Ontwerp bestemmingsplan Oude Stad Noordwest 2016, 3e herziening (Hasseltstraat 171-181) (termijn gesloten)

Ter inzage voor zienswijzen van maandag 25 april tot en met dinsdag 7 juni.

Plangebied

Het plangebied omvat de percelen, kadastraal bekend gemeente Tilburg, sectie O, nr. 7089 en 7091 (ged.), gelegen achter de woningen aan de Hasseltstraat 171-181 in Tilburg.

Doel

Het ontwerpplan is gericht op de bouw van vijf grondgebonden woningen, georiënteerd op het Van Bylandtpad.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Plan (termijn gesloten)

Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak via www.tilburg.nl of bel 14 013.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Zienswijzen indienen (termijn gesloten)

Een ieder kan, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk dan wel mondeling zijn of haar zienswijze omtrent het ontwerp kenbaar maken bij de gemeenteraad. De raad zal bij vaststelling van het plan tevens een besluit nemen op de ingebrachte zienswijzen.

Schriftelijke zienswijzen kunt u richten aan de gemeenteraad, postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van “Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Oude Stad Noordwest 2016, 3e herziening (Hasseltstraat 171-181)”. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 92 88. Ook is het mogelijk om via deze pagina uw zienswijze in te dienen.

Zienswijzen ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder (termijn gesloten)

Voor het plan is tevens een ontheffing inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, noodzakelijk. Het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden ligt eveneens gedurende de genoemde termijn ter inzage.

Belanghebbenden kunnen, gedurende de genoemde termijn, schriftelijk of mondeling hun zienswijzen over het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere grenswaarden op grond van de Wet geluidhinder indienen. Een schriftelijke zienswijze kunt u richten aan het college van burgemeester en wethouders, afdeling Ruimte, Postbus 90155, 5000 LH te Tilburg, onder vermelding van "Zienswijze ontwerpbesluit hogere grenswaarden" en de projectlocatie. Als u uw zienswijze mondeling wilt indienen, kunt u hiervoor een afspraak maken met de behandelend ambtenaar. Ook is het mogelijk om via deze pagina uw zienswijze elektronisch in te dienen.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend over het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer 013 542 92 88 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.