Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - wil de gemeente een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Het wordt een duurzaam en energieneutraal terrein waar plek is voor maximaal 80 hectare aan bedrijfskavels. De eisen aan de nieuwe bedrijven zijn streng. De bedrijven moeten een impuls geven aan de Tilburgse economie en de werkgelegenheid en duurzaam worden gebouwd.

De blauwe lijn is de grens van het plangebied Werklandschap Wijkevoort. Het gebied is 194 ha groot waarbinnen ruimte is voor 80 ha aan bedrijfskavels.

De ontwikkeling zorgt voor 2800 tot 4000 nieuwe banen. En op het terrein is plek voor zo'n 200.000 zonnepanelen. Om de bedrijfsgebouwen zo goed mogelijk in de groene omgeving in te passen worden er rondom de geclusterde bedrijfskavels groene zones aangelegd. Deze zones en het gebied rondom het Wijckermeer zijn ook geschikt voor recreatie, zoals wandelen en fietsen.

De gemeente is met de voorbereiding van het bestemmingsplan Wijkevoort bezig. Er is ook een planteam gevormd waarin vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijven, de Uilenwerkgroep en wijkraad Reeshof om advies wordt gevraagd over diverse onderdelen van Wijkevoort. Ook wordt met de provincie, gemeente Gilze en Rijen en het waterschap gesproken over het voornemen om Wijkevoort als bedrijventerrein te ontwikkelen.

In juni 2020 gaat de omgevingsdialoog van start. Het ontwerp-bestemmingsplan gaat waarschijnlijk in het najaar van 2020 ter inzage. Daarna gaat de gemeenteraad een besluit nemen over het bestemmingsplan, waarschijnlijk in het voorjaar van 2021.

Stel uw vragen via dit formulier
Vragenformulier

De omgevingsdialoog

Voordat de bestemmingsplanprocedure kan starten, presenteert de gemeente als initiatiefnemer de plannen aan de omwonenden en geïnteresseerden (een zogenoemde omgevingsdialoog). De gemeente wil graag in gesprek met u over deze plannen: waar heeft u zorgen over,  waar heeft u vragen over en waar ziet u kansen?

In deze tijd van corona is het organiseren van een informatieavond niet mogelijk vanwege de quarantainemaatregelen. Daarom organiseert de gemeente de omgevingsdialoog online. Na afloop van de omgevingsdialoog verwerkt de gemeente de opmerkingen  waar mogelijk in het ontwerp-bestemmingsplan. 

Via de knop naar het vragenformulier op deze pagina kunt u al uw vragen stellen over de ontwikkeling van Wijkevoort. De gemeente gaat de vragen bundelen en op onderwerp/thema bespreken tijdens de dialoog.

Afhankelijk van uw belang of interesse kunt u ervoor kiezen om alle of slechts enkele bijeenkomsten te volgen. 

Beantwoording vragen omgevingsdialoog

Tijdens de omgevingsdialoog werken we aan de beantwoording van de binnengekomen vragen naar aanleiding van de algemene sessie (en al eerder binnengekomen vragen). We zetten de beantwoording van deze vragen themagewijs online. De beantwoording van de vragen rondom het thema Economie is hieronder te vinden. We zijn ondertussen druk bezig met de beantwoording van de andere thema's, deze volgen binnenkort.

Na sluiting  van de reactietermijn van de omgevingsdialoog (zondag 12 juli 2020) verwerken we de vragen die nadien nog zijn binnengekomen. We verwachten de beantwoording daarvan uiterlijk 1 augustus 2020 beschikbaar te kunnen stellen.

