Vastgesteld plan Theresia-Loven-Besterd 2016, 9e herziening (Seringenhof naast 29a)

Ter inzage voor zienswijzen van 28 november 2022 tot en met 9 januari 2023.

Plangebied

Het plangebied omvat is gelegen aan het Seringenhof naast huisnummer 29a en heeft betrekking op het perceel Koestraat 152.

Doel

Het plan is gericht op het bouwen van één grondgebonden woning.

Digitaal plan

Bekijk het digitale plan

Vastgesteld bestemmingsplan

Op 14 november 2022 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Theresia-Loven-Besterd 2016, 9e herziening (Seringenhof naast 29a) vastgesteld. Het vastgestelde plan is hiernaast in te zien en ligt daarnaast van 28 november 2022 tot en met 9 januari 2023 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Beroep

Tegen het vastgestelde plan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt.  U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.

Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). Na ontvangst van uw beroepschrift wordt u hierover ingelicht door de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 80 37 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.