Stappegoor

In en rond Stappegoor staan de komende periode diverse projecten op de planning. De ontwikkeling van het kazerneterrein, de nieuwbouw van het Koning Willem II college en de bouw van de laatste fasen Willemsbuiten.

Nieuwsbrief Stappegoor

Op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen? Schrijft u zich dan vrijblijvend in voor de digitale nieuwsbrief Stappegoor. U krijgt dan mail wanneer er ontwikkelingen zijn. U vindt het inschrijfformulier via deze link naar eepurl.com.

Kindcentrum Stappegoor open vanaf september

Het nieuwe kindcentrum WillemsPoort in Stappegoor opent al in september. De basisschool en buitenschoolse opvang (BSO) starten in een tijdelijk schoolgebouw. Op het grasveld tussen de tennisvelden van TC Stappegoor en de atletiekbaan van Attila komen enkele noodlokalen. De tijdelijke voorziening is waarschijnlijk zo’n 1,5 jaar in gebruik. Daarna verhuist het kindcentrum naar het nieuwe gebouw op het kazerneterrein van de Willem II kazerne. Hiervoor wordt een van de kazernegebouwen ingrijpend verbouwd.

In de buurt Willemsbuiten zijn de afgelopen jaren veel eengezinswoningen gebouwd. Kinderen uit deze buurt gaan nu naar basisscholen buiten de wijk. De gemeente vindt het belangrijk dat kinderen naar een school gaan in de eigen wijk. De nieuwbouw van het kindcentrum op het terrein van de Willem II kazerne is waarschijnlijk begin 2023 klaar, maar halverwege het schooljaar starten is vaak lastig te organiseren. De gemeente heeft daarom besloten te investeren in een tijdelijke locatie die komend schooljaar al open kan. 

Het schoolbestuur Xpect Primair verwacht voldoende belangstelling om in september te starten met 2 of 3 groepen voor kinderen tot 9 jaar (groep 1 t/m 5). De samenstelling van de klassen is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Ook de buitenschoolse opvang wordt ingericht voor kinderen van groep 1 t/m 5. Binnenkort informeren Xpect Primair en opvangpartner Humankind geïnteresseerde ouders via xpectprimair.nl.

Voorbereiding

De komende maanden start Xpect Primair met de voorbereidingen voor de komst van het tijdelijke schoolgebouw. De beoogde locatie is voor fietsers vanuit Willemsbuiten goed te bereiken via het fietspad langs de atletiekbaan. Voor autoverkeer is de locatie bereikbaar via de weg achter de Ireen Wustbaan. De tijdelijke locatie is tot uiterlijk juli 2023 te gebruiken.

Verbouwingsplannen Koning Willem II College

De gemeente wil een flinke impuls geven aan het vernieuwen van de middelbare scholen in Tilburg. Het Koning Willem II college krijgt als 1e een duurzaam, multifunctioneel en flexibel schoolgebouw met 2 sporthallen. In het afgelopen jaar zijn de plannen besproken met de buurtcommissie Zuiderpark en de Omgevingscommissie (voorheen Welstandscommissie). Voor de verbouwing is het noodzakelijk om het bestemmingsplan aan te passen. In het nieuwe bestemmingsplan wordt ook de komst van een nieuwe basisschool (na 2025) aan de zijde van de Matterhornstraat mogelijk gemaakt. Voordat het bestemmingsplan in maart 2021 ter inzage komt te liggen, willen de gemeente en het Koning Willem II college als initiatiefnemers eerst de plannen toelichten aan alle geïnteresseerden. Hieronder vindt u een presentatie van de plannen. Achterin vindt u een overzicht van veel gestelde vragen en antwoorden. Reacties en vragen kunt u mailen naar stappegoor@tilburg.nl.

Mogelijk 1000 extra woningen op Stappegoor

De gemeente vraagt 10,2 miljoen rijkssubsidie aan voor nog eens 1000 huur- en koopappartementen op Stappegoor. Daarnaast zijn er plannen voor onder meer een parkeergarage, een fietsbrug en een Stappegoorboulevard. 

