Vastgesteld bestemmingsplan Groeseind 2017, 4e herziening (Hoefstraat 145)

Ter inzage voor beroep van maandag 25 april tot en met dinsdag 7 juni.

Plangebied

Het plangebied omvat percelen Hoefstraat 143/145 en Bisschop Janssenstraat 1 en wordt globaal begrensd door gemengde functies in de vorm van lintbebouwing in het noorden, de Hoefstraat in het oosten, de Bisschop Janssenstraat in het zuiden en woningen in de vorm van lintbebouwing in het westen. Kadastraal betreft het perceel sectie N, 13143 & 13142.

Doel

Het bestemmingsplan is gericht op de herontwikkeling van de winkel met kamerverhuur op percelen Hoefstraat 143/145 en Bisschop Janssenstraat 1 te Tilburg naar 11 extramurale zorgwoningen en 4 middel -dure appartementen. Het complex gaat huisvesting bieden aan 10 cliënten van stichting Jados. Eén van de zorgwoningen gaat fungeren als kantoor / woonkamer voor begeleiding van de cliënten. De overige appartementen zullen worden gemeubileerd en verhuurd worden aan expats, young professionals of tijdelijke eenpersoonshuishoudens.

Digitaal plan
Bekijk het digitale plan

Vastgesteld bestemmingsplan

Tevens ligt een papieren versie van de stukken ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond. Openingstijden: maandag, woensdag en vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en dinsdag en donderdag van 8.00 tot 20.00 uur. Hebt u vragen over het plan, maak dan een afspraak via www.tilburg.nl of bel 14 013.

Gecoördineerde besluitvorming

Vanwege gecoördineerde besluitvorming (art. 3.30 en verder Wro) ligt gedurende de genoemde termijn tevens de door het college verleende omgevingsvergunning ter inzage. Deze is gedurende de genoemde periode te bekijken en/of te downloaden op http://www.tilburg.nl/ondernemers/bouwen-en-vestigen/omgevingsvergunningen-ter-inzage/.

Beroep

Beroepsmogelijkheid

Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.  Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Tegen de omgevingsvergunning kan door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, gedurende bovengenoemde termijn eveneens beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.  Ook tegen het besluit inzake hogere grenswaarden, als bedoeld in de Wet geluidhinder, kan door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt, gedurende bovengenoemde termijn beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte, bereikbaar via telefoonnummer 013 542 92 88 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.