Corona-informatie voor ondernemers

Ook ondernemers in Tilburg ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Op de website van de veiligheidsregio Midden – en West Brabant staat de meest actuele situatie rondom het coronavirus in de regio. Bij de downloads staat een document 'Vraag & antwoord' waarin veel informatie voor ondernemers staat.  

Bezoek de website van de veiligheidsregio Midden – en West-Brabant

Ook de gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers  te helpen. De belangrijkste landelijke en lokale regelingen worden hieronder kort toegelicht.

Hulp bij (dreigend) baanverlies

Door de coronacrisis dreigen meer mensen hun werk te verliezen of zijn ze dit inmiddels al kwijtgeraakt. Daarom is het RMT Arbeidsmarktregio Midden-Brabant opgericht. Dit team biedt extra, intensieve begeleiding en ondersteuning om aan het werk te blijven of om nieuw werk te vinden. Een opstap naar nieuw werk dus.

Lees meer op de pagina Hulp bij baanverlies

Weer uitstel handhaving gevel- en objectgebonden reclames

Verblijfskwaliteit is voor winkelgebieden steeds belangrijker. Bezoekers komen en blijven langer als een winkelgebied aantrekkelijk is. Dit wordt mede bepaald door reclames. De laatste jaren neemt het aantal gevel- en objectgebonden reclames in Tilburg dusdanig toe dat winkelgebieden 'verrommelen'. Daarom heeft de gemeente Tilburg samen met ondernemers nagedacht over hoe de kwaliteit van winkelgebieden kan worden verbeterd.

Lees meer over de criteria rondom gevel- en objectgebonden reclames in de gemeente Tilburg.

Niet alle bestaande reclames voldoen aan de regels. Vanwege de gevolgen van Corona voor u als ondernemer heeft toezicht en handhaving niet onze hoogste prioriteit. Handhaven op bestaande en nieuwe reclames is daarom weer uitgesteld. Dit keer tot 1 januari 2022. Vanaf deze datum start de gemeente met toezicht, waarschuwen en eventuele handhaving. Het uitstellen van toezicht en handhaving betekent niet dat er geen handhaving kan plaatsvinden. Bij excessen treedt de gemeente al voor 1 januari 2022 op.

Steunpakket voor Tilburgse ondernemers in 2021

Als gevolg van de aanhoudende lockdown komt de gemeente Tilburg ook dit jaar de ondernemers tegemoet. De reclamebelasting en BIZ-heffing worden pas eind dit jaar opgelegd en de aanslag toeristenbelasting is uitgesteld tot september. Omdat de activiteiten van ondernemersfondsen bijdragen aan een sneller herstel van de crisis, worden deze fondsen gecompenseerd als blijkt dat de opbrengsten van reclamebelasting en BIZ-heffingen tegenvallen als gevolg van faillissementen. De verwachting is dat dit vooral de fondsen van de binnenstad en linten betreft.

Daarnaast krijgen horecaondernemers t/m 31 oktober 2021 de mogelijkheid om hun terrassen uit te breiden en van een overkapping te voorzien. Voor zowel terrasuitbreidingen als -overkappingen zijn vergunningen nodig, maar het college stelt de raad voor hiervoor geen leges te heffen. Ook het gebruik van de openbare ruimte voor terrassen en voor andere uitstallingen wordt, als het aan college ligt, vrijgesteld van precario. Hierover zal de raad in april een beslissing nemen. Tot slot wil het college de overgangsregeling van het terrassenbeleid uit 2018 met een jaar verlengen. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe terrasregels voor bestaande exploitanten nu pas in 2022 ingaat.

Subsidieregelingen voor makers en amateurkunst

Voor makers en voor amateurkunstverenigingen heeft de gemeente Tilburg 2 nieuwe subsidieregelingen cultuur. Daarmee komt er voor deze groepen steun tijdens de corona-crisis. Het gaat om het Makersfonds PLUS (750.000 euro) en Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties (250.000 euro). Hiermee investeert Tilburg het rijksgeld voor steun aan culturele instellingen daadwerkelijk in cultuur. Beide regelingen gaan op 22 maart om 12:00 uur open. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. 

