Stadsforum

Binnen enkele jaren ontstaat in de ruimte tussen de Schouwburg, concertzaal met kunstcluster, Factorium, Heikese kerk, het Kantongerecht, het paleis-raadhuis en stadhuis een levendig plein: het Stadsforum.

Op dit nieuwe Stadsforum komt ruimte voor de markt, de kermis en andere evenementen, zoals Tilburg Zingt. Het verkeer krijgt ook een plek, maar het doorgaande verkeer op de Paleisring moet wel flink verminderen. Het Stadsforum wordt in de toekomst een stuk groener en klimaatbestendiger.

In relatie tot de plannen voor het Stadsforum krijgt ook het Koningsplein een metamorfose. Het Koningsplein wordt Koningswei: met veel groen, een verbinding naar de Piushaven via de huidige Koopvaardijstraat en appartementen. De parkeergarage Koningsplein blijft open.

Definitief ontwerp

Inmiddels is het Definitief Ontwerp van het Stadsforum klaar. Het ontwerp is tot stand gekomen in overleg met het Binnenstadsmanagement Tilburg (BMT), Stichting Tilburgse Markten, het kunstcluster (Theaters Tilburg, Fontys en het Factorium) en het planteam Stadsforum/Koningswei (met daarin omwonenden en ondernemers uit de directe omgeving). In februari beslist het college en in maart de gemeenteraad over het raadsvoorstel Definitief Ontwerp (DO) van het Stadsforum. In de maanden daarna wordt het ontwerp uitgewerkt en komen er kostenramingen. Als de raad in het 4e kwartaal van 2021 instemt met het budget voor de aanleg van de 1e fase (Willemsplein) start de aanleg in het voorjaar van 2022. De werkzaamheden duren circa tien maanden.

Bekijk het filmpje van het Definitief Ontwerp via YouTube.

19 januari online presentatie

Vooruitlopend op het vaststellen van het Definitief Ontwerp door college en raad wil de gemeente het ontwerp presenteren aan omwonenden en geïnteresseerden. Vanwege de lockdown is een informatieavond op dit moment niet mogelijk. Aanmelden voor het online vragenuur op dinsdag 19 januari van 19:30 – 21:00 uur is niet meer mogelijk. 

Meest gestelde vragen

Hieronder vindt u een overzicht van meest gestelde vragen en antwoorden over het Definitief Ontwerp Stadsforum. 

Planning besluitvorming en aanleg

Hoe ziet de besluitvorming over het Stadsforum er uit?

Begin februari 2021 vergadert het college over het raadsvoorstel Definitief Ontwerp. Als het college instemt, bespreekt de gemeenteraad het ontwerp in maart. Als de raad instemt ligt het Definitieve Ontwerp vast. In het 4e kwartaal van 2021 beslist de raad over het budget  dat nodig is voor 1e fase (Willemsplein). Over de budgetten die voor de volgende fasen nodig zijn beslist de raad in 2022 en 2023. De raadsagenda vindt u op tilburg.notubiz.nl

Wanneer start de aanleg van het Stadsforum?
 

2021: Op dit moment wordt fase 0 (omgeving Stadskantoor 1) aangelegd. Deze fase is klaar in het najaar (2021).

2022: In 2022 volgt fase 1 (Willemsplein). Deze werkzaamheden starten in het voorjaar van 2022. De werkzaamheden duren circa tien maanden. De omgeving Willemsplein is dan gereed en dat gedeelte kan in gebruik genomen worden door o.a. evenementen, een gedeelte van de markt en de kermis. 

2023: In 2023 wordt het voorterrein van de Schouwburg/Fontys/Concertzaal aangepast. Ook het westelijke deel van de Paleisring wordt aangepast (naar 1 rijstrook). Uiteraard mits de gemeenteraad hier in maart 2021 mee instemt. Deze werkzaamheden duren ook zeker 10 maanden. De Cityring blijft open voor bestemmingsverkeer (bewoners binnenstad, bussen taxi’s, verkeer op weg naar de parkeergarages).

2024: In 2024 wordt het oostelijke deel van de Paleisring aangepakt (inclusief afslag richting Bisschop Zwijsenstraat). Ook de openbare ruimte in het gedeelte tussen de Katterug en de voormalige rechtbank wordt aangelegd. Deze werkzaamheden duren circa 10 maanden. Ook tijdens deze werkzaamheden blijft de Cityring open voor bestemmingsverkeer (bewoners binnenstad, bussen taxi’s, verkeer op weg naar de parkeergarages).

2023-2026: Zodra er overeenstemming is tussen de gemeente en de vastgoedeigenaren rond het Koningsplein start de realisatie van de Koningswei (Koningsplein). De bouwwerkzaamheden starten waarschijnlijk in 2023 en duren tot 2025. De openbare ruimte (het groen) wordt aansluitend aangelegd (in 2025-2026).   

Relatie Koningsplein

Waarom is het plan Koningswei  afhankelijk van de Cityring?

