Veelgestelde vragen Voorhof

Hieronder per thema de antwoorden op de veelgestelde vragen over het project Voorhof.

Hoeveel woningen bevat het plan Voorhof?

Het plan Voorhof omvat de herontwikkeling van het voormalige winkelcentrum Eikenbosch en de bestaande locatie van zorgcentrum Torentjeshoef. Op de plek waar voorheen de AH stond bouwt Heijmans 18 sociale huurwoningen. Op de voormalige winkelcentrumlocatie (7 stuks) en de torentjeshoef locatie (circa 33 stuks) bouwt Heijmans nog circa 40 koopwoningen. De nieuwbouw van zorgcentrum Torentjeshoef (TBV Wonen) krijgt 44 zorgappartementen voor zorgstichting ‘t Heem en 66 aanleunwoningen. 

Waar kan ik me inschrijven voor de woningen?

De voorverkoop van de koopwoningen van Heijmans is nog niet gestart. U kunt zich wel inschrijven voor een nieuwsbrief van Voorhof op koningsoord.nl om de hoogte te blijven. Als er meer duidelijkheid is over de verkoopprocedure zal dat in de nieuwsbrief worden aangekondigd. 

Voor de sociale huurwoningen moet u zich inschrijven bij Woning in Zicht. Zodra de woningen klaar zijn, worden ze aangeboden via Woning in Zicht. Voor de zorgappartementen (verpleging) en de aanleunwoningen kunt u zich melden bij 't Heem.

Is al bekend hoe de koopwoningen er uit zien en wat ze kosten?

Er zijn nog geen ontwerpen beschikbaar, ook de prijs van de woningen is nog niet bekend. 

Komen er ook huurwoningen?

Er komen 18 sociale huurwoningen. Daarvoor kunt u zich inschrijven bij Woning in Zicht.

Waar start de bouw en wanneer is Voorhof helemaal klaar?

Er wordt in fases gebouwd. De bouwwerkzaamheden starten als het bestemmingsplan onherroepelijk is. Dat is op zijn vroegst eind 2023. Heijmans start allereerst met bouwrijp maken van de locaties van het voormalige winkelcentrum en AH eind 2023. Tangent zal dan ook zo snel mogelijk starten met de bouw van de school.
De nieuwbouw van Torentjeshoef start eind 2024. Het zorgcomplex is op zijn vroegst half 2025 klaar. Daarna kunnen de bewoners van het bestaande zorgcentrum verhuizen naar de nieuwbouw en kan begonnen worden met sloop van het oude zorgcentrum en start bouw op de Torentjeshoeflocatie.

Zijn de woningen extra duurzaam?

Het gebied wordt ingericht met minimale bestrating om zo veel mogelijk groen te realiseren. Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor een gezonde water, energie en groenbalans. De overgangen van de gebouwen worden zo groen mogelijk ingericht. Sommige gebouwen krijgen ook groene daken, gevelbeplanting, opvangmogelijkheden van regenwater en nestgelegenheden.

Hoe hoog wordt het nieuwe gebouw van Torentjeshoef?

Het zorgcentrum wordt overwegend 3 bouwlagen hoog met aan de kant van de Eikenboschweg gedeeltelijk een 4e bouwlaag. De eerdere plannen waar nog van een 5e bouwlaag uit werd gegaan zijn van tafel, mede op advies van het planteam (met daarin afgevaardigd omwonenden) in 2022.

Krijgen de woningen een eigen parkeerplaats?

Alle parkeerplaatsen worden aangelegd in de openbare ruimte. Voor het deelplan Eikenbosch wordt daarbij uitgegaan van ‘dubbelgebruik’. Dat wil zeggen dat de verschillende functies (zorg, school en bewoners) dezelfde parkeerplaatsen gebruiken. Dit is mogelijk omdat die functies op verschillende momenten een hoge parkeerbelasting hebben. Zo parkeert verkeer voor de school vooral doordeweeks overdag tijdens haal- en brengtijden en verkeer voor bewoners vooral ‘s avonds en in het weekend. Door het toepassen van dubbelgebruik worden de parkplaatsen zo efficiënt mogelijk gebruikt.  Alleen enkele parkeerplaatsen in het deelplan van de Torentjeshoeflocatie zullen ‘mandelig’ worden. Dat wil zeggen dat ze weliswaar los van de woning ‘aan’ de openbare weg liggen, maar wel in eigendom van de bewoners zijn en ook alleen door hen gebruikt mogen worden.

Hoe rijdt het verkeer van en naar de nieuwe woningen?