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn ze hun baan kwijtgeraakt, of kunnen ze hun werk niet of deels uitoefenen. Met veel minder inkomen is het lastig om de vaste woonlasten te betalen. Daarom is er de TONK: Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. De TONK geldt met terugwerkende kracht van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. 

Lees meer op de pagina TONK

Steun voor startende ondernemers

Startende ondernemers in de gemeente Tilburg kunnen vanaf 8 februari 2021 9:00 uur een aanvraag indienen voor een lening van maximaal 15.000 euro. Op deze pagina vindt u een link naar een intakeformulier. Wanneer op basis van het intakeformulier blijkt dat u tot de doelgroep van deze lening behoort, ontvangt u een aanvraagformulier. De aanvraagformulieren worden op volgorde van binnenkomst in behandeling genomen. Een triage is onderdeel van de beoordeling van uw aanvraag.

Voor wie is deze lening bedoeld?

 • De onderneming moet zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel tussen 1 oktober 2019 en 15 maart 2020, of
 • De onderneming is na 15 maart 2020 ingeschreven in de Kamer van Koophandel, maar is al voor 15 maart aantoonbaar verplichtingen aangegaan, bijvoorbeeld door een huurcontract, of
 • De onderneming is voor 1 oktober 2019 ingeschreven in de Kamer van Koophandel, maar is aantoonbaar later gestart met de onderneming.

Aan welke voorwaarden moet uw onderneming verder voldoen?

 • De onderneming is aantoonbaar getroffen door de gevolgen van de crisis, bijvoorbeeld door een gehele of gedeeltelijke sluiting tijdens de eerste en tweede lockdown.
 • De onderneming heeft aantoonbaar niet of slechts zeer beperkt aanspraak kunnen maken op de landelijke NOW en de TVL-regeling.

De lening heeft een looptijd van 6 jaar. Het eerste jaar hoeft geen rente te worden betaald en de eerste drie jaar geen aflossing. Na het eerste jaar geldt een rentepercentage van 2%.

Landelijk 

Het kabinet voert een regeling in voor starters die tussen 1 januari en 30 juni 2020 een bedrijf zijn begonnen. De precieze invulling wordt nog vastgesteld. De regeling, die zoveel mogelijk wordt gebaseerd op de TVL, geldt zowel voor het eerste als tweede kwartaal van 2021. De referentieperiode voor deze bedrijven zal het derde kwartaal van 2020 zijn. Starters die zijn gestart tussen 1 januari en 15 maart 2020 komen ook voor de reguliere TVL in aanmerking in het eerste kwartaal van 2021. In het tweede kwartaal van 2021 kunnen de starters die gestart zijn tussen 1 januari en 15 maart 2020 alleen van de aparte startersregeling gebruikmaken. Het kabinet hoopt het loket in mei te kunnen openen.

Impactmeting ondernemers

Begin mei vroeg gemeente Tilburg ondernemers om een enquête in te vullen over de impact van de coronacrisis voor bedrijven in Tilburg. De vragenlijst voor bedrijven werd uitgezet bij het bedrijvenpanel. Daarnaast konden bedrijven die lid zijn de Vitaal verenigingen (bedrijven op de bedrijventerreinen), Binnenstad Management Tilburg (BMT) en Stichting Retail Federatie Tilburg (SRFT) de enquête ook invullen. In totaal hebben 667 bedrijven de enquête ingevuld.

De resultaten van de enquête zijn hier te vinden:

De gemeente gebruikt de resultaten voor het economische beleid, het geeft richting voor verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Ook herhaalt de gemeente het onderzoek. Met een frequentie van ongeveer 1 x per 3 maanden worden telkens dezelfde vragen voorgelegd aan ondernemers om de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven in Tilburg goed te monitoren. Daarnaast worden per keer vragen toegevoegd toegespitst op de situatie op dat moment.

2e peiling 

Eind augustus / begin september is er een 2e peiling geweest onder Tilburgse ondernemers over de impact van de coronacrisis voor het Tilburgse bedrijfsleven. In totaal hebben 489 bedrijven de vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst zijn vragen opgenomen uit de eerste peiling, die begin mei heeft plaatsgevonden. Dit om goed te kunnen monitoren. 