Uitsluitsel over de aanvraag wordt begin 2021 verwacht. Vooruitlopend op een positief besluit tekende het college intentieovereenkomsten met Tiwos, BPD en Consortium Stappegoor. Samen onderzoeken zij de haalbaarheid van de plannen. 

In totaal gaat het om vijf vastgoedontwikkelingen en verschillende ontwikkelingen in de openbare ruimte. BPD wil op de Appenijnenstrook (langs de Stappegoorweg) én op de parkeerplaats voor de Ireen Wüst ijsbaan circa 550 appartementen realiseren. Achter T-Kwadraat heeft het Consortium Stappegoor plannen voor de ontwikkeling van ‘Wonen in het StappegoorPark’, een appartementencomplex met circa 175 woningen. Aan de Ringbaan-Zuid heeft Tiwos plannen voor een tijdelijk complex met 80 tot 90 kleine appartementen voor zogenaamde spoedzoekers; mensen met een urgent huisvestingsprobleem. Daarnaast wil Tiwos de ‘Poort van Stappegoor’ met 199 appartementen realiseren aan de Ringbaan Zuid tegenover het zwembad Stappegoor.

Woningtekorten

De subsidieregeling Woningbouwimpuls is een nieuwe rijkssubsidie die moet bijdragen aan het versneld bouwen van betaalbare woningen om zo de woningtekorten aan te pakken. De gemeente bekeek diverse locaties voor de subsidieregeling. Stappegoor bleek hiervoor de beste kaarten te hebben. Er is voldoende plek om betaalbare appartementen met goede parkeer- en groenvoorzieningen toe te voegen. In het gebied zijn al winkels, openbaar vervoer, fietsverbindingen en goede sport- en onderwijsvoorzieningen aanwezig. 

Betaalbaar wonen

Van alle nieuwe woningen valt 50% in de categorie ‘betaalbaar wonen’. Dit is sociale huur (maandhuur maximaal 650 euro per maand), middenhuur en sociale koop (tot € 310.000). Om plek te maken voor de woningen verdwijnt onder andere het parkeerterrein tussen het zwembad en de Jumbo Foodmarket. Hier komt een nieuwe parkeergarage in de plaats met daar bovenop en tegenaan woningbouw. De gemeente is met partijen uit het gebied in gesprek over de ontwikkelingen. 

Infrastructuur

Ook voor de projectonderdelen Fietsbrug A58 en de openbare ruimte ten westen van IJsbaan wordt een bijdrage aangevraagd. Deze projecten komen slechts voor een klein deel in aanmerking voor subsidie. Het meenemen van deze projecten in de subsidieaanvraag is nog geen besluit om deze twee projecten te realiseren. Voor beiden projecten moet de gemeenteraad in een later stadium een besluit nemen. Of beide projecten doorgaan is van diverse factoren afhankelijk. De gemeente gaat de komende periode met de provincie in gesprek over cofinanciering voor de fietsbrug tussen Goirle en Tilburg over de A58. 

Het aanpassen van het openbaar gebied is nodig om de extra woningen in een goede woonomgeving te plaatsen. Het project ‘Wonen in het StappegoorPark’ krijgt een eigen parkeergarage. Dit project is gepland op de plek waar nu het complex van Tennisvereniging Stappegoor ligt. Hierover gaat de gemeente met de Tennisvereniging eerst nog in overleg. Voor de realisatie van het StappegoorPark is verplaatsing van de atletiekaccommodatie nodig. Over de verplaatsing en nieuwbouw van de atletiekaccommodatie op een andere plek is de gemeente al geruime tijd op aan het studeren. Mochten de plannen doorgaan, komen de verplaatsingskosten hiervoor deels uit de rijkssubsidie. 

