logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Ontwikkeling innovatiecampus Wijkevoort

In afwachting van een Raad van State uitspraak over het bestemmingsplan vinden er geen fysieke maatregelen plaats. In opdracht van de raad wordt momenteel wel gewerkt aan het concretiseren van de ambities voor Wijkevoort als toonaangevende innovatiecampus. Dit wordt gedaan op basis van het bestuursakkoord 2022 - 2026 Meer voor elkaar, het campusprofiel, het bestemmingsplan en de bijbehorende ontwikkelleidraad. 

Op deze pagina kunt u meer lezen over de economische ontwikkeling van campus Wijkevoort.

Adviescommissie Wijkevoort benoemd

Het college heeft de leden van de adviescommissie Wijkevoort benoemd. De commissie gaat de gemeente in de komende periode adviseren over de ambities voor innovatiecampus Wijkevoort en de verbinding daarvan met het bredere economische ecosysteem van de regio. Indien de Raad van State positief oordeelt over het bestemmingsplan voor Wijkevoort, dan gaat de adviescommissie het college vanaf dat moment ook integraal adviseren over voorstellen van bedrijven die zich er willen vestigen. Bij de samenstelling van de commissie is gestreefd naar een zo divers mogelijke samenstelling als het gaat om persoonlijke – en inhoudelijke expertise. Vanuit deze expertise adviseert de commissie over het concretiseren van de genoemde ambities en toetst zij in een mogelijk volgende fase of deze in de voorstellen van geïnteresseerde bedrijven ook waargemaakt kunnen worden.

Momenteel werkt de gemeente Tilburg aan de concretisering van de ambities voor Wijkevoort als toonaangevende innovatiecampus. Op basis van het door de gemeenteraad vastgestelde Akkoord 2022 - 2026 Meer voor elkaar, het campusprofiel, het bestemmingsplan en de bijbehorende ontwikkelleidraad. Een innovatiecampus onderscheidt zich van een regulier bedrijventerrein door een intensieve samenwerking tussen bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen.

Tegen het bestemmingsplan Wijkevoort is beroep aangetekend bij de Raad van State. In afwachting van de uitspraak van de rechtbank worden geen fysieke voorbereidingshandelingen uitgevoerd voor de realisatie van de innovatiecampus. Wel wordt in opdracht van de gemeenteraad gewerkt aan de verdere uitwerking van het inhoudelijke profiel van de campus en de ontwikkelstrategie. Daarbij is onder meer aandacht voor de campus ontwikkelorganisatie (COO), financiering, ruimtelijke kwaliteit en landschappelijke inrichting. En de noodzakelijke structuur voor het functioneren van de campus op het gebied van duurzame energie- en watersystemen, criteria voor duurzaam bouwen, samenwerking en programma-ontwikkeling.  

Raadsinformatiebijeenkomst 30 oktober 2023

Op maandag 30 oktober 2023 heeft het college de gemeenteraad bijgepraat over de stand van zaken rond Wijkevoort. Onderwerp van gesprek waren onder andere de uitwerking van het innovatieprogramma en de vervolgstappen.

Raadsvoorstel campus Wijkevoort

Het college wil Wijkevoort ontwikkelen als innovatiecampus met als profiel ‘digitalisering tastbaar en zichtbaar maken’. Hiermee sluit de kennissector aan bij het industriële DNA van Tilburg. Een campus onderscheidt zich van een regulier bedrijventerrein en werklandschap door een vergaande vorm van samenwerking tussen bedrijven onderling en samenwerking met onderwijs- en onderzoekinstellingen op het gebied van innovatie en duurzaam ondernemen. Deze partijen werken met elkaar samen  in een gedeeld concept en vormen samen een ecosysteem dat op de campus wordt gefaciliteerd. Er is een gezamenlijke opleidings- en arbeidsmarktagenda en er zijn gedeelde faciliteiten. Aan het Wijckermeer is ruimte voor een gezamenlijk campusgebouw dat gedeelde faciliteiten (fieldlabs) kan bieden aan de aanwezige bedrijven, onderwijs- en kennisinstellingen. Op 14 november 2022 heeft de gemeenteraad het voorstel besproken en ermee ingestemd. De komende periode wordt het profiel in nauwe samenwerking met bedrijven, kennisinstellingen en andere stakeholders verder uitgewerkt.