De planvorming voor Koningswei is volop in ontwikkeling. De ambitie is om het Koningsplein met de Piushaven te verbinden, nieuwe woningen te ontwikkelen en meer groen te krijgen in de binnenstad. De gemeente is hierover in overleg met de eigenaren van gebouwen. Het vraagt een gezamenlijke investering om deze ontwikkeling van de grond te krijgen. Vergroenen op deze plek is alleen mogelijk als de markt verhuist naar het Stadsforum. En om de markt naar het Stadsforum te verplaatsen, is er ruimte nodig waar nu één rijbaan van de cityring ligt. Het is o.a. om die reden wenselijk de cityring aan te passen.  

Vergroenen en inrichting

Kan het Stadsforum nog verder vergroenen?

Het Stadsforum is ontworpen als een plein waar activiteiten op passen, zoals de kermis, de markt en Tilburg Zingt. Juist vanwege de evenementen kan niet het hele plein een grote, groene stadstuin worden. De bomen op het Stadsforum gaan straks zorgen voor verkoeling. Ook de gebouwen rond het Stadsforum (zoals het Stadskantoor) krijgen een groene voortuin. Door de markt te verplaatsen naar het Stadsforum ontstaat er ook op het Koningsplein ruimte om nog meer te vergroenen. 

De parkeerkelder onder het Willemsplein verdwijnt. Waar gaat het personeel van Stadskantoor 1 straks parkeren?
In beschikbare omliggende parkeergarages. 

Komt er horeca op het Stadsforum?

Er is nu al enige horeca in het gebied zoals bij Theaters Tilburg en de Caroussel. Het paleis-raadhuis en het gerechtsgebouw gaan een nieuwe invulling krijgen. Of hier horeca (bij) komt is nog niet bekend.

Hoeveel bomen komen er op het Stadsforum?

Er komen circa 100 nieuwe bomen. Zij worden in de grond geplant, dus niet in bakken zoals op het huidige Koningsplein.  Ook ontstaat er op het Koningsplein ruimte om nog meer te vergroenen. 

Blijft er een bushalte op de Paleisring?

Ja. De huidige bushalte Paleisring wordt wel verplaatst naar het begin van de Paleisring (oostzijde Katterug). 

Blijft de Beljon fontein behouden?

Ja, de fontein van Beljon blijft behouden. 

Komt er een vast podium op het Stadsforum? 

Ja, die komt aan de zuidzijde van de Fontein van Beljon. 

Er liggen ter hoogte van de kerk proefstroken met diverse soorten stenen. Is al duidelijk welke bestrating het Stadsforum krijgt?

Dit is afhankelijk van de besluitvorming van het college (februari) en raad (maart) dit jaar. In het definitief ontwerp is rekening gehouden met de natuurstenen variant. 

Evenementen

Wat gebeurt er met de grote evenementen zoals optochten en de Tilburgse Kermis?

Bij het ontwerp van het Stadsforum is rekening gehouden met grote centrum stedelijke evenementen zoals de kermis en met Tilburg Zingt. Uitgaande dat ook kleine evenementen zullen passen op het Stadsforum. Voor die grote evenementen  wordt ook nu al de cityring afgesloten. Er is geen effect op het aantal afsluitingen van de Cityring voor evenementen. De afsluiting blijft nodig bij dezelfde evenementen. Op 28 juni 2019 is de locatiematrix evenementen vastgesteld met een maximum van 12 (gedeeltelijke) afsluitingen van de cityring per jaar.

Waarom zijn evenementen zoals een kermis en Tilburg Zingt zo bepalend, terwijl zeker nu niet duidelijk is of deze evenementen over 20 jaar nog zo kunnen plaatsvinden?

Ongeacht hoe evenementen zich ontwikkelen is het prettig om een groot stadsplein te hebben. Een plein waarop de markt, evenementen en huldigingen een plek kunnen krijgen. Een plein van en voor Tilburg. 

Hoeveel grote evenementen gaan er vanaf 2023 plaatsvinden op het Willemsplein? 

In de zogenaamde locatiematrix is vastgesteld hoeveel evenementen er per locatie mogen met een hoog geluidsniveau. Naast de collectieve dagen (bijvoorbeeld carnaval, kermis en koningsdag) mag er op het Willemsplein op 5 dagen een hoog geluidsniveau van 80 dB(A)/95 dB(C)

Verkeer

Hoeveel verkeer rijdt er in 2025 over de Paleisring?

Tilburg groeit. Meer bewoners en bezoekers betekent meer autoverkeer. Een verkeersmodel laat zien dat het verkeer op de cityring in de toekomst steeds vaker vastloopt als we niet ingrijpen. De helft van het verkeer op de Cityring hoeft helemaal niet in de binnenstad te zijn. Dat (doorgaande) verkeer kan beter de ringbanen gebruiken om hun bestemming te bereiken. Daar is nog voldoende plek. Hierdoor wordt het rustiger op de Cityring en blijft de bereikbaarheid van de binnenstad goed. Het college wil het doorgaande verkeer weren uit de binnenstad door een ingreep op de oostflank (tussen de Spoorlaan en de Piusstraat). Iedere dag rijden er 18.000 voertuigen over de Paleisring. Circa 10.000 voertuigen komen vanaf de Heuvelring. Als deze verkeersstroom wegvalt, dan kan de Paleisring terug naar één rijstrook. Daarop rijden per dag dan maximaal 8.000 voertuigen (mensen die in dit deel van de binnenstad wonen of werken, bussen, taxi’s en hulpdiensten). Bij dat aantal is er sprake van een autoluw Stadsforum waarop voldoende ruimte is voor de markt en evenementen. In de komende maanden wordt de ingreep besproken met onder andere het Binnenstadsmanagement, de wijkraden en de Linten. In juni 2021 neemt de gemeenteraad hierover een besluit.

