Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - wil de gemeente een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Het wordt een energieneutraal werklandschap waar bedrijven individueel, samen en met kennisinstellingen werken aan innovaties.

Actueel

Bestemmingsplan Wijkevoort in behandeling Raad van State 

De Raad van State heeft 11 beroepen ontvangen tegen het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort. De zitting hierover vindt waarschijnlijk plaats in het najaar van 2022.
Op 15 november 2021 heeft de gemeenteraad van Tilburg het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort vastgesteld. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen tot 7 februari jl. Tegen het bestemmingsplan zijn vervolgens 11 beroepen ingesteld bij de Raad van State. De gemeente Tilburg heeft de beroepen inmiddels ontvangen en moet voor 14 april a.s. hierop reageren met een verweerschrift. 

Daarna plant de Raad van State een zitting waar de indieners hun beroep toelichten, de gemeente licht dan ook het raadsbesluit toe. Er is nog geen datum bekend waarop deze zitting plaatsvindt. Maar vanwege de drukte bij de Raad van State schatten zij in dat de zitting pas in het najaar plaatsvindt. Minimaal 6 weken na de zitting volgt dan een uitspraak van de Raad van State. De Raad van State kan het bestemmingsplan vernietigen of de gemeente opdracht geven om het bestemmingsplan aan te passen. Als de Raad van State alle beroepen verwerpt is het bestemmingsplan onherroepelijk.  

Bestemmingsplan Wijkevoort

De gemeenteraad heeft maandag 15 november 2021 het bestemmingsplan Werklandschap Wijkevoort, het exploitatieplan en de ontwikkelleidraad Wijkevoort vastgesteld. Op basis van het raadsbesluit zijn de plannen nog op enkele punten aangepast. Omdat er sprake is van wijzigingen heeft het bestemmingsplan vanaf vanaf 27 december 2021 tot en met 7 februari 2022 opnieuw ter inzage gelegen. 

Zienswijzen/Raadsvoorstel/Raadsbesluit

Aanpassingen

Bij de raadsbehandeling van het bestemmingsplan zijn diverse zaken aan bod gekomen die hebben geleid tot aanpassingen. Zo krijgt het kwaliteitsteam dat betrokken is bij de gronduitgifte een onafhankelijke voorzitter en moet het voor minimaal 50% bestaan uit onafhankelijke externen. Daarnaast zijn alle monumentale bomen toegevoegd aan de Boomwaardenkaart I van het bestemmingsplan. Ze stonden al in de Boomwaardenkaart II die hoort bij de ontwikkelleidraad. De gevels van de gebouwen die grenzen aan het gebied Klein Tilburg (buitengebied Zuid-West) krijgen een volledig met planten bedekte façade.

Het college besloot op 9 november jl. om deze aanpassingen voor te leggen aan de gemeenteraad. Bekijk hieronder de link naar het collegebesluit van 9 november 2021.

In de gemeenteraadsvergadering van 15 november 2021 zijn er diverse moties en amendementen aangenomen. Ook deze leiden tot aanpassingen van de plannen.

 • Gezondheid wordt toegevoegd als een expertise aan het Kwaliteitsteam
 • Er zijn aanvullende eisen voor de landschappelijke inpassing van gebouwen grenzend aan het buitengebied Zuid-West / Klein Tilburg
 • Lichtreclame op Wijkevoort wordt beoordeeld op basis van de beleidsregels over lichthinder
 • Indien het college afwijkt van het advies van de adviescommissie wordt dit collegebesluit aan de raad voorgelegd voor wensen en bedenkingen
 • Bij de verdere uitwerking van de ontwikkelstrategie wordt de regie die erfpacht biedt op de ontwikkeling als ondergrens genomen. Daarmee wordt particulier (of privaat) eigendom niet uitgesloten
 • Voordat de eerste kavel in ontwikkeling wordt gebracht wordt de ontwikkelstrategie voor Wijkevoort  voorgelegd aan de raad. Een financiële toelichting van de opties maakt daar onderdeel van uit zodat de raad een duidelijke keuze kan maken. (zie alinea Vervolgstappen)
 • De gemeente gaat faciliterend optreden voor MKB-bedrijven en startende bedrijven die zich willen vestigen op Wijkevoort en onderzoekt combinaties die voldoen aan alle eisen voor Wijkevoort
 • De eerste vraaggerichte ontwikkeling van fase 2 van Wijkevoort wordt aan de raad voorgelegd. Dit gebeurt minimaal met een procedure van 'verklaring van geen bedenkingen'
 • De gemeente gaat de mogelijkheden voor kleinere kavels (2,5 - 5 hectare) in fase 2 van Wijkevoort verkennen
 • De ontwikkeling Wijkevoort wordt als groot project aangewezen. Hierdoor krijgt de raad extra tussentijdse rapportages over het verloop van het project  

