logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Samenvatting begroting 2019

Hieronder de hoofdlijnen van de conceptbegroting 2019. Het college heeft deze conceptbegroting aangeboden aan de raad. Op 5 en 8 november vergadert de raad er over. Dan is duidelijk waar de gemeente het komend jaar aan gaat werken.

De complete begroting staat op www.tilburg.nl/begroting.

Hoeveel betaalt u in 2019 aan:

De onroerende zaakbelasting stijgt in 2019 met 2,4%. Tilburgers met een eigen huis met een WOZ-waarde van 202.000 gaan hierdoor per jaar 4,73 euro meer betalen.

De totale gemiddelde woonlasten voor een meerpersoonshuishouden stijgen in 2019 met 7,3% ten opzichte van 2018. Zij betalen gemiddeld 40 euro meer. Voor een eenpersoonshuishouden stijgen deze lasten met 7%. Dat is gemiddeld 37 euro meer dan in 2018.

Waar komt het geld vandaan?

Totaal: 985 miljoen

Inclusieve stad: 510,7 miljoen euro

We zijn pas tevreden als in Tilburg iedereen een gelukkig en gezond leven kan leiden. We willen een veilige stad zijn waar iedereen ertoe doet. We willen dat alle Tilburgers erop kunnen rekenen dat we met elkaar niemand aan zijn lot overlaten.

Enkele voorbeelden:

 • Zorg dichtbij mensen, effectief, betaalbaar
 • Preventie, bijvoorbeeld via sport en bewegen
 • Passender onderwijs
 • Perspectief op bestaanszekerheid
 • Voortzetting pilot bewindvoering
 • Ondersteuning voor jonge kinderen en hun ouders, via Goede start 013

Waar gaat het geld naar toe:

 • Bestaanszekerheid: 38,2 miljoen
 • Sport: 35,2 miljoen
 • Zelfredzaamheid: 67,6 miljoen
 • Onderwijs: 30,8 miljoen
 • Werk en inkomen: 169,5 miljoen
 • Passende ondersteuning: 112,9 miljoen
 • Jeugdhulp: 56,5 miljoen

Duurzame stad: 64 miljoen euro

We willen dat onze stad ook in de toekomst een fijne plek is om te wonen. Daarom hebben we in Tilburg sinds jaar en dag een hart voor duurzaamheid en duurzaam handelen. Als we willen dat de aarde geen onbewoonbare planeet wordt, dan moet iedereen aan de slag.

Enkele voorbeelden:

 • Opwekking van duurzame energie
 • Minder energieverbruik in gebouwde omgeving
 • Tilburgers helpen om woning te verduurzamen
 • Verder verminderen hoeveelheid restafval
 • Meer groen in versteende stad
 • Nieuwe natuur in Park Pauwels
 • Stimuleren soortenrijkdom planten en dieren

Waar gaat het geld naar toe:

 • Duurzaamheid, milieu en afval: 34,1 miljoen
 • Groen: 4,5 miljoen
 • Water: 1,4 miljoen
 • Mobiliteit: 7,8 miljoen
 • Cultuurhistorie & archeologie: 6,4 miljoen
 • Gebouwenexploitatie: 9,8 miljoen

Vitale stad: 258,1 miljoen euro

Wij willen een stad die veilig, groen en schoon is, met plekken waar je elkaar op een ontspannen manier tegenkomt. Een stad waar je je brood kunt verdienen met werk dat bij je past. De economische basis van de stad moet op orde zijn.

Enkele voorbeelden:

 • Ruimte om gezond te bewegen en samen te leven
 • Aanpak ondermijnende criminaliteit
 • Meer jeugdtoezichthouders gaan overlast tegen
 • Jeugdwerkloosheidsvrije zone voortzetten
 • Inwoners krijgen invloed op beheer openbare ruimte
 • Belangrijke plekken samen beter schoonhouden
 • Voldoende en passende woningen voor (nieuwe) inwoners
 • Aandacht voor cultuur en evenementen

Waar gaat het geld naar toe:

 • Economie: 31 miljoen
 • Wonen: 16,3 miljoen
 • Ruimtelijke ordening & Omgevingswet: 3,5 miljoen
 • Stedelijke ontwikkeling: 74,1 miljoen
 • Cultuur: 21 miljoen
 • Openbare orde en veiligheid: 31,6 miljoen
 • Wijkgericht werken: 10,4 miljoen
 • Openbare ruimte: 70,2 miljoen

Samen en dichtbij: 151,7 miljoen euro

Samen met de stad gaan we aan de slag en zijn we dichtbij waar dat nodig is. Samen met de Tilburgers werken wij aan de idealen zoals genoemd in het Bestuursakkoord. Met elkaar vinden wij uit wat werkt en wat niet werkt. We zijn een bestuur dat aandacht heeft voor de mensen in de straten en buurten en daar aanwezig is.

Enkele voorbeelden:

 • Verder verbeteren gemeentelijke dienstverlening
 • Samenwerken met inwoners, ondernemers, organisaties
 • Wijkgericht werken
 • Landelijke en internationale netwerken aanhalen

Waar gaat het geld naar toe:

 • Bestuur, samenwerken en netwerken: 11 miljoen
 • Publieke dienstverlening: 17 miljoen
 • Diensten aan andere overheden: 24,4 miljoen
 • Financiering en algemene dekkingsmiddelen: 4,7 miljoen
 • Algemene baten en lasten: 94,6 miljoen