Bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 10e herziening (Schoorstraat ong.)

Ter inzage voor zienswijzen van 13 juni 2022 tot en met 25 juli 2022.

Plangebied

Het plangebied omvat de percelen gemeente Udenhout, sectie F, nrs. 5508 (ged.) en 6001, 6002 en 6003. Perceel F 5508 ligt binnen de bebouwde kom. 

Doel

Het plan is gericht op de realisatie van drie woningen in Udenhout. Op perceel F 5508 is ruimte voor één woning. Op percelen F 6001, 6002 en 6003 zijn er twee Ruimte-voor-ruimte woningen gepland. 

Ontwerpplan

De planprocedure is gestart. Het digitale ontwerpplan met bijbehorende stukken is hiernaast in te zien en ligt in papieren vorm van 13 juni 2022 tot en met 25 juli 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond.

Reageren kan online.

Reageren kan online
Zienswijze  indienen

Zienswijzen indienen

Gedurende bovengenoemde termijn van terinzagelegging kan een ieder zijn of haar  zienswijze aangaande het ontwerp indienen via de knop hiernaast. U kunt uw zienswijze ook schriftelijk indienen bij de gemeenteraad onder vermelding van 'Zienswijze ontwerp bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 10e herziening (Schoorstraat ong.)':

Gemeenteraad van Tilburg
Postbus 90155
5000 LH TILBURG

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de behandelend ambtenaar via telefoonnummer 013 542 94 38. 

Vervolgprocedure

Als de termijn van terinzagelegging voorbij is, wordt een voorstel gedaan tot vaststelling van het plan. In dat voorstel worden de eventuele ingekomen zienswijzen meegenomen bij de besluitvorming. Hebt u zienswijzen ingediend, dan ontvangt u persoonlijk bericht over het definitieve besluit. Vervolgens komt het plan nogmaals ter inzage te liggen, maar dan als (eventueel gewijzigd) vastgesteld plan. Degenen die een zienswijze hebben ingediend ten aanzien van het ontwerpplan, hebben dan nog de mogelijkheid om beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het bestemmingsplan Buitengebied De Zandleij 2012, 10e herziening (Schoorstraat ong.) kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 94 38 of per e-mail via 
ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.