Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - komt een nieuw bedrijventerrein. Het wordt een duurzaam en energieneutraal terrein van maximaal 80 hectare groot. De eisen aan de nieuwe bedrijven zijn streng. De gebouwen moeten zoveel mogelijk opgaan in de groene omgeving en energieneutraal worden gebouwd.

Zo is er plek voor 200.000 zonnepanelen. De ontwikkeling zorgt ook voor 2800 tot 4000 nieuwe banen. Daarnaast komen er in het gebied ook recreatiemogelijkheden. Zo ontstaat een goede balans tussen biodiversiteit, bedrijvigheid, recreatiemogelijkheden en economische ontwikkeling.

Inmiddels is het bestemmingsplan Wijkevoort in voorbereiding. Hierbij is het planteam betrokken. Hierin zitten direct omwonenden (zo'n 80%), de wijkraad en andere belanghebbenden. Ook met de provincie, natuurorganisaties en andere betrokkenen is overleg. Het ontwerp-bestemmingsplan gaat waarschijnlijk in het najaar van 2020 ter inzage.

Dit is een voorbeeld van hoe Werklandschap Wijkevoort er uit kan komen te zien.

Doel

Tilburg is samen met Waalwijk een logistieke topregio in Nederland en Europa. Op dit moment is er in Tilburg/Waalwijk veel vraag naar (zeer) grote kavels, terwijl het concrete aanbod beperkt is. Regionaal is afgesproken om in Tilburg op de locatie Wijkevoort ruimte te bieden aan grootschalige logistieke activiteiten waardoor bestaande en nieuwe bedrijven betere ontwikkel- en groeimogelijkheden krijgen. Het doel hiervan is versterking van de Tilburgse en regionale economie en meer werkgelegenheid.

Masterplan Wijkevoort

Het Masterplan Wijkevoort is in januari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In het masterplan staan de ambities voor de ontwikkeling.  

Deze ambities zijn de basis voor het bestemmingsplan en het inspiratieboek welke momenteel in voorbereiding zijn. Het bestemmingsplan komt in het najaar van 2020 ter inzage te liggen.

Bekijk hier het masterplan Wijkevoort. (PDF, 11,3 MB)

Groen-blauw raamwerk

Onderdeel van de uitwerking van ambitie uit het masterplan is het groen-blauw raamwerk Wijkevoort. Met het groen-blauw raamwerk zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van Wijkevoort kansen creëert voor natuur, duurzaam watersysteem, landschap, klimaatadaptatie en recreatie. Het werkgebied kan daarmee volwaardig onderdeel uitmaken van het Natuur Netwerk Brabant en het Stadsbos 013.

Tijdelijke natuur

Vooruitlopend op de ontwikkeling van het werklandschap, wordt het terrein Wijkevoort ingericht met tijdelijke natuur. Dit is goed voor de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit. De landbouwgronden tussen de Hultenseweg en Wijkevoort worden omgevormd tot bloemrijke graslanden. Er komt ook een wandelpad door het boerenland.

Bodemonderzoek naar 'niet gesprongen explosieven'

In het gebied Wijkevoort is in maart 2019 een bodemonderzoek gestart naar de mogelijke aanwezigheid van 'niet gesprongen explosieven'. In september 2019 is hier een vervolg aan gegeven door verdachte objecten nader te onderzoeken. Dit duurt tot februari 2020.
De gemeente voert dit onderzoek uit vanwege toekomstige ontwikkelingen in het gebied. Vanwege de ligging nabij Vliegbasis Gilze - Rijen is er in dit gebied tijdens de Tweede Wereldoorlog veel gevochten. Er is daardoor een kans dat er zogenaamde 'niet gesprongen explosieven' in de bodem zijn achtergebleven.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Wijkevoort kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via huub.van.der.zwaluw@tilburg.nl.

Ook is er een pagina met veelgestelde vragen.