De belangrijkste routes voor auto’s liggen aan de buitenkant van het plan. Daarom is er bijvoorbeeld voor de school en het zorggebouw ook gekozen voor een groot parkeerterrein direct aan de Eikenboschweg. Op die manier krijgt het plan zelf meer ‘verblijfskwaliteit’ met ruimte voor de fietser en de voetganger.

Wanneer worden de wegen aangelegd?

De wegen en de parkeerplaatsen worden in definitieve vorm (woonrijp) aangelegd binnen 3 maanden na oplevering van de gebouwen en woningen voor die betreffende gebouwen/ woningen. Voor die tijd moeten de woningen en voorzieningen uiteraard wel al bereikbaar zijn via tijdelijke (bouw)wegen en parkeerplaatsen.

Komen er invalide parkeerplaatsen bij Torentjeshoef?

Ja. Alleen een keuze waar precies wordt in een later stadium gemaakt bij het opstellen van een inrichtingsplan.

Blijft de bushalte op de huidige plek?

De busroutes en haltes zullen naar aanleiding van dit plan niet veranderen.

Hoe komt de nieuwe school er uit te zien?

De school krijgt een bouwvolume van maximaal 2 bouwlagen. Alleen op de plek waar op de 1e verdieping de gymzaal komt is een verhoging van het gebouw gepland. Daar waar het gebouw naast de bestaande woningen van de Eben Haezer komt is vanwege een goede inpassing voor maximaal 1 bouwlaag gekozen. Het schoolgedeelte van het gebouw krijgt 17 klaslokalen. Het gedeelte voor de kinderopvang en BSO krijgt 6 groepsruimtes en een ruimte voor een peuterspeelzaal.

Wanneer start de bouw en wanneer gaat het nieuwe gebouw open?

Start bouw van de school zal op zijn vroegst 4e kwartaal van 2023 plaatsvinden. Of dit gehaald wordt is afhankelijk van de bestemmingsplanprocedure en de huidige marktsituatie met o.a. lange leveringstijden voor bouwmaterialen.

Wat gebeurt er met de huidige locatie van basisschool Rennevoirt?

De huidige locatie van basisschool Rennevoirt maakt geen onderdeel uit van het plan en behoudt zijn huidige bestemming (maatschappelijk). De gemeente blijft eigenaar en heeft vooralsnog geen nieuwe invulling van het pand voorzien. Als een nieuwe invulling voorlopig uit blijft zal de veiligheid en conditie van het gebouw worden geborgd met leegstandbeheer.

Op welke wijze zijn omwonenden betrokken bij de plannen?

Er is een planteam met bewoners en andere betrokkenen. Zij hebben de afgelopen 2 jaar meegedacht over het Stedenbouwkundig plan. In dat plan staat hoe hoog er gebouwd mag worden, hoe het verkeer rijdt, waar er ruimte is voor parkeren en spelen. De adviezen van het planteam zijn grotendeels overgenomen door de ontwikkelende partijen. Waar wordt afgeweken staat beschreven in het bestemmingsplan. 

De volgende (ontwerp)fase is dat het plan wordt uitgewerkt naar een inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Het planteam gaat dan vervolg krijgen als klankbordgroep. Mocht u interesse hebben om hieraan deel te nemen, dan kunt u dit kenbaar maken via koningsoord@tilburg.nl. Als het aantal aanmeldingen voor de klankbordgroep erg groot is, wordt er geloot. Uiteraard wordt gekeken naar een goede vertegenwoordiging van alle belanghebbenden.

Hoe heb ik inspraak bij de plannen?

Waarschijnlijk komt het ontwerpbestemmingsplan in december ter inzage te liggen. Een nieuw bestemmingsplan is nodig om het plan mogelijk te maken. Dan is het mogelijk om een zienswijze over het plan in te dienen. Direct omwonenden krijgen een brief als het bestemmingsplan ter inzage gaat. Er komt ook een officiële publicatie. Indien u zichzelf aanmeldt bij mijnoverheid.nl krijgt u hierover automatisch een mail.

Voor de nieuwbouw van Torentjeshoef, de basisschool en de woningen komen er na de vaststelling van het bestemmingsplan ook nog omgevingsvergunningen (voorheen bouwvergunningen). Ook deze komen ter inzage te liggen. 

Wanneer gaat het bestemmingsplan ter inzage?

De exacte datum is nog niet bekend, maar de inzageperiode start zeer waarschijnlijk in het eerste kwartaal van 2023.