U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Stad / Cultuurplan 2017-2020

Cultuurplan Tilburg 2017 - 2020 #stadvanmakers

Tilburg wil een stad zijn waarin cultuur (culturele instellingen en activiteiten) ruimte en steun krijgt om te groeien en te bloeien.

#stadvanmakers

Cultuur is een belangrijke drager voor de zesde stad van Nederland: een stad van podiumkunsten en topmusea met ruimte voor talent en met verrassende verbindingen. Het college heeft met input van de organisaties en inwoners van Tilburg het nieuwe cultuurplan voor de periode 2017-2020 opgesteld.

Op 18 juli 2016 heeft de gemeenteraad van Tilburg het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers vastgesteld. Nu wordt de invoering verder uitgewerkt, zodat het Cultuurplan 1 januari 2017 in werking kan treden. Het college gaat verder met onder meer het beleid voor cultuureducatie en de inrichting van een Makersfonds met daarin aandacht voor actualiteit, vernieuwing en experiment. Verder is de verbetering van het productieklimaat voor de podiumkunsten een speerpunt en is het voornemen de capaciteit van beschikbare atelierruimtes op het huidige niveau te houden en waar mogelijk uit te breiden. Hiermee wordt ingezet op een duidelijke keuze van Tilburg als makersstad, een stad waar de verbeeldingskracht van kunst en cultuur een vanzelfsprekende plaats krijgt.

(Extra) subsidie voor kunstprojecten

Incubate stopt. De 75.000 euro die de gemeente daarvoor reserveerde komt daardoor vrij. Andere kunstenaarsinitiatieven krijgen daardoor alsnog subsidie of extra geld.

PARK 013

Kunstenaarsinitiatief PARK 013 krijgt de komende 4 jaar 16.000 euro extra subsidie van de gemeente. Daarmee komt het subsidiebedrag voor deze organisatie op 77.500 euro. Kunstpodium T krijgt 25.000 extra. Deze expositieruimte, waar jonge kunstenaars de kans krijgen om hun werk te laten zien, krijgt nu 66.500 euro aan subsidie van de gemeente.
Pop Up

Stichting Pop Up Cinema en podium Kunstmaan vielen eerder buiten de boot voor subsidie. Hun aanvragen zijn opnieuw bekeken. Pop Up Cinema ontvangt de komende 4 jaar een bijdrage van 20.000 euro en Kunstmaan 14.000 euro per jaar.

Makersfonds Tilburg

Tilburg krijgt een zogenaamd makersfonds. Dit is onderdeel van het cultuurplan. Individuele kunstenaars kunnen subsidie aanvragen uit dit fonds.

Kunstenaars uit de stad hadden de wens om 'klein, makkelijk en snel geld' aan te kunnen vragen voor kunstprojecten. Dat kan vanaf 20 maart via het makersfonds. Dit plan is onderdeel van het Cultuurplan Tilburg 2017 - 2020 #stadvanmakers.

Stadsgesprek

Tijdens een stadsgesprek op 21 februari hebben inwoners uit de stad hun mening gegeven over het idee. Er is afgesproken dat een kunstenaar ('maker') een keer per jaar voor zowel zijn eigen project een aanvraag kan indienen als voor een collectief waar hij/zij onderdeel van uitmaakt. Er hoeft dus geen keuze gemaakt te worden. Subsidie aanvragen kan het hele jaar. Per keer kan de maker maximaal 7.500 euro aanvragen. Het totaal beschikbare budget in het Makersfonds is zowel in 2017 als in 2018 150.000 euro.

Subsidie aanvragen

Om de subsidie aan te kunnen vragen, moet op maximaal twee A4'tjes de motivatie worden gezet met vermelding van de activiteiten die in het betreffende project uitgevoerd gaan worden. Criteria waar op gelet wordt, zijn onder meer: artistieke ontwikkeling, zakelijke kwaliteit, pluriformiteit en weerslag/tegenprestatie/effect in Tilburg.

Subsidie aanvragen kan via de link op de pagina Makersfonds op deze website tilburg.nl.

Stadsgesprekken

'Tilburg kiest voor makers en culturele basisvoorzieningen', schrijft Marcelle Hendrickx in haar openingszin bij het voorwoord van het cultuurplan. Op 21 februari 2017 is een stadsgesprek cultuur geweest over het Makersfonds 2017-2018. Tijdens dit gesprek is het doel, de procedure van aanvragen en de besluitvorming toegelicht. De uitnodiging was met name gericht op makers vanuit de verschillende kunstdisciplines. In het Cultuurplan Tilburg 2017-2020 is aangegeven dat we de stadsgesprekken over cultuur voortzetten en dit was het eerste gesprek in 2017.
Met het besluit van het College op 14 maart 2017 is het Makersfonds een feit. Makers kunnen vanaf 20 maart 2017 aanvragen indienen. In 2017 en 2018 is per jaar 150.000 euro beschikbaar.

