Corona-informatie voor ondernemers

Ook ondernemers in Tilburg ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Zij kunnen bij verschillende instanties terecht voor informatie, hulp en financiële steun.

Op de website van de veiligheidsregio Midden – en West Brabant staat de meest actuele situatie rondom het coronavirus in de regio. Bij de downloads staat een document 'Vraag & antwoord' waarin veel informatie voor ondernemers staat.  

Bezoek de website van de veiligheidsregio Midden – en West-Brabant

Ook de gemeente heeft een aantal maatregelen genomen om ondernemers  te helpen. De belangrijkste landelijke en lokale regelingen worden hieronder kort toegelicht.

Verlenging terrasuitbreiding en wijziging overkappingen

Het college heeft besloten de duur van de tijdelijke terrasuitbreidingen te verlengen tot en met 31 maart 2022. De verlenging maakt het voor horecaondernemers mogelijk om meer gasten op het terras te ontvangen.

Eerder heeft de gemeente besloten de horecaondernemers vrij te stellen van precario tot en met 31 december 2021. Vanaf 1 januari 2022 zullen horecaondernemers weer precario betalen voor hun terrassen. Of dit ook geldt voor de terrasverruiming, wordt nog bekeken. Horecaondernemers die gebruik willen maken van de verlenging van de tijdelijke terrasuitbreiding, moeten dit aan de gemeente laten weten.

Daarnaast heeft de gemeente besloten de tijdelijke terrasoverkappingen niet te verlengen, tenzij ze voldoen aan strikte voorwaarden. Vanwege het winterweer zijn de eisen aan de overkappingen hoger zijn dan in de zomer. De overkappingen worden dan ook constructief getoetst. De horecaondernemer moet eerst een omgevingsvergunning aanvragen voor deze geplaatst mogen worden. 

De voorwaarden voor de tijdelijke terrasuitbreidingen en de tijdelijke overkappingen zijn te vinden op de besluitenlijst van het college (punt 31).

Voor uitbreiding en / of aanpassing van terras(overkappingen) kunnen horecaondernemers een aanvraag indienen via anderhalvemeteropenbareruimte@tilburg.nl
Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de ondernemer een tijdelijke terrasvergunning tot uiterlijk 31 maart 2022. 

Weer uitstel handhaving gevel- en objectgebonden reclames

Verblijfskwaliteit is voor winkelgebieden steeds belangrijker. Bezoekers komen en blijven langer als een winkelgebied aantrekkelijk is. Dit wordt mede bepaald door reclames. De laatste jaren neemt het aantal gevel- en objectgebonden reclames in Tilburg dusdanig toe dat winkelgebieden 'verrommelen'. Daarom heeft de gemeente Tilburg samen met ondernemers nagedacht over hoe de kwaliteit van winkelgebieden kan worden verbeterd.

Lees meer over de criteria rondom gevel- en objectgebonden reclames in de gemeente Tilburg.(PDF, 6,1 MB)

Niet alle bestaande reclames voldoen aan de regels. Vanwege de gevolgen van Corona voor u als ondernemer heeft toezicht en handhaving niet onze hoogste prioriteit. Handhaven op bestaande en nieuwe reclames is daarom weer uitgesteld. Dit keer tot 1 januari 2022. Vanaf deze datum start de gemeente met toezicht, waarschuwen en eventuele handhaving. Het uitstellen van toezicht en handhaving betekent niet dat er geen handhaving kan plaatsvinden. Bij excessen treedt de gemeente al voor 1 januari 2022 op.

Steunpakket voor Tilburgse ondernemers in 2021

Als gevolg van corona-crisis komt de gemeente Tilburg ook dit jaar (2021) de ondernemers tegemoet. De reclamebelasting en BIZ-heffing worden pas eind dit jaar opgelegd en de aanslag toeristenbelasting is ook uitgesteld tot eind december. Omdat de activiteiten van ondernemersfondsen bijdragen aan een sneller herstel van de crisis, worden deze fondsen gecompenseerd als blijkt dat de opbrengsten van reclamebelasting en BIZ-heffingen tegenvallen als gevolg van faillissementen. De verwachting is dat dit vooral de fondsen van de binnenstad en linten betreft.

Daarnaast krijgen horecaondernemers t/m 31 oktober 2021 de mogelijkheid om hun terrassen uit te breiden en van een overkapping te voorzien. Voor zowel terrasuitbreidingen als -overkappingen zijn vergunningen nodig, maar tot 31 oktober 2021 hoeven hiervoor geen leges te worden betaald.  Ook het gebruik van de openbare ruimte voor terrassen en voor andere uitstallingen is vrijgesteld van precario. Tot slot heeft het college de overgangsregeling van het terrassenbeleid uit 2018 met een jaar verlengd. Dit betekent dat de invoering van de nieuwe terrasregels voor bestaande exploitanten nu pas januari 2022 ingaan.

