Bestuurskosten B en W

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (4e kwartaal 2020)

 
Bestuurskosten B en W gezamenlijkBedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten)€ 515,70
Chauffeurskosten€ 34.964,86
Leasekosten€ 8.425,30
Brandstof€ 912,15
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 1.051,33

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (3e kwartaal 2020)

 
Bestuurskosten B en W gezamenlijkBedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten)€ 204,50
Chauffeurskosten€ 39.152,15
Leasekosten€ 4.264,78
Brandstof€ 422,59
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (2e kwartaal 2020)

 
Bestuurskosten B en W gezamenlijkBedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten)€ 230,95
Chauffeurskosten€ 41.363,71
Leasekosten€ 4.209,00
Brandstof€ 621,45
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (1e kwartaal 2020)

 
Bestuurskosten B en W gezamenlijkBedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten)€ 206,20
Chauffeurskosten€ 35.557,32
Leasekosten€ 4.209,00
Brandstof€ 808,77
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (4e kwartaal 2019)

 
Bestuurskosten B en W gezamenlijkBedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten)€ 186,77
Chauffeurskosten€ 44.636,57
Leasekosten€ 4.169,49
Brandstof€ 759,32
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 1.948,18

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (3e kwartaal 2019)

 
Bestuurskosten B en W gezamenlijkBedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten)€ 218,60
Chauffeurskosten€ 31.385,59
Leasekosten€ 4.169,49
Brandstof€ 536,60
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0,-

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (2e kwartaal 2019)

 
Bestuurskosten B en W gezamenlijkBedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten)€ 269,46
Chauffeurskosten€ 45.238,33
Leasekosten€ 4.769,49
Brandstof€ 973,95
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 721,34

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (1e kwartaal 2019)

 
Bestuurskosten B en W gezamenlijkBedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi, was/parkeerkosten)€ 218,56
Chauffeurskosten€ 34.311,71
Leasekosten€ 4.169,49
Brandstof€ 761,82
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0,-

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (4e kwartaal 2018)

 
Bestuurskosten B en W gezamenlijkBedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi)€ 0,-
Chauffeurskosten€ 38.647,85
Leasekosten€ 4.140,66
Brandstof€ 901,66
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0,-

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (3e kwartaal 2018)

 
Bestuurskosten B en W gezamenlijkBedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi)€ 528,31
Chauffeurskosten€ 29.664,90
Leasekosten€ 4.140,66
Brandstof€ 566,25
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 1.737,50

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (2e kwartaal 2018)

In het 2e kwartaal van 2018 zijn geen gezamenlijke bestuurskosten B en W gemaakt.

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (1e kwartaal 2018)

 
Bestuurskosten B en W gezamenlijkBedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi)€ 0
Lunches€ 127,36
Telefoon€ 0
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 156,25

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (3e kwartaal 2017)

 
Bestuurskosten B en W gezamenlijkBedrag
Vervoer (o.a. openbaar vervoer, taxi)€ 505,09
Lunches€ 0,-
Telefoon€ 0,-
Diversen (o.a. representatie en opleidingen)€ 0,-

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (2e kwartaal 2017)

In het 2e kwartaal van 2017 zijn geen gezamenlijke bestuurskosten B en W gemaakt.

Bestuurskosten B en W gezamenlijk (1e kwartaal 2017)

In het 1e kwartaal van 2017 zijn geen gezamenlijke bestuurskosten B en W gemaakt.