Rapportage Arbeidsvraag Wijkevoort Tilburg (PDF, 1,1 MB)
STEC-Marktonderzoek bedrijventerreinen Tilburg (PDF, 1,5 MB)
Vraag en antwoord omgevingsdialoog Wijkevoort thema Economie (PDF, 272,0 KB)

Bekijk de sessie via YouTube
Plenaire sessie

Donderdag 18 juni van 19:00 - 21:00 uur (digitale inloop vanaf 18:30 uur): Algemene presentatie Wijkevoort (live)

In deze eerste, algemene sessie lichtten we het doel van de ontwikkeling en de huidige plannen toe. Ook was er een korte terugblik op de voorgeschiedenis en welke besluitvorming al is geweest. Verder kwamen de planning en bestemmingsplanprocedure aan bod. Let op: de informatie op deze avond is algemeen van aard en dus op hoofdlijnen.

Deze sessie is geweest.
Bekijk hier de presentatie (PDF, 5,2 MB).
Bekijk het bijbehorende filmpje via YouTube.

Themasessie bijwonen
Themasessies

Themasessies

Geïnteresseerd in de deelonderwerpen? Dan is het ook mogelijk om deel te nemen aan de themasessies. Het voeren van een dialoog legt beperkingen op aan het aantal deelnemers. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen bepaalt de gemeente de vorm van de sessie. Mogelijk dat we rond de aangegeven data ook nog een extra (analoge) sessie organiseren aanvullend op de reeds geplande digitale sessie. Na uw aanmelding ontvangt u daarover 48 uur voorafgaand aan de sessie definitief bericht.

Voor de themasessies moet u zich vooraf aanmelden via de bovenstaande knop. Na afloop van de algemene presentatie op 18 juni staat op deze pagina een aanmeldformulier. Aanmelden is mogelijk tot 48 uur voor het begin van de themasessie. Ook voor deze bijeenkomst kunt u eventuele vragen insturen via de knop 'vragenformulier' op deze pagina.

Donderdag 25 juni van 19:00 - 21:00 uur (digitale inloop vanaf 18:30): Themasessie Nut & noodzaak Wijkevoort:

Welke toegevoegde economische waarde heeft Wijkevoort op de lokale en regionale economie? Wat is de nut & noodzaak? Welke effecten heeft de komende recessie op de ontwikkeling? Hoe selecteert de gemeente nieuwe bedrijven en zorgt ze ervoor dat de toekomstige bedrijven ook daadwerkelijk economisch iets toevoegen? Dit soort vragen komen in deze themasessie uitgebreid aan de orde.

Maandag 29 juni van 19:00 - 21:00 uur (digitale inloop vanaf 18:30): Themasessie Effecten van Wijkevoort

Welke effecten heeft de komst van Wijkevoort op het verkeer, geluids-/geuroverlast en luchtkwaliteit (stikstof)? Wat betekent het voor de omliggende natuur en de dieren die nu in het gebied leven? 

Donderdag 2 juli van 19:00 - 21:00 uur (digitale inloop vanaf 18:30): Themasessie Ontwerp en duurzaamheid Wijkevoort

Tijdens deze sessie wordt de bestemmingsplankaart toegelicht. Hoe komt Wijkevoort er uit te zien? Hoe hoog en groot worden de gebouwen? Zijn er al ontwerpen? Hoeveel groen wordt er toegevoegd en welke nieuwe recreatiemogelijkheden komen er in het gebied? De duurzaamheidsambities op het gebied van ecologie, water, klimaat en energie komen in deze sessie ook aan bod.

Dinsdag 7 juli van 19:00 - 21:00 uur: afsluitende presentatie omgevingsdialoog Wijkevoort (digitale inloop vanaf 18.30)

Tot slot zal er op dinsdag 7 juli nog een afsluitende presentatie worden gegeven waarin we u een terugkoppeling geven over de gehouden omgevingsdialoog en de vervolgstappen.

Geïnteresseerd in deelname aan deze sessie? Vanaf 6 juli a.s. staat er een link op deze pagina. Als u op deze link klikt wordt u vanzelf doorgestuurd naar de live presentatie. Aanmelden voor deze presentatie is niet nodig.