Financiële ondersteuning

NOW, TVL, Tozo en TONK stoppen per 1 oktober

Het kabinet stopt per 1 oktober 2021 met de steunmaatregelen die de afgelopen 1,5 jaar de Nederlandse economie zoveel mogelijk door de coronacrisis hebben geholpen. Dit betekent dat de regelingen NOW, TVL, Tozo, TONK en diverse fiscale maatregelen vanaf die datum niet worden verlengd. De beperkende maatregelen zijn grotendeels opgeheven, de economie draait weer volop en de werkloosheid is laag. Doorgaan met de steun zou het economisch herstel in de weg zitten. Een aantal specifieke ondersteunende maatregelen blijft van kracht in het vierde kwartaal. Net als de aanvullende maatregelen gericht op omscholing en aanpassingsvermogen van de economie. 

Bbz - tijdelijk

Als zelfstandig ondernemer maakt u misschien ook na de coronacrisis een onzekere tijd door. De economie draait weer normaal, maar dat wil nog niet zeggen dat dit voor u telt. Het is sinds 1 oktober 2021 niet meer mogelijk om een Tozo-uitkering of -lening aan te vragen. Misschien heeft u ook nu (financiële) ondersteuning nodig? Als u na deze periode nog financiële ondersteuning in uw levensonderhoud nodig hebt, kunt u  van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021 Bijstand voor zelfstandigen (Bbz-tijdelijk) aanvragen.

Aanvullende financiering

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO)

Verruiming Garantie Ondernemersfinanciering (GO-C)
Deze regeling is er Mkb’ers en grote bedrijven die in de kern gezond zijn en moeite hebben om bankleningen en –garanties te krijgen. Deze bedrijven kunnen gebruikmaken van de Garantie Ondernemersfinanciering-regeling, kortweg GO. Vanwege de coronacrisis is de GO-regeling verruimd met de GO-C module. 

Met de verruiming zijn de staatsgaranties verhoogd, waardoor financiers minder risico lopen bij het verstrekken van krediet. Aanvragen verloopt via een geaccrediteerde financier

•    Informatie op de website rijksoverheid.nl

Verruiming Borgstelling mkb-kredieten (BMKB)

Met de BMKB-C regeling kunnen ondernemers sneller en gemakkelijker meer geld lenen. Dat kan uitbreiding van bestaande financiering zijn of een nieuw krediet. Je kunt daarbij denken aan een nieuw overbruggingskrediet of een rekening-courant krediet. De regeling is bestemd voor ondernemingen met maximaal 250 werknemers (fte) met een jaaromzet tot 50 miljoen euro of een balanstotaal tot 43 miljoen euro.

Aanvragen verloopt via een geaccrediteerde financier

•     Informatie op de website rijksoverheid.nl

Borgstelling MKB-Landbouwkredieten voor corona-overbruggingsfinanciering (BL-C)

Het Borgstellingskrediet voor de Landbouw (BL) is sinds 18 maart 2020 uitgebreid met een extra module, een borgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Gezonde land- en tuinbouwbedrijven die getroffen zijn of worden door de uitbraak van het coronavirus kunnen hierdoor gefinancierd blijven. 
Op 10 april 2020 is het BL-C aangepast. Ook visserij- en aquacultuurbedrijven kunnen met terugwerkende kracht vanaf 18 maart hiervan gebruik maken. 

Aanvragen kan tot en met 31 december 2021.Hiermee staat de overheid borg voor 70% van het krediet. Met de BL-C staat de overheid borg voor een overbruggingskrediet van maximaal 1,5 miljoen euro per bedrijf. 

Kleine Kredieten Corona Garantieregeling (KKC)

Deze aanvullende maatregel is gericht op de vele kleine ondernemers. Kleine ondernemers hebben vaak moeilijk toegang tot financiële steun. Ze zijn van enorm belang voor hun lokale gemeenschap en vaak zwaar getroffen door de coronacrisis. 

Binnen de KKC-regeling staat de overheid voor 95% garant voor leningen van 10.000 tot 50.000 euro, de rest van het risico ligt bij de financiers. De looptijd is maximaal 5 jaar, de rente maximaal 4%. Ondernemers die van de regeling gebruikmaken betalen eenmalig 2% vergoedingspremie aan de staat.

De lening staat open voor ondernemers met een omzet vanaf € 50.000 die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in de KvK voor 1 januari 2019.

Ondernemers kunnen tot en met 31 december 2021 een aanvraag indienen voor het KKC bij hun financier.

Rentekorting kleine en startende ondernemers op microkredieten Qredits

Microkredietverstrekker Qredits financiert en coacht kleine en startende ondernemers. Zij bieden kleine ondernemers die in de problemen komen uitstel van aflossing voor zes maanden aan. De rente over de lening wordt in die periode verlaagd naar 2%. Qredits krijgt hiervoor maximaal 6 miljoen van het rijk. Dit is per direct aan te vragen. Aanvragen kan bij Qredits.

