Vastgesteld exploitatieplan Koningsoord Berkel Enschot 2021, 1e herziening

Ter inzage voor beroep van 23 mei 2022 tot en met 4 juli 2022.

Doel

Het betreft een algehele herziening van het exploitatieplan welke wettelijk gezien jaarlijks plaatsvindt totdat alle (bouw)werken die zijn voorzien in het exploitatieplan zijn gerealiseerd. Of eerder als met de overige eigenaren in het gebied overeenstemming is bereikt over de ontwikkeling van hun gronden. 

Digitaal plan
Bekijk het digitale plan

Vastgesteld exploitatieplan

Op 11 april 2022 heeft de gemeenteraad het exploitatieplan Koningsoord Berkel-Enschot 2021 1e herz. vastgesteld. Het vastgestelde plan is hiernaast in te zien en ligt daarnaast van 23 mei 2022 tot en met 4 juli 2022 ter inzage in Stadswinkel Centrum, Spoorlaan 181, in de centrale hal op de begane grond. 

Beroep

Tegen het vastgestelde exploitatieplan staat, gedurende de termijn van terinzagelegging, rechtstreeks beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Beroep tegen het plan kan worden ingesteld door belanghebbenden, die tijdig hun zienswijze ten aanzien van het desbetreffende ontwerpplan kenbaar hebben gemaakt, , en daarnaast ook door belanghebbenden, die dit hebben nagelaten, voor zover het beroep zich richt tegen de gewijzigd vastgestelde onderdelen van het plan. U stelt beroep in door binnen de beroepstermijn een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend beroepschrift in te dienen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.   

Een vastgesteld plan treedt in werking na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde plan niet. Wel is het gedurende de beroepstermijn mogelijk de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak schriftelijk te verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen tegen het vastgestelde plan (adres idem). Indien een dergelijk verzoek is gedaan, wordt de inwerkingtreding van het plan opgeschort totdat op het verzoek is beslist.   

Aan het instellen van beroep zijn kosten verbonden (griffierecht). Na ontvangst van uw beroepschrift wordt u hierover ingelicht door de Raad van State.

Meer informatie

Voor meer informatie over het plan kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte via telefoonnummer 013 542 89 85 of per e-mail via ruimtelijkeplannen@tilburg.nl.