De resultaten van de 2e peiling zijn hier te vinden:

3e peiling 

Begin december is er een 3e peiling geweest onder Tilburgse ondernemers over de impact van de coronacrisis voor het Tilburgse bedrijfsleven. 458 bedrijven vulden de vragenlijst in. In de vragenlijst zijn vragen opgenomen uit de eerdere peilingen. Dit om goed te kunnen monitoren. Daarnaast zijn vragen toegevoegd over de bekendheid van lokale regelingen. 

De resultaten van de 3e peiling vind je hieronder:

Schuldhulpverlening voor ZZP’ers

Dreig je als ZZP’er door de coronacrisis in de financiële problemen te raken? Doe dan een beroep op Schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg. 

Financiële ondersteuning (Tozo, NOW en TVL)

Tijdelijke regeling tegemoetkoming loonkosten / Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid (NOW)

Ondernemers kunnen met de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW) een groot deel van hun loonkosten vergoed krijgen als ze verwachten ten minste 20% omzet te verliezen. 

Op 21 januari kondigde het kabinet aan dat De NOW-subsidie waarmee werkgevers hun personeel kunnen doorbetalen, wordt verhoogd. De vergoeding gaat van 80 naar 85 procent van de loonsom.

Het loket om NOW3.3. aan te vragen (tijdvak april, mei, juni, de 5e aanvraagperiode UWV) is vanaf 6 mei tot en met 30 juni geopend.

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1, Tozo 2 en Tozo 3)

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is een van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De regeling is voor zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers. Het voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud als het inkomen door de coronacrisis tot onder het sociaal minimum daalt. En in een lening voor bedrijfskapitaal om liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronacrisis op te vangen.

De Tozo 2 loopt tot eind september 2020. De Tozo is opnieuw verlengd. Tozo 3 loopt van 1 oktober 2020 t/m 31 maart 2021. 

 • Meer informatie over deze regeling op de pagina Tozo op deze website.

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)


Uitbreiding TVL

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) wordt uitgebreid in het tweede kwartaal (Q2) voor de periode april t/m juni 2021.

 • De TVL wordt geopend voor alle bedrijven in Nederland. Ook voor bedrijven met meer dan 250 medewerkers.
   
 • Het subsidiepercentage voor Q2 wordt verhoogd naar 100% (dit was 85%) voor alle ondernemers met een omzetverlies vanaf 30%.


  Vraag: Gaat het hogere subsidiepercentage van 100% ook gelden voor Q1 2021?

  Antwoord: Nee. Deze verhoging geldt alleen voor TVL Q2 2021. Het kabinet heeft besloten om het subsidiepercentage alleen voor Q2 te verhogen, zodat ondernemers daarmee een extra steun in de rug krijgen met extra geld om hun onderneming weer op te starten en nieuwe voorraad in te kopen.
  Extra verzwaring van TVL Q1 2021 op dit moment zou betekenen dat de uitbetaling van de eerdere uitbreidingen en openstelling van TVL Q2 2021 vertragen.

 • Het minimum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd van 750 euro naar 1.500 euro.
 • Het maximum subsidiebedrag per kwartaal wordt verhoogd naar 550.000 euro voor mkb-bedrijven (maximaal 250 medewerkers) en 600.000 euro voor niet-mkb bedrijven (meer dan 250 medewerkers). Dat was maximaal 90.000 euro.
 • Er komt een aparte subsidieregeling voor ondernemers die tussen 30 september 2019 en 30 juni 2020 met hun onderneming zijn gestart. Deze wordt nog uitgewerkt en gaat naar verwachting in het tweede kwartaal van 2021 open. 
 • Deze intensivering van de TVL gaat ook gelden voor Q2 2021. De TVL wordt niet afgebouwd.

•   Bezoek rijksoverheid.nl voor meer informatie  

•   Vraag de TVL aan via de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (De TVL Q2 2021 gaat naar verwachting in de tweede helft van mei open. Meer informatie volgt. TVL Q1 2021 is nog tot 18 mei 2021, 17:00 uur aan te vragen.)  