Versoepeling uitstel van betaling Belastingdienst

Het kabinet verlengt de periode dat ondernemers bijzonder uitstel van belasting of een verlenging van het uitstel kunnen aanvragen tot en met 30 september 2021. Ondernemers die nog niet eerder uitstel of verlenging hebben aangevraagd, kunnen dit nu alsnog doen. Voor ondernemers die eerder al verlenging hadden gekregen, geldt niet altijd dat het uitstel automatisch verlengd wordt. Check dit dus even op de site van de belastingdienst. De datum waarop ondernemers weer gaan terugbetalen schuift ook op naar 1 oktober 2022. Zij krijgen 60 maanden de tijd om de belastingschuld terug te betalen.(mits aan alle voorwaarden is voldaan).

Versoepeling betaling gemeentelijke belastingen en heffingen

De gemeente Tilburg verleent voor het hele jaar 2021 vrijstelling voor de precario op terrassen, reclame-uitingen, staanplaatsen en objecten. Daarnaast is het voor ondernemers met een terrasvergunning tijdelijk mogelijk om hun terras uit te breiden of een overkapping te plaatsen zonder hiervoor leges te betalen. Deze regeling geldt t/m 31 oktober 2021. De aanslagen voor toeristenbelasting, reclamebelasting en BIZ-heffingen zijn uitgesteld tot 31 december 2021.

Heeft u een aanslag ontvangen? Geef dan nu de gemeente een machtiging tot automatische incasso. Het bedrag wordt dan verdeeld over 12 maanden van uw rekening afgeschreven. Of neem telefonisch contact met ons op voor een passende betalingsregeling, 013 542 9090.

Aanvraag indienen aanpassing terras

Voor een uitbreiding en/of aanpassing van het terras en/of een overkapping kunnen horecaondernemers een aanvraag indienen via anderhalvemeteropenbareruimte@tilburg.nl. Gebruik het aanvraagformulier terrasvergunning(PDF, 132,9 KB). Als de aanvraag is goedgekeurd, ontvangt de ondernemer een tijdelijke terrasvergunning tot uiterlijk 1 november 2021. 

De gemeente heeft de regels waaraan terrassen moeten voldoen, op een rijtje gezet:

Subsidieregelingen voor makers en amateurkunst

Om steun te bieden voor makers en voor amateurkunstverenigingen tijdens de corona-crisis heeft de gemeente Tilburg in maart 2020 twee nieuwe subsidieregelingen cultuur opengesteld. Het gaat om het Makersfonds PLUS (€ 1.250.000,-) en Perspectief voor amateurkunstverenigingen en -organisaties (€ 250.000,-). Makers die nog geen aanvraag hebben ingediend kunnen dat nog doen. Het maximale bedrag dat kan worden aangevraagd is € 7.500,-. Art-fact heeft ondertussen voor ruim € 70.000,- subsidie verstrekt aan 23 organisaties. Informatie over de corona steunregeling voor de amateurkunst sector is te vinden op de website van Art-fact.

Schuldhulpverlening voor ZZP’ers

Dreig je als ZZP’er door de coronacrisis in de financiële problemen te raken? Doe dan een beroep op Schuldhulpverlening van de gemeente Tilburg. 

Hulp bij (dreigend) baanverlies

Door de coronacrisis dreigen meer mensen hun werk te verliezen of zijn ze dit inmiddels al kwijtgeraakt. Daarom is het RMT Arbeidsmarktregio Midden-Brabant opgericht. Dit team biedt extra, intensieve begeleiding en ondersteuning om aan het werk te blijven of om nieuw werk te vinden. Een opstap naar nieuw werk dus.

Lees meer op de pagina Hulp bij baanverlies

Werk-samen.nl: voor vraag en aanbod personeel

Werkgevers die tijdens deze coronacrisis personeel beschikbaar hebben of juist medewerkers tekort komen, kunnen sinds 7 april een oproep plaatsen op de website werk-samen.nl. De site heeft als doel om iedereen zo efficiënt mogelijk aan het werk te houden. De website is gemaakt voor en door ondernemers. Werkgevers kunnen een oproep plaatsen op werk-samen.nl. Zowel voor het aanbieden van werknemers als de vraag naar personeel. Een werkgever kan rechtstreeks op een oproep reageren als er kansen zijn voor samenwerking. Werk-samen.nl gaat ervan uit dat partijen hier samen uitkomen. Op de site staat ook een modelovereenkomst waarin de belangrijkste onderlinge afspraken bij gebruikmaking van elkaars personeel geregeld zijn.