Atelier- en oefenruimtes

In het 2e deel van het stadsgesprek is de groep in gesprek gegaan over de toekomst van atelier- en oefenruimtes in Tilburg. Het resultaat nemen wij mee bij het opstellen van nieuw atelierbeleid.

Zes ton extra voor kunstenaars

De raad heeft in 2017 en 2018 per jaar 6 ton beschikbaar gesteld voor de doelen die zijn opgenomen in het Cultuurplan. Ter verduidelijking: dit zijn niet allemaal subsidieregelingen. Alleen voor het Makersfonds (150.000 euro) is een beleidsregel ingericht. Dit fonds is bedoeld om talenten in de muziek, dans, theater en beeldende kunst de kans te geven om eigen producties te maken en te experimenteren.

Ook is er ruimte voor cross-overs en interdisciplinaire projecten. Aan de overige doelen geeft de gemeente invulling in samenwerking met partners zoals bijvoorbeeld voor cultuureducatie met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen. Deze doelen zijn: de realisatie van ateliers en oefenruimten in de stad (100.000 euro), het verbeteren van het klimaat om producties in Tilburg te maken (50.000 euro), het verbeteren van cultuureducatie (100.000 euro), een buurtcultuurfonds om kunst en cultuur dicht bij Tilburgers te brengen (50.000 euro) en het kennismaken met de (historische) verhalen van de stad (50.000 euro). Er is ook geld bestemd voor samenwerking tussen cultuur en het bedrijfsleven, het beter zichtbaar maken van Tilburg als kunstenaarsstad en stadsgesprekken over cultuur.

Subsidies Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020 bekend

Op 6 december 2016 heeft het College van B&W besloten over de subsidies in het kader van de 'Kunstenaarsinitiatieven, eenmalige subsidie 2017-2020'. Het College nam het advies van de Adviescommissie Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020 integraal over. Van de 43 ontvangen aanvragen zijn 20 aanvragen gehonoreerd. Het zijn aanvragen van kunstenaarsinitiatieven op het gebied van muziek, theater, letteren, beeldende en visuele kunsten. Hiervan worden 8 aanvragen voor het eerst uit het budget voor Kunstenaarsinitiatieven ondersteund: PARK, Stranger than Paranoia, Wobby.club, LaMelis, Koninklijke Souvenir Kamermuziek, Ensemble Vonk, DansBrabant en Bookawee/Tilt.

Volgende stap

Marcelle Hendrickx, wethouder Cultuur: "Na gesprekken met de stad, het vaststellen van het Cultuurplan en het kiezen van de basisvoorzieningen, hebben we nu de volgende stap gezet: de keuze voor substantiële ondersteuning van kunstenaarsinitiatieven voor de komende vier jaar. Gebaseerd op artistieke en zakelijke kwaliteit. Ik wil de Adviescommissie Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020 danken voor het beoordelen van de aanvragen en uitbrengen van het advies. Ik ben ervan overtuigd dat we met de keuzes die we vandaag maken de diversiteit van cultuur in Tilburg en de infrastructuur om het veld heen ruimte geven. Deze keuzes dragen bij aan het profiel van stad van makers".

Incubate zal de projecten die gehonoreerd werden als kunstenaarsinitiatief niet meer realiseren. Daarover heeft Incubate de gemeente in februari 2017 op de hoogte gesteld. Daardoor is opnieuw budget beschikbaar gekomen voor kunstenaarsinitiatieven. Het college heeft besloten de adviescommissie een aanvullend advies te vragen over de bestemming van de 75.000 euro die opnieuw beschikbaar is. De commissie heeft geadviseerd extra bijdragen toe te kennen aan Kunstpodium T en Park, en heeft geadviseerd alsnog een bijdrage te verlenen aan Pop Up Cinema en Kunstmaan. Het college heeft besloten dit advies over te nemen.

Het college heeft in maart 2017 besloten om Stichting Paul van Kemenade alsnog te subsidiëren vanuit het budget voor cofinanciering, nu de bijdragen van de provincie Noord-Brabant en het Fonds Podiumkunsten definitief zijn.

