Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied De Uiterste Stuiver 2010, 4e herziening (Vierbundersweg 64)

Ter inzage voor beroep van 2 januari tot en met 13 februari 2023. 

Plangebied

Het plangebied omvat het perceel Vierbundersweg 64 te Tilburg, kadastraal bekend Tilburg, sectie AG, nr. 335 en wordt globaal begrensd door de Vierbundersweg/ gemeentegrens met Dongen in het noorden en agrarisch gebied aan de oost-, zuid- en westzijde.

Doel

Het plan is gericht op een beperkte uitbreiding van het agrarische bouwblok, van ca. 0,8 ha tot iets minder dan 1,5 ha.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Vastgesteld bestemmingsplan

Op 19 december 2022 heeft het college het bestemmingsplan vastgesteld. Het vastgestelde plan is hiernaast in te zien en ligt daarnaast van 2 januari 2023 tot en met 13 februari 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Beroep

Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). Na ontvangst van uw beroepschrift wordt u hierover ingelicht door de Raad van State.

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013-5429354 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.