Meer informatie over de netwerkanalyse vindt u op de pagina over het mobiliteitsplan op deze website.  

Krijgt de nieuwe Paleisring straks zebrapaden of oversteekplekken met verkeerslichten?

Op het gedeelte langs het Stadsforum komen geen zebrapaden of oversteekplekken met stoplichten. Er is straks 1 rijbaan met minder auto’s en met een maximum snelheid van 30 km per uur. Het wordt makkelijker om over te steken. We gaan de oversteken veilig inrichten, maar verkeerslichten en zebrapaden zijn hier niet nodig.

Overige vragen

Hoe kan ik invloed uitoefenen op de plannen?

Het ontwerp voor het Stadsforum is tot stand gekomen in overleg met het Binnenstadsmanagement Tilburg (BMT), Stichting Tilburgse Markten, het kunstcluster (Theaters Tilburg, Fontys en het Factorium) en het planteam Stadsforum/Koningswei (met daarin omwonenden en ondernemers uit de directe omgeving). Ook is er in 2020 een stadsbrede enquête geweest over de activiteiten die op het nieuwe plein moeten gaan plaatsvinden. Ruim 1200 mensen vulden de enquête in. U vindt het verslag met alle resultaten op deze websitepagina. De reacties zijn waar mogelijk meegenomen in de uitwerking naar het Definitief Ontwerp (DO). Het college bespreekt het DO begin februari (2021). De raad bespreekt het DO in maart 2021. Inspreken tijdens de raadsbehandeling is uiteraard mogelijk.

U vindt de raadsagenda en alle raadsstukken op de website van de gemeenteraad.

Is er nog een informatiebijeenkomst?

Vooruitlopend op het vaststellen van het Definitief Ontwerp door college en raad wil de gemeente het ontwerp presenteren aan omwonenden en geïnteresseerden. Vanwege de lockdown is een informatieavond op dit moment niet mogelijk. U vindt alle informatie daarom op deze internetpagina. 

Waar kan ik mijn resterende vragen kwijt? 

U kunt vragen stellen via het digitale formulier op deze pagina. U ontvangt dan via de mail een antwoord. U kunt zich via het formulier ook aanmelden voor een online vragenuur. Dit vragenuur vindt online plaats (via Zoom) op dinsdag 19 januari 2021 van 19.30 – 21.00 uur. Let op: Voor het vragenuur moet u zich aanmelden vóór maandag 18 januari. U ontvangt uiterlijk maandag 18 januari een inlogcode voor het vragenuur. Een account aanmaken op Zoom is niet nodig.

Op de website van zoom kunt u met de code rechtstreeks inloggen op de live vergadering. 

Impressies Stadsforum

Enquête Stadsforum

Waarvoor zou u het stadsforum graag bezoeken? Die vraag stond in oktober 2020 centraal in een stadsbrede enquête. Ruim 1200 mensen vulden eind 2020 de enquête in. Het enthousiasme voor het nieuwe Stadsforum is groot. De meeste mensen verwachten het nieuwe plein te bezoeken om te ontspannen in het groen (77,4%), voor grote evenementen (71,1%) of om elkaar te ontmoeten (68%).

De behoefte aan meer groen, bomen en biodiversiteit is groot. Datzelfde geldt voor een open podium, een plek voor straatmuziek en -theater. Horeca op het plein (een terrasje of kiosk) is ook belangrijk. Over het verkeer langs het Stadsforum waren de ondervraagden het niet helemaal eens. Sommigen pleitten voor een volledig autovrij gebied, maar de doorstroming in het centrum blijft ook belangrijk.

Download het eindrapport over de enquête.

Buurtbinders haalden meningen en wensen op over het toekomstige Stadsforum. 

Openbare verkoop voormalige rechtbank

De voormalige rechtbank aan het Stadhuisplein gaat in de verkoop. Het gebouw is eigendom van de Rijksvastgoeddienst. Meer informatie over de verkoop via het biedboek van de Rijksvastgoedienst. 

Paleis Koning Willem II

Aan het (toekomstige) Stadsforum staat het Paleis van Koning Willem II. Het wordt nauwelijks gebruikt en dat is zonde. Dit pand kan bijdragen aan de levendigheid op en aan het Stadsforum. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden voor een publieksvriendelijke invulling. We roepen Tilburgers op om actief mee te denken.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Chern Jansen van de gemeente. Zij is tijdens werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 06-11412315 en per e-mail via chern.jansen@tilburg.nl