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Met de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) krijgen bedrijven een tijdelijke korting om tijdens de coronacrisis te kunnen blijven investeren in bedrijfsmiddelen, bijvoorbeeld machines. Kosten voor investeringen die tussen 1 oktober 2020 en 31 december 2022 zijn gedaan, kun je met de BIK verrekenen met de af te dragen loonheffing. Aanvragen kan om uitvoeringstechnische redenen voorlopig nog niet. Meer informatie volgt.

•    Informatie op de website rijksoverheid.nl

Aanvullende financiering

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)
Deze regeling is er Mkb’ers en grote bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen. Deze bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, kortweg GO. Vanwege de coronacrisis is de GO-regeling verruimd met de GO-C module. 

Met de verruiming zijn de staatsgaranties verhoogd, waardoor financiers minder risico lopen bij het verstrekken van krediet. Aanvragen verloopt via een geaccrediteerde financier

•    Informatie op de website rijksoverheid.nl

Verruiming Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Met de BMKB-C regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Je kunt daarbij denken aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Aanvragen verloopt via een geaccrediteerde financier

•     Informatie op de website rijksoverheid.nl

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C)

Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) is sinds 18 maart 2020 uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven. 
Op 10 april 2020 is het BL-C aangepast. Ook visserij- en aquacultuurbedrijven kunnen met terugwerkende kracht vanaf 18 maart hiervan gebruik maken. 

Met de BL-C staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf. Aanvragen kan tot en met 31 maart 2021 bij een aangewezen bank of financier. 

Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC)

Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis.  

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente maximaal 4%. Ondernemers die van de regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat.

De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

Ondernemers kunnen tot en met 30 juni 2021 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier.

Versoepeling uitstel van betaling Belastingdienst

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot 1 juli 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder al verlenging hadden gekregen, geldt het uitstel nu automatisch tot 1 juli 2021. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op, van 1 juli 2021 naar 1 oktober 2021. Zij krijgen 36 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.

Versoepeling betaling gemeentelijke belastingen en heffingen

Sommige branches zijn zwaar getroffen door de coronamaatregelen. De gemeente Tilburg komt deze ondernemers tegemoet met vrijstelling voor precariobelasting en vrijstelling voor leges voor vergunningen terrassen en overkappingen tot en met 31 maart 2021. De aanslagen voor reclamebelasting en BIZ (Bijdrage BedrijvenInvesteringsZone) voor 2020, zijn uitgesteld tot 31 december 2020. 

Heeft u een aanslag ontvangen? Geef dan nu de gemeente een machtiging tot automatische incasso. Het bedrag wordt dan verdeeld over 12 maanden van uw rekening afgeschreven. Of neem telefonisch contact met ons op voor een passende betalingsregeling, 013 542 9090.

Rentekorting kleine- en startende ondernemers

Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietverstrekker Qredits financiert en coacht kleine en startende ondernemers. Zij bieden kleine ondernemers die in de problemen komen uitstel van aflossing voor zes maanden aan. De rente over de lening wordt in die periode verlaagd naar 2%. Qredits krijgt hiervoor maximaal 6 miljoen van het rijk. Dit is per direct aan te vragen. Aanvragen kan bij Qredits.

Starterslift OverbruggingsLening (SOL) voor startups in Midden- en West-Brabant

Veelbelovende startups in Midden- en West-Brabant die hard geraakt zijn door de gevolgen van het COVID-19 virus kunnen tijdelijk een aanvraag doen voor een overbruggingsfinanciering van maximaal € 50.000. Deze Starterslift OverbruggingsLening (SOL) is bedoeld voor kansrijke startups en scale-ups waarin al veel is geïnvesteerd, maar die nog geen of nauwelijks omzet hebben. 
Meer informatie staat op de website van Starterslift. Hier staan ook alle voorwaarden van de Starterslift OverbruggingsLening beschreven.

Je kunt de aanvraag tot en met 30 juni 2021 indienen.