Proces

Begin 2021 verwacht het college uitsluitsel over de subsidieaanvraag. Als Tilburg de subsidie ontvangt, moet de gemeenteraad medio 2021 beslissen of zij een bedrag van € 10,6 miljoen vrijmaakt voor de plannen. Dit is een voorwaarde in de Rijkssubsidie, die uitgaat van cofinanciering. Zodra de gemeente uitsluitsel heeft over de subsidieaanvraag, wordt met betrokken partijen het overleg hierover vervolgd. Dit zijn onder andere bewoners, ondernemers in Stappegoor, de vastgoedontwikkelaars en uiteraard de tennis- en atletiekvereniging. In 2021 worden de plannen in overleg met alle betrokkenen verder uitgewerkt. 

Mogelijk kan eind 2022 de schop de grond in. Het project van de tijdelijke wooneenheden van Tiwos aan de Ringbaan-zuid wordt waarschijnlijk al in 2021 gerealiseerd. De totale ontwikkeling (woningen, parkeren, openbare ruimte) duurt tot eind 2028. 

Half oktober start sloop kazerneterrein 

In oktober start het Rijksvastgoedbedrijf met sloopwerkzaamheden op het terrein van de voormalige Koning Willem II kazerne. De oude gevangenisgebouwen worden dan gesloopt. De acht kazernegebouwen uit de jaren ’30 blijven behouden. Op het terrein wordt op die manier plaats gemaakt voor de bouw van woningen en een nieuwe Integraal Kindcentrum (basisschool, kinderopvang en naschoolse opvang). Ook de Gemeentewerf wordt in oktober gesloopt. De werf verhuist eind september naar de nieuwbouw aan de Ceramstraat. De sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd door de huidige eigenaar; het Rijksvastgoedbedrijf. 

De sloopwerkzaamheden van de gevangenisgebouwen en de Gemeentewerf duren tot eind januari 2021. Daarna neemt de gemeente het over en starten de voorbereidingen voor de nieuwe woonwijk. Tijdens de sloop wordt er in fasen gewerkt. In de weekenden wordt niet gewerkt. De oude kazernegebouwen bevatten asbest en chroom. De verwijdering hiervan gebeurt uiteraard door gespecialiseerde bedrijven in opdracht van het Rijksvastgoedbedrijf 

Al het sloopverkeer (en straks het bouwverkeer) rijdt via de Ringbaan Zuid het kazerneterrein op, dit om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Tijdens de sloopperiode wordt er gewerkt met groot materieel. Door de werkzaamheden kan er geluidsoverlast zijn van machines en vrachtverkeer. Ook kan er overlast zijn van bouwstof. Om de overlast hiervan te beperken wordt indien nodig het gesloopte materiaal nat gehouden. Wij vragen uw begrip voor de overlast.  

Bestemmingsplanprocedure

In de kazernegebouwen en op het kazerneterrein komen ongeveer 275 koop- en huurwoningen, een basisschool en kinderopvang. Het Stedenbouwkundig Plan is vastgesteld in juni 2020. Momenteel werkt de gemeente aan het bestemmingsplan. Dit plan komt eind 2020 ter inzage te liggen en is waarschijnlijk rond de zomer van 2021 definitief. Aansluitend start de ontwikkelaar (Consortium Stappegoor) met de bouw van de eerste nieuwbouwwoningen, en start onderwijsstichting Xpect Primair met de bouw van de basisschool.

Meer informatie

Voor vragen over de sloopwerkzaamheden kunt u contact opnemen met Michiel van Rijckevorsel van het Rijksvastgoedbedrijf via email: michielvan.rijckevorsel@rijksoverheid.nl. Voor andere vragen kunt u contact opnemen met projectleider Sander Pasmans van de gemeente Tilburg. Hij is tijdens werkdagen bereikbaar per e-mail: sander.pasmans@tilburg.nl. Heeft u interesse in de woningen, dan kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief van het consortium Stappegoor via nieuwbouwwillemii.nl.

Klik hier voor het collegebesluit van week 27 (30 juli 2020) over het Stedenbouwkundig Plan

Melding sluiten

Deze browser wordt niet meer ondersteund.
Gebruik een recente versie van Microsoft Edge, Chrome of Firefox.