaast de inrichting van een openbaar toegankelijk groen verblijfsgebied.

Plan (termijn gesloten)

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 11 oktober 2021 tot en met 22 november 2021 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd 2016, 8e herziening (Enschotsestraat 250)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 80 37.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (termijn gesloten)

Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende de genoemde termijn ter inzage.

Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden'. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Zienswijzen ontwerp-omgevingsvergunning (termijn gesloten)

Vanwege gecoördineerde besluitvorming ligt gedurende de genoemde termijn naast het ontwerpplan ook reeds de ontwerp-omgevingsvergunning ter inzage. Zienswijzen aangaande de ontwerp-omgevingsvergunning kunnen door eenieder worden ingediend, gedurende de genoemde termijn. Uw schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders van Tilburg, Postbus 90155, 5000 LH Tilburg, onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp-omgevingsvergunning'. Voor het indienen van uw mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd 2016, 8e herziening (Enschotsestraat 250) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 80 37 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.