Huisvesting arbeidsmigranten

Tilburgse bedrijven hebben steeds vaker moeite om in de stad of regio voldoende en geschikte werknemers te vinden. Daarom huren zij arbeidsmigranten in.

De meeste arbeidsmigranten verblijven hier tijdelijk voor enkele maanden of langer en komen hier vooral om te werken. In onze stad zijn er nu nog te weinig goede, en grootschalige, woonvoorzieningen. Daardoor ontstaan er soms ongewenste situaties in wijken en buurten voor zowel de arbeidsmigranten als hun omgeving. Maar ook is voor een groot aantal arbeidsmigranten überhaupt nog geen verblijfsplek in onze stad en regio beschikbaar. Dat moet anders. Want wij willen dat in Tilburg iedereen onder goede omstandigheden kan wonen en werken en daarmee een gelukkig en gezond leven kan leiden. Om de  huisvesting van 3600 tot 5000 arbeidsmigranten voor 2025 mogelijk te maken willen we meewerken aan de realisatie van grootschalige en goed begeleide logiesvoorzieningen. We sluiten daar vooralsnog geen enkele locatie voor uit.

Uitgangspunten voor huisvesting

Of een locatie daadwerkelijk in aanmerking komt zal onder meer afhangen van verschillende,  ruimtelijke en planologische, factoren. Niet de gemeente, maar particuliere initiatiefnemers bouwen de locaties voor de huisvesting van arbeidsmigranten. De taak van de gemeente is de aanvraag van het plan te beoordelen, de noodzakelijke vergunningen te verstrekken of een bestemmingsplan te laten maken. Daarnaast willen we vastleggen dat initiatiefnemers moeten voldoen aan een aantal punten ten aanzien van beheer, exploitatie én afspraken met de omgeving.

Reactie op de uitgangspunten voor huisvesting

Op 23 oktober heeft het college besloten de uitgangspunten voor huisvesting openbaar te maken zodat er ruimte is om te reageren. Tot 23 november kunt u een e-mail sturen met een reactie op de uitgangspunten. Alle reacties worden vervolgens beoordeeld, samengevat en themagewijs met een voorstel over hoe hier mee is omgegaan door het college aan de raad worden voorgelegd.  

Bent  u niet in de gelegenheid om digitaal te reageren dan kan dat schriftelijk. Stuur uw reactie naar:

Gemeente Tilburg
Afdeling Ruimte/Huisvesting Arbeidsmigranten
Postbus 90155
5000 LH TILBURG
Houd er met de verzending rekening mee dat uw reactie ook op 23 november binnen moet zijn.

Meer informatie

Collegevoorstel en uitgangspunten

In het voorstel lichten we de achtergronden van de opgave voor Tilburg toe, gaan we in op de noodzaak om naast kleinere locaties ook grotere logiesvoorzieningen in onze stad te faciliteren en leggen we een aantal uitgangspunten voor deze voorzieningen vast.

Arbeidsmigrant

Een arbeidsmigrant is 'een (EU)burger die zich op basis van economische motieven tijdelijk in Tilburg vestigt om werk te verrichten'. Iedereen die in de Europese Unie woont is vrij om in alle landen van de EU te wonen, te werken of te verblijven en mag zelf kiezen waar hij dat doet. Het belangrijkste motief voor arbeidsmigranten om naar Nederland te komen is werk. Een arbeidsmigrant is volgens dit begrip geen vluchteling/asielzoeker. Asielzoekers ontvluchten hun eigen land om politieke of economische redenen.

Logiesvoorziening

Een logiesvoorziening is niet te vergelijken met een reguliere woning. Het is een plek met basisvoorzieningen waar mensen tijdelijk kunnen verblijven en die daarom bijvoorbeeld niet geschikt is voor kinderen. Bij grootschalige logiesvoorzieningen waar meer dan 100 personen een plek kunnen vinden wordt vaak gekozen voor het verbouwen van een bestaand kantoorpand of een ander leegstaand pand. Of er worden (tijdelijk) nieuwe gebouwen geplaatst. De personen die er verblijven hebben meestal per 2 personen de beschikking over 1 slaapkamer. Daarnaast zijn er in het gebouw meestal voorzieningen om te koken, te douchen, de was te doen, om samen te komen of te sporten.

Dit is een algemene omschrijving van een grootschalige logiesvoorziening, per locatie kan de situatie verschillend zijn.

Rapport Companen

In 2017 heeft onderzoeksbureau Companen de verwachte groei van het aantal benodigde huisvestingsplaatsen voor arbeidsmigranten in de regio Hart van Brabant in beeld gebracht. Binnen de regio is afgesproken om de resultaten van dit onderzoek richtinggevend te laten zijn voor de opgave per gemeente.

De documenten ter verkenning knelpunten arbeidsmigratie

Het PON, VNO-NCW Brabant Zeeland, ZLTO, BrabantAdvies en 51 Brabantse gemeenten droegen met kennis en ervaringen bij aan een brede verkenning naar arbeidsmigratie in Brabant. Ook bevroeg de provincie uitzendbureaus, bedrijven, huisvesters en belangenorganisaties.

  • Bezoek de site Brabant.nl met de 'documenten ter verkenning knelpunten arbeidsmigranten' als bijlagen