Referendum

Tilburgers die willen meebeslissen over de toekomst van hun stad, kunnen een referendum aanvragen. Bij een referendum spreken kiesgerechtigden zich uit over een genomen raadsbesluit. Bij de gemeente is het mogelijk  om een raadgevend referendum aan te vragen. De raad is niet aan de uitslag hiervan gebonden.

Geen referendum over raadsbesluit ‘Beleidsnota Toekomstbestendige werklocaties 2020-2025’

Op maandagavond 26 oktober 2020 heeft de gemeenteraad vergaderd over het inleidend verzoek tot een raadgevend referendum over het raadsbesluitBeleidsnota Toekomstbestendige werklocaties 2020-2025’. Nadat de raadsleden over en weer de standpunten hebben uitgewisseld, is gestemd over het raadsvoorstel over het inleidend verzoek. Van de 42 aanwezige raadsleden hebben er 24 voor gestemd en 18 tegen. Dat betekent dat er geen referendum wordt gehouden. Specifiek: het voorstel is aangenomen en de raad heeft besloten dat: 

  1. aan de formele eisen voor het indienen van een inleidend verzoek is voldaan, 
  2. maar dat er geen referendum wordt gehouden, omdat de weigeringsgronden in artikel 3 onder f. en i. van de Referendumverordening in acht moeten worden genomen. Het raadsbesluit ‘Beleidsnota Toekomstbestendige werklocaties 2020-2025’ vindt naar oordeel van de raad namelijk zijn grondslag in eerdere beslissingen van de raad waarover een referendum kon worden gehouden. En verder vertonen de verschillende onderdelen van het raadsbesluit onderlinge verwevenheid en samenhang, waardoor de raad van mening is dat er ook andere dringende redenen zijn om geen referendum te houden.

Naar aanleiding van het debat in de gemeenteraad volgt een evaluatie van de procedure van het inleidend verzoek bij een raadgevend referendum, waarbij ook verbetervoorstellen worden betrokken.

Bent u het niet eens met het besluit? Dan kunt u binnen 6 weken na publicatie van dit besluit online bezwaar maken. U kunt ook per post bezwaar indienen. Bel 14 013 voor de vormvereisten. Het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Daarvoor moet u een voorlopige voorziening vragen én verkrijgen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda. Een verzoek om voorlopige voorziening kan alleen worden gedaan wanneer ook een bezwaarschrift is ingediend. Een kopie van het bestreden besluit moet u meesturen. U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Indienen verzoek tot referendum

De gemeente kan een referendum houden, als tenminste 1300 van de kiesgerechtigde inwoners van de gemeente een 'inleidend verzoek om een referendum over een raadsbesluit' indienen. Dit moet gebeuren binnen 3 weken na bekendmaking van het raadsbesluit waar het referendum over gaat.

Als u een referendum wenst, kunt u voor meer informatie een e-mail sturen naar raadsgriffie@tilburg.nl.

Onderwerpen

Een referendum kan niet over ieder raadsbesluit gaan. Er zijn uitzonderingen. Die staan in artikel 3 van de Referendumverordening 2017. Bijvoorbeeld een besluit over de begroting of het aangaan van een gemeenschappelijke regeling. De raad kan ook bepalen dat er dringende redenen zijn om geen referendum te houden. Het college bekijkt, na het ontvangen van een verzoek tot een referendum, of één van deze uitzonderingen gelden.

Zo werkt het

Een inleidend verzoek voor een referendum moet door minimaal 1300 kiesgerechtigden worden ingediend. Het formulier is beschikbaar op de gemeentelijke website, nadat een referendum is geïnitieerd. Dit moet persoonlijk worden ingeleverd bij een van de stadswinkels. Het inleveren moet gebeuren bij een door de burgemeester aangewezen ambtenaar. Degene die een formulier inlevert  moet zich legitimeren. Uiterlijk 1 dag voor de eerstvolgende raadsvergadering laat het college aan de raad weten of aan de voorwaarden voor het indienen van dit verzoek is voldaan. De raad neemt hier vervolgens een beslissing over.

Daarna moet het inleidend verzoek worden ondersteund door minimaal 8000 kiesgerechtigden. De 1300 mensen die het inleidend verzoek hebben ingediend, worden hiervan afgetrokken. In dat geval moet er steun zijn van minimaal 6700 kiesgerechtigden. Als er voldoende ondersteuningsverklaringen zijn, is er sprake van een definitief verzoek om een referendum te houden.

Ondersteuningsverklaring

De ondersteuningsverklaring moet worden ingediend binnen 6 weken na de dag dat de raad heeft besloten dat het inleidende verzoek voor het referendum geldig is.

De ondersteuningsverklaring moet worden ingediend met een ondertekend formulier. Voor het inleveren van de ondersteuningsverklaring gelden dezelfde voorwaarden als voor het inleveren van het inleidend verzoek (zie hierboven).

Uiterlijk 1 dag voor de eerstvolgende raadsvergadering, laat het college aan de raad weten of aan de indieningseisen voor de ondersteuningsverklaring is voldaan. De raad neemt hier vervolgens een beslissing over. De raad schort haar besluit over het onderwerp van het referendum op, als hierover inderdaad een referendum wordt gehouden.

Vervolg

Het referendum vindt minimaal 4 maanden en maximaal 6 maanden na het raadsbesluit tot het houden van een referendum plaats. De uitslag ervan is geldig bij een gewone meerderheid van uitgebrachte, geldige stemmen.

Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering na het referendum, beslist de raad of het raadsbesluit waarover het referendum ging, ongewijzigd wordt uitgevoerd of de uitslag van het referendum wordt opgevolgd.

De regels voor een referendum in Gemeente Tilburg zijn opgenomen in de referendumverordening. Deze is te vinden op de website overheid.nl.