Via de link hieronder kan de gemeenteraadsvergadering van 15 november 2021 teruggekeken worden.

Achtergrondinformatie bestemmingsplan

Het bestemmingsplan maakt de ontwikkeling van eerste 41,9 hectare bedrijventerrein mogelijk en sorteert voor op de ontwikkeling van in totaal 80 hectare bedrijventerrein.

Als eerste wordt het deel ontwikkeld dat grofweg begrensd wordt door de Burgemeester Letschertweg, de Hultensche Leij en het Wijckermeer.

Het bestemmingsplan maakt enkele zaken mogelijk:

 • De aanleg van de ecologische verbindingszones en de 50 meter brede strook van water en extra groen rond het bedrijventerrein (het blauw-groene raamwerk).
 • Daarnaast de ontwikkeling van de eerste 41,9 hectare bedrijventerrein. Het totale terrein wordt maximaal 80 hectare groot.

Voor de overige hectares volgt pas een ruimtelijke procedure als de eerste 41,9 hectare in ontwikkeling zijn. Op deze manier blijft dit gebied zo lang mogelijk zoals het nu is.

Vervolgstappen

Momenteel verkent de gemeente in opdracht van de gemeenteraad ook de haalbaarheid van een campusprofiel. Het college wil Wijkevoort graag als campus ontwikkelen. Waarbij bedrijven ondernemen, maar ook samen met kennis- en onderwijsinstellingen werken aan de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen, innovaties en het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. Nog voor de zomer volgt hierover een informatiebijeenkomst voor de raad. Deze bijeenkomst is openbaar. Eind april vindt u de raadsinformatiebijeenkomst in de agenda van de raad (www.raadtilburg.nl) Het streven is om het campusmodel en de ontwikkelstrategie in het najaar van 2022 aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. 

Eerste werkzaamheden natuurcompensatie

Inmiddels zijn de eerste werkzaamheden van de natuurcompensatie gestart. De gemeenteraad besloot al eerder dat deze werkzaamheden zo snel mogelijk moeten plaatsvinden zodat de diverse diersoorten meer tijd om hebben om zich te vestigen in hun nieuwe leefgebied. Het gebied ten westen van Klein Tilburg wordt ingericht als leefgebied voor steenuil, kerkuil en andere soorten. Op dit moment volgen we al de weidevogels in het gebied. Aan de Hultenseweg komen binnenkort vleermuiskasten op palen, kunstmatige huismus- en zwaluwnesten (zogenaamde tillen) Zodra alle kasten en nesten er staan start ook hier de monitoring om te zien of ze in gebruik worden genomen. De vleermuispaalkasten krijgen een sensor waarmee de kasten live te volgen zijn.  

Ook de noodzakelijke bodemonderzoeken zijn bijna afgerond. In de onderzoeken wordt gezocht naar verontreinigingen in grond- en grondwater die gesaneerd moeten worden en naar niet-gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. De bodem wordt ook onderzocht op geschiktheid voor het toekomstige gebruik. 
Na de zomer start de aanleg van de ecologische verbindingszone langs de Groote Leij. De Groote Leij wordt onderdeel van een 200 meter brede strook van groen en water rond Wijkevoort. Deze natuurverbetering is onderdeel van de provinciale plannen om ecologische verbindingen in Brabant  te versterken. 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Wijkevoort kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via robert-jan.brunnekreeft@tilburg.nl.

Bent u ondernemer en geïnteresseerd in vestiging op Wijkevoort? Bekijk dan de mogelijkheden op de pagina bedrijfsruimte op deze site tilburg.nl.