Corona-OverbruggingsLening (COL) voor Startups en Scale-ups

Vanaf 29 april 2020 kunnen startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers - zonder kredietrelatie bij een bank - een aanvraag indienen voor een speciaal overbruggingskrediet, de zogenaamde Corona-Overbruggingslening (COL). Dit kan bij de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s), die deze regeling op verzoek van het kabinet uitvoeren. De leningen die de ROM’s gaan verstrekken variëren tussen 50.000 euro en 2 miljoen euro. Bij bedragen boven 250.000 euro wordt 25% cofinanciering verwacht van de aandeelhouders of andere investeerders. Het rentetarief is 3% en de looptijd is 3 jaar. In Noord-Brabant voert de BOM deze regeling uit.

De verlenging van deze regeling is inmiddels een feit. Innovatieve ondernemers die in zwaar weer zitten vanwege Covid19 kunnen vanaf 4 januari 2021 een aanvraag indienen via de portal.

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers kunnen zich voor de kredietregelingen melden bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De regeling tegemoetkoming loonkosten (NOW) loopt via het UWV en de ondersteuning zelfstandige ondernemers (TOZO) via de gemeente.

Tegemoetkoming Vaste Lasten MKB wordt via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland opengesteld. Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op:

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.

Station88 Coronacrisisloket voor ondernemers

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, is de plek in Tilburg waar ondernemers uit de regio Midden-Brabant terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Station88 heeft in deze crisistijd een veelzijdig actueel aanbod voor ondernemers. De mogelijkheid om afspraken in te plannen voor Eerste Hulp Bij Ondernemen, een Q & A met veel voorkomende ondernemersvragen, een Infographic waarin je in een oogopslag ziet waar je voor welke vraag terecht kunt en een online programma-aanbod. Nieuw is de gratis online coaching tool met interessante content die u ondersteunt in de groei van uw onderneming.

Via ondernemersdesk@station88.nl en het speciaal, voor de Ondernemersdesk, ingerichte telefoonnummer 013 - 303 50 90 kunnen ondernemers een beroep doen op de Online Helpdesk.

Werk-samen.nl: voor vraag en aanbod personeel

Werkgevers die tijdens deze coronacrisis personeel beschikbaar hebben of juist medewerkers tekort komen, kunnen sinds 7 april een oproep plaatsen op de website werk-samen.nl. De site heeft als doel om iedereen zo efficiënt mogelijk aan het werk te houden. De website is gemaakt voor en door ondernemers. Werkgevers kunnen een oproep plaatsen op werk-samen.nl. Zowel voor het aanbieden van werknemers als de vraag naar personeel. Een werkgever kan rechtstreeks op een oproep reageren als er kansen zijn voor samenwerking. Werk-samen.nl gaat ervan uit dat partijen hier samen uitkomen. Op de site staat ook een modelovereenkomst waarin de belangrijkste onderlinge afspraken bij gebruikmaking van elkaars personeel geregeld zijn.

Initiatiefnemers

De site is een initiatief van Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant, Station88, Make it in Tilburg, OndernemersAkkoord, WSP Werkhart, Ondernemersvereniging Kennis van Zaken, Bedrijventerrein Ons Tijvoort en Solaris Parkmanagement.

Uitbreiding en aanpassing terrassen

Het college van B&W heeft besloten om de vergunningen voor tijdelijke terrasuitbreidingen waar mogelijk te verlengen tot 1 november 2021. Ook de tijdelijke regeling om overkappingen toe te staan op terrassen is tot die datum verlengd. Hiervoor moet een tijdelijke omgevingsvergunning worden aangevraagd.

  Aanvraag indienen aanpassing terras

  Voor een uitbreiding en/of aanpassing van het terras en/of een overkapping kunnen horecaondernemers een aanvraag indienen via anderhalvemeteropenbareruimte@tilburg.nl. Gebruik het aanvraagformulier terrasvergunning. Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de ondernemer een tijdelijke terrasvergunning tot uiterlijk 1 november 2021. 

  De gemeente heeft de regels waaraan terrassen moeten voldoen, op een rijtje gezet: