Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - wil de gemeente een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Het wordt een duurzaam en energieneutraal terrein waar plek is voor maximaal 80 hectare aan bedrijfskavels. De eisen aan de nieuwe bedrijven zijn streng. De bedrijven moeten een impuls geven aan de Tilburgse economie en de werkgelegenheid en duurzaam worden gebouwd.

Tilburg is samen met Waalwijk een logistieke topregio in Nederland en Europa. Op dit moment is er in Tilburg/Waalwijk veel vraag naar grote kavels van 5 hectare of meer, terwijl het concrete aanbod beperkt is. Regionaal is afgesproken om in Tilburg op de locatie Wijkevoort ruimte te bieden aan grootschalige (logistieke) activiteiten waardoor bestaande en nieuwe bedrijven betere ontwikkel- en groeimogelijkheden krijgen. Het doel hiervan is versterking van de Tilburgse en regionale economie en meer werkgelegenheid.

Actueel

Aanvulling op milieueffectrapportage nodig voor Wijkevoort

De Commissie m.e.r. heeft de gemeente Tilburg gevraagd om het MER rapport Wijkevoort aan te vullen. De commissie adviseert de gemeente om te onderbouwen in hoeverre de doelen op het gebied van landschap, natuur en duurzaamheid worden behaald.

Afspraken gemeente - Somerset Capital Partners

In een afsprakenbrief tussen de gemeente Tilburg en Somerset capital Partners zijn 4 scenario’s beschreven met bijhorende afspraken in relatie tot de ontwikkeling Kempenbaan-Oost en Wijkevoort.

De scenario’s worden de komende periode uitgewerkt en in oktober 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Het college acht scenario 1, 3 en 4 het meest realistisch. Daarbij onderstreept het college dat een ontwikkelende partij op Wijkevoort zich dient te conformeren aan de ambities en uitgangspunten zoals eerder vastgelegd in de ontwikkelleidraad Wijkevoort. Ten aanzien van scenario 4 zal van groot belang zijn of de ontwikkelaar een concept weet voor te leggen dat significante meerwaarde biedt ten opzichte van hetgeen we via de in de ontwikkelleidraad voorziene vorming van een gebiedscoalitie kunnen realiseren. De afsprakenbrief staat in het Bestuurs Informatie Systeem van de gemeente (BIS).

Ontwerpbestemmingsplan Wijkevoort ter inzage

Het ontwerpbestemmingsplan, de MilieuEffectRapportage (MER), het ontwerpexploitatieplan en  de ontwikkelleidraad Werklandschap Wijkevoort liggen van 5 april 2021 tot 17 mei 2021 ter inzage. Tot die datum kunnen zienswijzen worden ingediend. 

In januari 2018 stelde de gemeenteraad Tilburg het masterplan Wijkevoort vast. In dit plan staat het voornemen om in het gebied een bedrijventerrein te ontwikkelen van maximaal 80 hectare. Op 21 september 2020 heeft de raad de nota toekomstbestendige werklocaties vastgesteld en onder andere besloten om voorrang te geven aan de ontwikkeling van Wijkevoort tot innovatief modern industrieel en logistiek werklandschap. Dit past niet in het huidige bestemmingsplan. Daarom is er voor de eerste fase een procedure gestart voor herziening van het bestemmingsplan. Het aangepaste ontwerpbestemmingsplan is klaar en ligt vanaf maandag 5 april tot en met maandag 17 mei ter inzage. De plannen bekijken en een zienswijze indienen kan via de pagina ruimtelijkeplannen op de site of tijdens de openingstijden van Stadswinkel Centrum (Spoorlaan 181). 

Het plangebied van de eerste fase ligt aan de zuidwestkant van Tilburg en wordt globaal begrensd door de rijksweg A58 aan de zuidzijde, de Burgemeester Letschertweg (N260) aan de westzijde en de waterloop de Hultense Leij en Hultenseweg aan de noordzijde, de Hultenseweg en de oostelijke grens van het Wijkermeer aan de oostzijde, aangevuld met het bouwvlak van Prinsenhoef 2, de Hultense Leij, en 2 percelen nabij de Gilzerbaan. Dit ontwerpbestemmingsplan maakt drie zaken mogelijk. De aanleg van de ecologische verbindingszones en de 50 meter brede strook van water en extra groen rond het bedrijventerrein (het blauw-groene raamwerk). En daarnaast de ontwikkeling van de eerste 37,3 hectare bedrijventerrein. Het totale terrein wordt maximaal 80 hectare groot. Voor de overige 43 hectare volgt pas een ruimtelijke procedure als de eerste 37,3 hectare in ontwikkeling zijn. Op deze manier blijft dit gebied zo lang mogelijk zoals het nu is.

Oktober 2021

Het bestemmingsplan wordt waarschijnlijk besproken in de vergadering van de gemeenteraad op 4 oktober 2021. De aanleg van de ecologische verbindingszones zijn daarna de eerste werkzaamheden die starten. De gemeente toetst of de geïnteresseerde bedrijven voldoen aan alle samenwerkings- en duurzaamheidseisen. De grondverkoop start ook pas na vaststelling van het bestemmingsplan. Nadat de grondverkoop rond is, moeten de toekomstige bedrijven nog een omgevingsvergunning aanvragen. De eerste bouwwerkzaamheden worden verwacht in 2023. 

Verkenning innovatief werklandschap op Wijkevoort

Wijkevoort wordt een innovatief werklandschap waarin (regionale) bedrijven en onderwijsinstellingen intensief samenwerken aan innovaties en het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. Zo ontstaat de komende jaren een community die individueel onderneemt, maar ook gezamenlijk innoveert en verduurzaamt. De Brainport Campus in Eindhoven, Gate 2 in Gilze en Rijen en de Spoorzone zijn hier voorbeelden van. Het college verkent op dit moment hoe dit concept op Wijkevoort vorm kan krijgen. Gedacht wordt aan een soort gebiedscoalitie waarin partijen samenwerken.

Gemeente Tilburg en Somerset Capital Partners zijn sinds oktober 2020 opnieuw – op initiatief van Werkgroep Koningshoeven -  in gesprek over de ontwikkeling van locatie Koningshoeven / Kempenbaan. In deze gesprekken is ook een mogelijke samenwerking op Wijkevoort in een gebiedscoalitie aan bod gekomen. De gemeente is momenteel met meerdere partijen aan het nadenken hoe we een innovatie landschap op Wijkevoort kunnen komen. De gemeente wil nu samen met Somerset verkennen wat Somerset kan betekenen voor het ontwikkelen op Wijkevoort. Het standpunt van het college is dat zij op dit moment openstaat voor dergelijke gesprekken. Daarbij onderstreept het college dat elke geïnteresseerde partij zich dient te conformeren aan de ambities en uitgangspunten zoals vastgelegd in de ontwikkelleidraad Wijkevoort. Uit de verkenning moet blijken of de samenwerking met Somerset meerwaarde biedt voor het bereiken van een innovatief werklandschap op Wijkevoort.

Planning

  • Maart 2021: Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
  • Oktober 2021: Vaststellen bestemmingsplan door de raad
  • Najaar 2022: Aanvang bouwrijp maken
  • Najaar 2023: Start gronduitgifte

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Wijkevoort kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via huub.van.der.zwaluw@tilburg.nl.

Bent u ondernemer en geïnteresseerd in vestiging op Wijkevoort? Bekijk dan de mogelijkheden op de pagina bedrijfsruimte op deze site tilburg.nl.