Kenniskwartier

De gemeente heeft een Gebiedsvisie Kenniskwartier opgesteld. De visie beschrijft in hoofdlijnen hoe het gebied tussen Ringbaan-West, Professor Cobbenhagenlaan, campus Tilburg University en de Westermarkt zich in de periode tot 2040 kan ontwikkelen.

Het college legt deze visie nu voor aan de gemeenteraad die waarschijnlijk 13 december 2021 een eindbeslissing neemt.

Bij het totstandkomen van de Gebiedsvisie is de input vanuit de bewoners en andere partners in de wijk meegenomen. In de visie staan plannen voor: de ontwikkeling van de stationsomgeving, nieuwe gebouwen en woningen, meer groen en minder verkeer. Maar ook om het aanpakken van sociale opgaven zoals armoede, schulden, eenzaamheid en werkloosheid. De visie bevat geen uitgewerkte plannen, maar geeft aan waarmee de gemeente samen met bewoners, corporaties, bedrijven en onderwijsinstellingen de komende jaren aan de slag wil. Met als einddoel een toekomstbestendig Tilburg-West waar bewoners, ondernemers, studenten en bezoekers samen prettig wonen, werken, leren en verblijven.

Vervolg

Verwachting is dat de gemeenteraad de visie in december 2021 definitief vaststelt. In de komende jaren worden plannen en initiatieven ontwikkeld die passen binnen de visie.

Voor vragen, opmerkingen of suggesties kunt u een mail sturen naar: kenniskwartier@tilburg.nl