Initiatiefnemers

De site is een initiatief van Midpoint Brabant, Regio Hart van Brabant, Station88, Make it in Tilburg, OndernemersAkkoord, WSP Werkhart, Ondernemersvereniging Kennis van Zaken, Bedrijventerrein Ons Tijvoort en Solaris Parkmanagement.

Impactmeting ondernemers

Tijdens de coronacrisis vraagt de gemeente Tilburg ondernemers om een enquête in te vullen over de impact van de crisis voor bedrijven in Tilburg. Deze vragenlijst voor bedrijven wordt uitgezet bij het bedrijvenpanel. Ook  bedrijven die lid zijn van de Vitaal verenigingen (bedrijven op de bedrijventerreinen), Binnenstad Management Tilburg (BMT) en Stichting Retail Federatie Tilburg (SRFT) kunnen de enquête  invullen. 

De gemeente gebruikt de resultaten voor het economische beleid, het geeft richting voor verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Ook herhaalt de gemeente het onderzoek. Met een frequentie van ongeveer 1 x per 3 maanden worden dezelfde vragen voorgelegd aan ondernemers om de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven in Tilburg goed te monitoren. Daarnaast worden per keer vragen toegevoegd toegespitst op de situatie op dat moment.

Inmiddels zijn er 4 metingen gedaan. Hieronder de resultaten van deze metingen. 

1ste peiling

In mei 2020 heeft de eerste peiling plaatsgevonden. In totaal hebben 667 bedrijven de enquête ingevuld.

De gemeente gebruikt de resultaten voor het economische beleid, het geeft richting voor verbetering van de dienstverlening aan ondernemers. Ook herhaalt de gemeente het onderzoek. Met een frequentie van ongeveer 1 x per 3 maanden worden telkens dezelfde vragen voorgelegd aan ondernemers om de gevolgen van de coronacrisis voor het bedrijfsleven in Tilburg goed te monitoren. Daarnaast worden per keer vragen toegevoegd toegespitst op de situatie op dat moment.

2e peiling 

Eind augustus / begin september 2020 is een 2e peiling geweest onder Tilburgse ondernemers over de impact van de coronacrisis voor het Tilburgse bedrijfsleven. In totaal hebben 489 bedrijven de vragenlijst ingevuld. In de vragenlijst zijn vragen opgenomen uit de eerste peiling, die begin mei heeft plaatsgevonden. Dit om goed te kunnen monitoren. 

De resultaten van de 2e peiling zijn hier te vinden:

3e peiling 

Begin december 2020 is een 3e peiling geweest onder Tilburgse ondernemers over de impact van de coronacrisis voor het Tilburgse bedrijfsleven. 458 bedrijven vulden de vragenlijst in. In de vragenlijst zijn vragen opgenomen uit de eerdere peilingen. Dit om goed te kunnen monitoren. Daarnaast zijn vragen toegevoegd over de bekendheid van lokale regelingen. 

De resultaten van de 3e peiling vind je hieronder:

4e peiling

In mei 2021 is een 4e peiling geweest onder Tilburgse ondernemers over de impact van de coronacrisis voor het Tilburgse bedrijfsleven. 518 bedrijven vulden de vragenlijst in. In de vragenlijst zijn vragen opgenomen uit de eerdere peilingen. Dit om goed te kunnen monitoren. 

De resultaten van de 4e peiling vind je hieronder:

Waar kunnen ondernemers terecht?

Ondernemers kunnen zich voor de kredietregelingen melden bij hun kredietverstrekker, bijvoorbeeld een bank. De Bbz-tijdelijk loopt via de gemeente.

Voor belastingmaatregelen kunnen ondernemers terecht bij de Belastingdienst Zakelijk via belastingdienst.nl/coronavirus

Bij andere vragen over het coronavirus kunnen bedrijven kijken op:

Staat het antwoord op uw vraag er niet bij? Bel dan het adviesteam van de Kamer van Koophandel via 0800 - 2117.

Station88 Coronacrisisloket voor ondernemers

Station88, Huis voor Ondernemerschap en Innovatie, is de plek in Tilburg waar ondernemers uit de regio Midden-Brabant terecht kunnen voor informatie en ondersteuning. Station88 heeft in deze crisistijd een veelzijdig actueel aanbod voor ondernemers. De mogelijkheid om afspraken in te plannen voor Eerste Hulp Bij Ondernemen, een Q & A met veel voorkomende ondernemersvragen, een Infographic waarin je in een oogopslag ziet waar je voor welke vraag terecht kunt en een online programma-aanbod. Nieuw is de gratis online coaching tool met interessante content die u ondersteunt in de groei van uw onderneming.

Via ondernemersdesk@station88.nl en het speciaal, voor de Ondernemersdesk, ingerichte telefoonnummer 013 - 303 50 90 kunnen ondernemers een beroep doen op de Online Helpdesk.