Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - wil de gemeente een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Het wordt een duurzaam en energieneutraal terrein waar plek is voor maximaal 80 hectare aan bedrijfskavels. De eisen aan de nieuwe bedrijven zijn streng. De bedrijven moeten een impuls geven aan de Tilburgse economie en de werkgelegenheid en duurzaam worden gebouwd.

Tilburg is samen met Waalwijk een logistieke topregio in Nederland en Europa. Op dit moment is er in Tilburg/Waalwijk veel vraag naar grote kavels van 5 hectare of meer, terwijl het concrete aanbod beperkt is. Regionaal is afgesproken om in Tilburg op de locatie Wijkevoort ruimte te bieden aan grootschalige (logistieke) activiteiten waardoor bestaande en nieuwe bedrijven betere ontwikkel- en groeimogelijkheden krijgen. Het doel hiervan is versterking van de Tilburgse en regionale economie en meer werkgelegenheid.

Actueel

Referendumverzoek

De gemeenteraad heeft 21 september 2020 ingestemd met de nota Toekomstbestendige Werklocaties. De gemeente kreeg na het raadsbesluit een inleidend verzoek tot een referendum. Dit verzoek werd 26 oktober 2020 besproken en afgewezen in de gemeenteraad. De gemeente ontving diverse bezwaren tegen deze afwijzing. Deze bezwaren zijn in januari behandeld tijdens enkele hoorzittingen. Op 23 februari 2021 kwam de bezwarencommissie met een advies. De commissie adviseert de raad om de bezwaren af te wijzen. 
Op de pagina raadsinformatie staan alle inhoudelijke stukken (verslagen van de hoorzittingen en het advies van de bezwarencommissie)
De gemeenteraad bespreekt het advies van de bezwarencommissie tijdens haar vergadering op 8 maart a.s.
De definitieve agenda vindt u op www.raadtilburg.nl

Grondexploitatie

Tijdens de raadsbehandeling in september 2020 is een aantal amendementen en moties aangenomen die hebben geleid tot aanpassingen in de plannen. De financiële consequenties daarvan zijn verwerkt in een raadsvoorstel over de grondexploitatie. Op 8 maart 2021 vergadert de raad over de bijgestelde grondexploitatie.
De definitieve agenda en alle bijbehorende stukken staan op www.raadtilburg.nl.

Bestemmingsplan ter inzage

Als de raad de bijgestelde grondexploitatie vaststelt op 8 maart 2021 besluit het college op 16 of 23 maart om het bestemmingsplan met de ontwikkelleidraad en het exploitatieplan ter inzage te leggen. De plannen liggen dan vanaf eind maart voor 6 weken ter inzage. Mogelijk verandert de datum nog vanwege de adviezen die de GGD gaat geven over deze stukken. Nadat de stukken ter inzage hebben gelegen wordt het definitieve bestemmingsplan waarschijnlijk op 4 oktober 2021 besproken in de gemeenteraad. Zodra het bestemmingsplan ter inzage gaat, krijgen omwonenden een bewonersbrief. 

In juni 2020 heeft de omgevingsdialoog plaatsgevonden. In deze dialoog presenteerde de gemeente als initiatiefnemer de plannen aan alle belanghebbenden. Na de omgevingsdialoog volgt de bestemmingsplanprocedure.

Verkenning innovatief werklandschap op Wijkevoort

Wijkevoort wordt een innovatief werklandschap waarin (regionale) bedrijven en onderwijsinstellingen intensief samenwerken aan innovaties en het verduurzamen van hun bedrijfsprocessen. Zo ontstaat de komende jaren een community die individueel onderneemt, maar ook gezamenlijk innoveert en verduurzaamt. De Brainport Campus in Eindhoven, Gate 2 in Gilze en Rijen en de Spoorzone zijn hier voorbeelden van. Het college verkent op dit moment hoe dit concept op Wijkevoort vorm kan krijgen. Gedacht wordt aan een soort gebiedscoalitie waarin partijen samenwerken.

Gemeente Tilburg en Somerset Capital Partners zijn sinds oktober 2020 opnieuw – op initiatief van Werkgroep Koningshoeven -  in gesprek over de ontwikkeling van locatie Koningshoeven / Kempenbaan. In deze gesprekken is ook een mogelijke samenwerking op Wijkevoort in een gebiedscoalitie aan bod gekomen. De gemeente is momenteel met meerdere partijen aan het nadenken hoe we een innovatie landschap op Wijkevoort kunnen komen. De gemeente wil nu samen met Somerset verkennen wat Somerset kan betekenen voor het ontwikkelen op Wijkevoort. Het standpunt van het college is dat zij op dit moment openstaat voor dergelijke gesprekken. Daarbij onderstreept het college dat elke geïnteresseerde partij zich dient te conformeren aan de ambities en uitgangspunten zoals vastgelegd in de ontwikkelleidraad Wijkevoort. Uit de verkenning moet blijken of de samenwerking met Somerset meerwaarde biedt voor het bereiken van een innovatief werklandschap op Wijkevoort.

Planteam

De gemeente is met de voorbereiding van het bestemmingsplan Wijkevoort bezig. Er is ook een planteam gevormd waarin vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijven, de Uilenwerkgroep en wijkraad Reeshof om advies wordt gevraagd over diverse onderdelen van Wijkevoort. Ook wordt met de provincie, gemeente Gilze en Rijen en het waterschap gesproken over het voornemen om Wijkevoort als bedrijventerrein te ontwikkelen.

Masterplan Wijkevoort

Het Masterplan Wijkevoort is in januari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In het masterplan staan de ambities voor de ontwikkeling. Deze ambities zijn de basis voor het bestemmingsplan en het inspiratieboek welke momenteel in voorbereiding zijn.

Groen-blauw raamwerk

Onderdeel van de uitwerking van de ambities uit het masterplan is het groen-blauw raamwerk Wijkevoort. Met het groen-blauw raamwerk zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van Wijkevoort kansen creëert voor natuur, duurzaam watersysteem, landschap, klimaatadaptatie en recreatie. Het werkgebied kan daarmee volwaardig onderdeel uitmaken van het Natuur Netwerk Brabant en het Stadsbos 013.

Tijdelijke natuur

Vooruitlopend op de ontwikkeling van het werklandschap, wordt het terrein Wijkevoort ingericht met tijdelijke natuur. Dit is goed voor de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit. De landbouwgronden tussen de Hultenseweg en Wijkevoort worden omgevormd tot bloemrijke graslanden. Er komt ook een wandelpad door het boerenland.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Wijkevoort kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via huub.van.der.zwaluw@tilburg.nl.

Bent u ondernemer en geïnteresseerd in vestiging op Wijkevoort? Bekijk dan de mogelijkheden op de pagina bedrijfsruimte op deze site tilburg.nl.

 

 

Melding sluiten

Deze browser wordt niet meer ondersteund.
Gebruik een recente versie van Microsoft Edge, Chrome of Firefox.