logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Achtergrondinformatie bestemmingsplannen

Een bestemmingsplan bestaat uit een verbeelding, regels en een toelichting. De regels en de verbeelding zijn juridisch bindend voor zowel de burger als de gemeente.

De gemeente Tilburg voldoet aan landelijke standaarden van de rijksoverheid voor bestemmingsplannen (RO standaarden 2012). Deze zijn uitgewerkt in het handboek DURP (digitaal uitwisselbare ruimtelijke plannen) en gelden voor iedereen die plannen maakt.

Richtlijn omgevingsdialoog

Met de richtlijn omgevingsdialoog wil de gemeente bereiken dat inwoners eerder betrokken worden bij ruimtelijke plannen. Bijvoorbeeld al in de schetsfase of bij het stedenbouwkundig ontwerp. Dan kan er nog echt iets met opmerkingen worden gedaan.

Kruimelgevallen (kleine afwijkingen)

Tegemoetkoming in planschade

Voor tegemoetkoming in planschade kunt u in aanmerking komen als u schade lijdt door maatregelen op het gebied van de ruimtelijke ordening. Zoals bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan.

Voorwaarden

Als u van mening bent dat uw pand minder waard wordt of u heeft inkomensschade, dien dan een aanvraag in met het formulier 'Tegemoetkoming in planschade'. Bedrijven gebruiken de zakelijke versie van het formulier tegemoetkoming aanvragen. Dat kan tot 5 jaar na het moment dat het planologisch besluit onherroepelijk is. De gemeente heeft een procedureverordening vastgesteld waarin de procedure is beschreven. U komt niet in aanmerking komt voor een tegemoetkoming als:

Kosten

Het in behandeling nemen van een aanvraag tot tegemoetkoming kost €300,-. Alleen wanneer een tegemoetkoming wordt toegekend krijgt u dit terug.

Achtergrond

Bij de beoordeling van uw verzoek wordt een vergelijking gemaakt tussen de rechtstoestand van bijvoorbeeld uw woning voor en na het onherroepelijk worden van het nieuwe bestemmingsplan.

Een voorbeeld: uw woning ligt tegenover een grasveld waar ooit een fabriek stond. In het nieuwe bestemmingsplan is het mogelijk om hier woningen te bouwen. De gemeente vergelijkt de situatie waarin een fabriek mogelijk was met die waarin woningen mogelijk zijn.

Milieueffectrapportage

Voor ruimtelijke plannen met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu is het verplicht om een milieueffectrapportage (MER) uit te voeren. In een milieueffectrapport worden alle gevolgen voor het milieu in kaart gebracht en worden mogelijke milieuvriendelijke alternatieven besproken.

Downloads