Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied Haaren, 4e herziening (Winkelsestr.17-Gommelsestr.12)

Ter inzage voor beroep van 1 mei 2023 tot en met 12 juni 2023.

Plangebied

Het plangebied omvat de agrarische bouwvlakken aan Winkelsestraat 17 en Gommelsestraat 12 in Biezenmortel.

Doel

Het plan is gericht op het verwijderen van de aanduiding ‘intensieve veehouderij’ van de beide agrarische bouwblokken, alsmede op het op beperkte schaal mogelijk maken van huisvesting van seizoensarbeiders op beide adressen (maximaal 3 per adres) en het realiseren van een kas aan Gommelsestraat 12.

Digitaal plan

Vastgesteld bestemmingsplan

Op 13 april 2023 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Buitengebied Haaren, 4e herziening (Winkelsestr.17-Gommelsestr.12) gewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde plan is hiernaast in te zien en ligt daarnaast van 1 mei 2023 tot en met 12 juni 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Beroep

Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt, en daarnaast ook door belanghebbenden, die dit hebben nagelaten, voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan.

U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag. Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). Na ontvangst van uw beroepschrift wordt u hierover ingelicht door de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar, Xander de Boer, via telefoonnummer 06-25442097 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.