Voorbereidingsbesluit Mestbewerking 2023

Het college van burgemeester en wethouders van Tilburg maakt ingevolge art. 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 6 februari 2023 heeft verklaard dat een bestemmingsplan wordt voorbereid voor het gehele grondgebied van de gemeente Tilburg, met uitzondering van de locatie De Spinder, zoals aangegeven op de bij dat besluit behorende verbeelding.  

Met het voorbereidingsbesluit en het bestemmingsplan wordt beoogd om de vestiging van mestbewerkingsbedrijven met een bedrijfsvoering die is gericht op bewerking van niet ter plaatse vervaardigde mest te voorkomen.

De gemeenteraad heeft verder bepaald dat het verboden is het (bestaande) gebruik van de desbetreffende gronden en bouwwerken, of gedeelten daarvan, zoals dit bestond op het moment van inwerkingtreding van dit besluit, te wijzigen ten behoeve van mestbewerking van niet ter plaatse vervaardigde mest.

Het voorbereidingsbesluit geldt voor de duur van één jaar en treedt in werking op 13 februari 2023.

Digitaal plan

Terinzagelegging

Het voorbereidingsbesluit en de bijbehorende verbeelding liggen met ingang van dinsdag 13 februari 2023 voor een ieder ter inzage en Stadswinkel Centrum en zijn te bekijken en/of te downloaden op deze pagina.

Het identificatienummer is NL.IMRO.0855.VBB2023001-c001. Tegen het voorbereidingsbesluit staat geen mogelijkheid van bezwaar en/of beroep open.