Tijdens de bijeenkomst is er ook gelegenheid om uw vragen online in te sturen. Of we alle vragen kunnen behandelen is afhankelijk van het aantal vragen en de aard van de vragen. We gaan de vragen bundelen en op onderwerp/thema bespreken. U kunt via de knop 'vragenformulier' op deze pagina ook nu al vragen stellen over de ontwikkeling van Wijkevoort.

Kunt u niet deelnemen? Dan zijn er de volgende mogelijkheden:

 • U kunt voorafgaand aan de avond vragen insturen die we kunnen meenemen in de presentaties. Deze vragen kunt u via het vragenformulier dat op deze pagina staat, insturen. Uw vraag is ook welkom via de mail (merel.makhija@tilburg.nl) of per post. Voor de 1e bijeenkomst ontvangen we de vragen per post graag uiterlijk 16 juni a.s..
  Het adres is:
  Gemeente Tilburg
  Afdeling PPI, t.a.v. Merel Makhija
  Antwoordnummer 300  (geen postzegel nodig)
  5000 WB Tilburg
 • U kunt de presentatie na afloop van de bijeenkomst terugkijken via deze pagina
 • U kunt contact opnemen met projectondersteuner Merel Makhija als u telefonisch in gesprek wilt met de gemeente over Werklandschap Wijkevoort. Zij plant dan een afspraak in met de projectleider. Merel is bereikbaar via 06 - 50 08 00 27  en per
  e-mail: merel.makhija@tilburg.nl.

Doel Werklandschap Wijkevoort

Tilburg is samen met Waalwijk een logistieke topregio in Nederland en Europa. Op dit moment is er in Tilburg/Waalwijk veel vraag naar grote kavels van 5 hectare of meer, terwijl het concrete aanbod beperkt is. Regionaal is afgesproken om in Tilburg op de locatie Wijkevoort ruimte te bieden aan grootschalige (logistieke) activiteiten waardoor bestaande en nieuwe bedrijven betere ontwikkel- en groeimogelijkheden krijgen. Het doel hiervan is versterking van de Tilburgse en regionale economie en meer werkgelegenheid.

Concept milieueffect rapportage

De MER (Milieueffect rapportage) beschrijft de verwachte effecten op het milieu.

Masterplan Wijkevoort

Het Masterplan Wijkevoort is in januari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In het masterplan staan de ambities voor de ontwikkeling.  

Deze ambities zijn de basis voor het bestemmingsplan en het inspiratieboek welke momenteel in voorbereiding zijn. Het bestemmingsplan komt in het najaar van 2020 ter inzage te liggen.

Bekijk hier het masterplan Wijkevoort. (PDF, 11,3 MB)

Groen-blauw raamwerk

Onderdeel van de uitwerking van de ambities uit het masterplan is het groen-blauw raamwerk Wijkevoort. Met het groen-blauw raamwerk zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van Wijkevoort kansen creëert voor natuur, duurzaam watersysteem, landschap, klimaatadaptatie en recreatie. Het werkgebied kan daarmee volwaardig onderdeel uitmaken van het Natuur Netwerk Brabant en het Stadsbos 013.

Toekomstbestendige werklocaties

In maart 2020 heeft het college de nota toekomstbestendige werklocaties vastgesteld. In dit beleid wordt richting gegeven aan meerdere onderwerpen met betrekking tot werken in Tilburg. Ook Wijkevoort wordt in deze nota aangewezen als toekomstbestendige werklocatie. 

Tijdelijke natuur

Vooruitlopend op de ontwikkeling van het werklandschap, wordt het terrein Wijkevoort ingericht met tijdelijke natuur. Dit is goed voor de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit. De landbouwgronden tussen de Hultenseweg en Wijkevoort worden omgevormd tot bloemrijke graslanden. Er komt ook een wandelpad door het boerenland.

Meer informatie

Voor meer informatie over het project Wijkevoort kunnen geïnteresseerden contact opnemen met de projectleider via huub.van.der.zwaluw@tilburg.nl.

Ook is er een pagina met veelgestelde vragen.