Subsidie controle CTB

Als u coronatoegangsbewijzen (CTB) moet controleren, is er de tijdelijke subsidieregeling controle coronatoegangsbewijs. Ondernemers en sportverenigingen kunnen hiervoor een aanvraag indienen. Lees eerst alle informatie goed door voor u begint met aanvragen.

Vanuit het Rijk is extra geld beschikbaar gesteld voor de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB). Maakt u extra kosten voor de controle van het CTB, dan kunt u die kosten onder bepaalde voorwaarden declareren bij de gemeente. We gaan uit van de sectoren genoemd door het kabinet:

 • evenementenbranche
 • horeca
 • sportverenigingen
 • culturele instellingen.

Hebt u in de periode 1 januari t/m 26 maart 2022 controle op de CTB moeten uitvoeren, dan mag u een aanvraag voor subsidie controle CTB indienen.

Hoogte subsidie

 • De gemeente heeft in totaal € 750.000,- gereserveerd voor de subsidie.
 • Als het totaal van de aanvragen boven het beschikbare budget uitkomt zal er naar rato van het beschikbare budget worden uitbetaald. Dit betekent dat u mogelijk een lager bedrag krijgt dan u heeft aangevraagd. Dit is pas bekend als de aanvraagtermijn gesloten is.

Criteria

 • Aanvragen kunt u indienen van 18 februari 2022 tot en met 21 maart 2022.
 • Verstrekking van de subsidie vindt plaats op basis van een volledig ingevuld webformulier inclusief complete en correcte (op juiste naam gestelde) facturen.
 • Aanvragen die na deze datum binnenkomen of aanvragen die na deze datum niet compleet zijn, worden niet in behandeling genomen.
 • Bijlagen die u aanlevert ter verantwoording (kunnen) zijn:
  • Kopie bankafschrift of bankpas waarop u de subsidie controle CTB wilt ontvangen. Rekeningnummer en tenaamstelling moeten duidelijk zichtbaar zijn.
  • Facturen als u een vergoeding aanvraagt voor:
   • kosten externe inhuur, eventuele werving, administratie etc. en/of
   • kosten voor hulpmiddelen en materialen die de controle van coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren.
  • Loonstroken en rekentool (de rekentool vindt u onderaan deze pagina) als u een vergoeding aanvraagt voor:
   • verschuldigde loonkosten inhuur personeel
   • verschuldigd vakantiegeld, pensioenafdrachten, sociale zekerheidslasten in relatie tot inhuur personeel
 • Alle communicatie over de aanvraag verloopt digitaal. Check daarom regelmatig uw mailbox.

Voorwaarden

Voor het indienen van een aanvraag moet u de voorwaarden van de Algemene subsidieverordening gemeente Tilburg en de subsidieregeling Ondersteuning controles CoronaToegangsbewijs in acht nemen.

Voor vergoeding vanuit de Rijksbijdrage komen de volgende kosten ter ondersteuning van de controle coronatoegangsbewijs in aanmerking:

 • verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten
 • verschuldigd vakantiegeld, pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in verband met de loonkosten
 • bij externe inhuur: de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van werknemers en arbeidskrachten
 • materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren
 • verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten waarvoor u een vergoeding aanvraagt.
  • kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden gedaan op het btw-compensatiefonds).

Voor vergoeding vanuit de Rijksbijdrage komen niet in aanmerking:

 • kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 1 januari 2022
 • kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt
 • kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Subsidie controle CTB aanvragen.
Direct regelen

Aanvragen

Aanvragen kan van 18 februari 2022 tot en met 21 maart 2022 (eHerkenning verplicht).

 • U vult uw gegevens in en de meerkosten die u specifiek voor de CTB-controle heeft gemaakt.
 • Als bijlage stuurt u de onderbouwing van de gevraagde subsidie met berekening volgens de rekentool en aangevuld met in ieder geval facturen (voor materiaal en externe inhuur).
 • Na het verzenden van de aanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging met zaaknummer. Uw aanvraag is in te zien via www.tilburg.nl/mijngemeente (inloggen met eHerkenning).
 • Op www.tilburg.nl/mijngemeente kunt u ook nog bewijsstukken toevoegen aan uw aanvraag. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 26 maart 2022 compleet is. Aanvragen die niet compleet zijn op 26 maart 2022 worden niet in behandeling genomen.
 • Als uw aanvraag compleet is, beoordelen wij uw recht op vergoeding.
 • Als u recht heeft op de vergoeding, wordt die aan u overgemaakt op het door u opgegeven bankrekeningnummer.