Referendum

Tilburgers die willen meebeslissen over de toekomst van hun stad, kunnen een referendum aanvragen. Bij een referendum spreken kiesgerechtigden zich uit over een genomen raadsbesluit. Bij de gemeente is het mogelijk  om een raadgevend referendum aan te vragen. De raad is niet aan de uitslag hiervan gebonden.

De gemeente kan een referendum houden, als tenminste 1300 van de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente  een 'inleidend verzoek om een referendum over een raadsbesluit' indienen. Dit moet gebeuren binnen 3 weken na bekendmaking van het raadsbesluit waar het referendum over gaat.

Indienen verzoek tot referendum

Als u een referendum wenst, kunt u voor meer informatie een e-mail sturen naar raadsgriffie@tilburg.nl.

Onderwerpen

Een referendum kan niet over ieder raadsbesluit gaan. Er  zijn uitzonderingen. Die  staan in artikel 3 van de Referendumverordening 2017. Bijvoorbeeld een besluit over de begroting of het aangaan van een gemeenschappelijke regeling. De raad kan ook bepalen dat er dringende redenen zijn om geen referendum te houden. Het college bekijkt, na het ontvangen van een verzoek tot een referendum, of één van deze uitzonderingen gelden.

Zo werkt het

Een inleidend verzoek voor een referendum moet door minimaal 1300 kiesgerechtigden worden ingediend. Het formulier is beschikbaar op de gemeentelijke website, nadat een referendum is geïnitieerd. Dit moet persoonlijk worden ingeleverd bij een van de stadswinkels. Het inleveren moet gebeuren bij een door de burgemeester aangewezen ambtenaar. Degene die een formulier inlevert  moet zich legitimeren. Uiterlijk 1 dag voor de eerstvolgende raadsvergadering laat het college aan de raad weten of aan de voorwaarden voor het indienen van dit verzoek is voldaan. De raad neemt hier vervolgens een beslissing over.

Daarna moet het inleidend verzoek worden ondersteund door minimaal 8000 kiesgerechtigden. De 1300 mensen die het inleidend verzoek hebben ingediend, worden hiervan afgetrokken. In dat geval moet er steun zijn van minimaal 6700 kiesgerechtigden. Als er voldoende ondersteuningsverklaringen zijn, is er sprake van een definitief verzoek om een referendum te houden.

Ondersteuningsverklaring

De ondersteuningsverklaring moet worden ingediend binnen 6 weken na de dag dat de raad heeft besloten dat het inleidende verzoek voor het referendum geldig is.

De ondersteuningsverklaring moet worden ingediend met een ondertekend formulier. Voor het inleveren van de ondersteuningsverklaring gelden dezelfde voorwaarden als voor het inleveren van het inleidend verzoek (zie hierboven).

Uiterlijk 1 dag voor de eerstvolgende raadsvergadering, laat het college aan de raad weten of aan de indieningseisen voor de ondersteuningsverklaring is voldaan. De raad neemt hier vervolgens een beslissing over. De raad schort haar besluit over het onderwerp van het referendum op, als hierover inderdaad een referendum wordt gehouden.

Vervolg

Het referendum vindt minimaal 4 maanden en maximaal 6 maanden na het raadsbesluit tot het houden van een referendum plaats. De uitslag ervan is geldig bij een gewone meerderheid van uitgebrachte, geldige stemmen.

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering na het referendum, beslist de raad of het raadsbesluit waarover het referendum ging, ongewijzigd wordt uitgevoerd of de uitslag van het referendum wordt opgevolgd.

De regels voor een referendum in Gemeente Tilburg zijn opgenomen in de referendumverordening. Deze is te vinden op de website overheid.nl.