Aanvragen
Per jaar is in totaal 1.433.708 euro aangevraagd. Het beschikbare budget voor Kunstenaarsinitiatieven bedraagt 511.500 euro per jaar, dat is 150.000 euro meer dan voor de vorige ronde beschikbaar was. Daarnaast wordt 129.5000 euro ingezet uit het budget voor cultuurprojecten met cofinanciering.  In totaal is daarmee 641.000 euro per jaar beschikbaar voor kunstenaarsinitiatieven in de komende jaren. Daardoor kan Tilburg zijn ambitie als #Makersstad des te meer kracht bijzetten en kunnen alle door de adviescommissie positief beoordeelde plannen substantieel worden ondersteund.
 
In totaal is voor een bedrag van 282.000 euro per jaar gehonoreerd in de beeldende en visuele kunsten. Aan dansinitiatieven wordt in totaal 143.000 euro per jaar beschikbaar gesteld; aan muziek
111.000 euro per jaar. In theater wordt 30.000 euro geïnvesteerd; in multidisciplinair/overig 25.000 euro. Ten opzichte van de vorige ronde is Tilt een belangrijke nieuwkomer: daarmee wordt de komende periode per jaar 50.000 euro geïnvesteerd in literaire activiteiten.

#stadvanmakers

De Kunstenaarsinitiatieven zijn een belangrijk onderdeel van het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers dat in juli 2016 door de gemeenteraad is vastgesteld. Het Makersfonds dat ook onderdeel uitmaakt van het Cultuurplan wordt momenteel uitgewerkt en zal in 2017 operationeel worden. Ook dat fonds draagt bij aan de directe ondersteuning van Tilburgse makers in kunst en cultuur.

Raad investeert in Cultuur

Om het cultuurplan goed uit te kunnen voeren heeft de raad het voornemen om 1,2 miljoen extra te investeren in Cultuur, verspreid over 2017 en 2018. Dit staat in de programmabegroting 2017.
Voor het uitvoeren van het plan was al 9 ton beschikbaar gesteld en is 3 ton vanuit de eigen begroting begroot.

Het Cultuurplan Tilburg 2017-2020; #stadvanmakers maakt de keuze voor basisvoorzieningen én nieuw elan met een Makersfonds. Daarmee kies Tilburg voor een culturele hoofdstructuur in de periode 2017-2020 én voor kleine, nieuwe initiatieven en experiment. Het cultuurplan reikt van professionele kunsten en amateurkunst tot erfgoed en cultuureducatie.

Subsidie vanuit de provincie

Begin november 2016 werd bekend dat in de periode 2017-2020 vanuit de provincie geen subsidie wordt verleend aan een aantal culturele instellingen uit Tilburg. Het gaat om organisaties die tot op dit moment een belangrijke functie vervullen in de regionale Brabantse culturele basisinfrastructuur. Deze instellingen zijn door de Adviescommissie Kunsten van de provincie op criteria wel positief beoordeeld. Wethouder Marcelle Hendrickx heeft een brief gestuurd aan Gedeputeerde Staten Noord-Brabant waarin zij pleit om, naast de matching van de provincie met rijksmiddelen, bij deze Brabantse instellingen eenzelfde lijn te volgen.

Adviescommissie

Het college van B&W heeft op 4 oktober 2016 Angelique Spaninks tot voorzitter benoemd van de Adviescommissie Kunstenaarsinitiatieven 2017-2020. De overige leden zijn: Marieke van Delft, Niels Engel, Jolanda Keurentjes en Betti Plug. Dit team van adviseurs heeft een besluit genomen over de 43 aanvragen die zijn binnen gekomen bij de regeling 'kunstenaarsinitiatieven, eenmalige subsidies 2017-2020'. Inmiddels heeft de Adviescommissie haar advies uitgebracht aan het College.

Lees meer over de benoeming van de adviescommissie in het collegebesluit.

Cultuurplan 2017 - 2020
Fotografen (voor zover bekend) met de klok mee vanaf linksboven:
Katja Heitmann - PHOTO AMAT BOLSIUS; Maria van der Heyden Fotografie; Stef Mennens - DRIELUIK fotografie; Jac Schalk; Kinderkunstklas; Stijn Rompa; Peter Cox

Contact

Hebt u vragen of opmerkingen of wilt u meer weten over het Cultuurplan 2017-2020? Neem dan contact op met Martin van Ginkel, beleidsmedewerker cultuur, via: martin.van.ginkel@tilburg.nl en 06 52 834 602.