Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - wil de gemeente een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Het wordt een duurzaam en energieneutraal terrein waar plek is voor maximaal 80 hectare aan bedrijfskavels. De eisen aan de nieuwe bedrijven zijn streng. De bedrijven moeten een impuls geven aan de Tilburgse economie en de werkgelegenheid en duurzaam worden gebouwd.

De blauwe lijn is de grens van het plangebied Werklandschap Wijkevoort. Het gebied is 194 ha groot waarbinnen ruimte is voor 80 ha aan bedrijfskavels.

De ontwikkeling zorgt voor 2800 tot 4000 nieuwe banen. En op het terrein is plek voor zo'n 200.000 zonnepanelen. Om de bedrijfsgebouwen zo goed mogelijk in de groene omgeving in te passen worden er rondom de geclusterde bedrijfskavels groene zones aangelegd. Deze zones en het gebied rondom het Wijckermeer zijn ook geschikt voor recreatie, zoals wandelen en fietsen.

De gemeente is met de voorbereiding van het bestemmingsplan Wijkevoort bezig. Er is ook een planteam gevormd waarin vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijven, de Uilenwerkgroep en wijkraad Reeshof om advies wordt gevraagd over diverse onderdelen van Wijkevoort. Ook wordt met de provincie, gemeente Gilze en Rijen en het waterschap gesproken over het voornemen om Wijkevoort als bedrijventerrein te ontwikkelen.

In juni 2020 was de omgevingsdialoog. Een overzicht van alle toezeggingen die zijn gedaan tijdens de omgevingsdialoog en het raadsdebat over Wijkevoort staat in de bewonersbrief. Het ontwerp-bestemmingsplan gaat waarschijnlijk in maart 2021 ter inzage. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan, waarschijnlijk in het najaar van 2021.

Bekijk de sessie via YouTube
Plenaire sessie

Bekijk de sessie via YouTube
Afsluitende plenaire sessie

De omgevingsdialoog

In aanloop naar de bestemmingsplanprocedure, presenteerde de gemeente als initiatiefnemer de afgelopen maanden de plannen aan de omwonenden en geïnteresseerden (een zogenoemde omgevingsdialoog). Op 7 september 2020 presenteerde het college de resultaten van de omgevingsdialoog aan de gemeenteraad. Hieronder vindt u de verslagen van de (online) bijeenkomsten van de omgevingsdialoog.

Lees het verslag van de bijeenkomst op 1 september 

Bekijk de presentatie van 18 juni
Bekijk de presentatie van 25 juni (themasessie Nut & Noodzaak)
Bekijk de presentatie van 28 juni (themasessie (milieu)effecten)
Bekijk de presentatie van 2 juli (themasessie Ontwerp & Duurzaamheid)
Bekijk de presentatie van 7 juli (afsluitende presentatie)

Bekijk het filmpje van omwonenden via YouTube
Bekijk het filmpje van Bedrijven Overleg Regio Tilburg (BORT) via YouTube

Beantwoording vragen omgevingsdialoog

Tijdens de omgevingsdialoog heeft de gemeente alle vragen die zijn ontvangen beantwoord.

Bekijk de vraag en reactielijst
Bekijk het verslag sessies omgevingsdialoog juli 2020

Doel Werklandschap Wijkevoort

Tilburg is samen met Waalwijk een logistieke topregio in Nederland en Europa. Op dit moment is er in Tilburg/Waalwijk veel vraag naar grote kavels van 5 hectare of meer, terwijl het concrete aanbod beperkt is. Regionaal is afgesproken om in Tilburg op de locatie Wijkevoort ruimte te bieden aan grootschalige (logistieke) activiteiten waardoor bestaande en nieuwe bedrijven betere ontwikkel- en groeimogelijkheden krijgen. Het doel hiervan is versterking van de Tilburgse en regionale economie en meer werkgelegenheid.

Masterplan Wijkevoort

Het Masterplan Wijkevoort is in januari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In het masterplan staan de ambities voor de ontwikkeling.  

Deze ambities zijn de basis voor het bestemmingsplan en het inspiratieboek welke momenteel in voorbereiding zijn. Het bestemmingsplan komt in het najaar van 2020 ter inzage te liggen.

Bekijk hier het masterplan Wijkevoort.

Groen-blauw raamwerk

Onderdeel van de uitwerking van de ambities uit het masterplan is het groen-blauw raamwerk Wijkevoort. Met het groen-blauw raamwerk zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van Wijkevoort kansen creëert voor natuur, duurzaam watersysteem, landschap, klimaatadaptatie en recreatie. Het werkgebied kan daarmee volwaardig onderdeel uitmaken van het Natuur Netwerk Brabant en het Stadsbos 013.

Toekomstbestendige werklocaties

In maart 2020 stelde het college de nota toekomstbestendige werklocaties vast. In dit beleid wordt richting gegeven aan meerdere onderwerpen met betrekking tot werken in Tilburg. Ook Wijkevoort wordt in deze nota aangewezen als toekomstbestendige werklocatie. Op 31 augustus 2020 organiseerde de gemeenteraad een stadsgesprek over de nota Toekomstbestendige werklocaties. Op 14 en 21 september 2020 vergaderde de raad over de nota. De nota is inmiddels vastgesteld in de gemeenteraad. Dit betekent dat de raad ook heeft besloten om prioriteit toe te kennen aan de ontwikkeling van Wijkevoort tot modern industrieel en logistiek werklandschap, en Zwaluwenbunders niet te ontwikkelen tot bedrijventerrein. Een overzicht van toezeggingen die zijn gedaan tijdens het raadsdebat staat in de bewonersbrief.

De gemeente gaat nu de bestemmingsplanprocedure opstarten. Het ontwerp-bestemmingsplan gaat waarschijnlijk in maart 2021 ter inzage. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over het bestemmingsplan, waarschijnlijk in het najaar van 2021.

Tijdelijke natuur

Vooruitlopend op de ontwikkeling van het werklandschap, wordt het terrein Wijkevoort ingericht met tijdelijke natuur. Dit is goed voor de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit. De landbouwgronden tussen de Hultenseweg en Wijkevoort worden omgevormd tot bloemrijke graslanden. Er komt ook een wandelpad door het boerenland.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Wijkevoort kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via huub.van.der.zwaluw@tilburg.nl.

Ook is er een pagina met veelgestelde vragen.