Toekomst van Tilburg

Tilburg groeit. In de periode tot 2040 verwelkomt de stad zo’n 36.000 nieuwe inwoners. Daarvoor zijn 25.000 extra woningen nodig, maar ook ruimte voor bedrijven, scholen, parken en winkels. Zodat de stad een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te leven.

Verder uitbreiden kan niet

De stad nog verder uitbreiden, kan niet meer. De ruimte voor nieuwe woningen wordt vooral gezocht in de bestaande stad en uiteraard de dorpen. We bouwen aan een compacte stad, dat wordt ook wel verdichting genoemd. Een kans om verder te bouwen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige stad. De ontwikkeling van de Piushaven, de Spoorzone en Stappegoor zijn voorbeelden. Hier gaan we vooral de hoogte in. Maar er zijn nog veel meer plekken nodig om te bouwen. De Update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie Wonen beschrijft waar en hoe de stad binnen de huidige mogelijkheden kan doorgroeien.

Zo wil de gemeente flink gaan bijbouwen in de buurt van de treinstations. Goed bereikbare plekken waar ruimte is voor appartementen in combinatie met winkels, horeca en bedrijven. Dat zorgt voor meer levendigheid in stationsgebieden. In de wijken zoals Tilburg-Noord, -West en -Zuid ziet de gemeente andere kansen. O.a. door woningen te bouwen voor ouderen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, maar ook door het bouwen van huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen. De gemeente wil deze wijken versterken. Door bijvoorbeeld meer groen aan te leggen en te zorgen voor een goede mix van bewoners. Onze dorpen en de open ruimte daar om heen koesteren we. Vooral in en rondom de dorpen willen we bouwen. Starters, senioren en mensen met een gemiddeld inkomen moeten er ook terecht kunnen. Over het onderwerp is een korte animatiefilm gemaakt. De link naar het filmpje staat hieronder.

Op 16 juni 2021 organiseerde de gemeente een stadsgesprek over het onderwerp verdichten. U kunt de opname hiervan terugkijken.

Update Stedelijke ontwikkelingsstrategie Wonen

Op maandag 13 december 2021 heeft de raad de Update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie vastgesteld. In de Update Stedelijke ontwikkelingsstrategie Wonen 2021 geeft de gemeente niet alleen aan hoeveel nieuwe woningen er nodig zijn in de periode tot 2040, maar ook waar en hoe de gemeente wil bouwen. Uiteraard met aandacht voor voldoende groen, sport- en spelruimte, maar ook voor thema’s als parkeren en verkeer. Het college wil prioriteit geven aan de gebiedsontwikkelingen Piushaven, binnenstad, Spoorzone, Kenniskwartier, Stappegoor en de dorpen. Ook de verdichtingsstudie voor Tilburg-Noord krijgt een vervolg. En voor de Kanaalzone worden de kansen verkend om te voorzien in woon-werkmilieus van de toekomst. Het versterken van groen in de stad en een goede verbinding van de stadsrand met de regionale parken in de omgeving zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Rond de treinstations en in de binnenstad komen de meeste woningen. Hier gaat het veelal om hoogbouw. In de dorpen komen veelal woningen met tuinen of lage appartementsgebouwen.In de nota staan verdichtingsprincipes geformuleerd. Zo worden initiatieven zo optimaal mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en ontwikkelrichtingen die de gemeente wenselijk vindt. Het gaat ons niet om het bouwen van voldoende woningen. We stellen daarom als gemeente ook kwalitatieve eisen. We vinden het belangrijk dat projecten een bijdrage leveren aan onze ambities en bijdragen aan het realiseren van een inclusieve, duurzame en vitale stad.

Gebiedsprofielen wonen

Het college stelde op 28 september 2021 ook de Gebiedsprofielen Wonen vast. In deze profielen staan analyses van de diverse woningmarktgebieden. Voor de beoordeling van nieuwe bouwprojecten gaan we deze gebiedsprofielen gebruiken. Een Gebiedsprofiel is géén blauwdruk die het gewenste woningbouwprogramma per gebied voorschrijft. Een gebiedsprofiel wonen biedt informatie voor toekomstige ontwikkelingen.

Omgevingsvisie Tilburg 2040

Hoe ziet Tilburg eruit over dertig jaar? Hoe kan de stad welvarend en leefbaar blijven? Wat doet de gemeente en wat is de rol van de Tilburgers zelf? Die vragen staan centraal in de Omgevingsvisie Tilburg 2040. De visie bevat geen uitgewerkte plannen. Het geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en nodigt partijen uitnodigt om samen te werken.

De visie  laat zien hoe de stad zich op de lange termijn kan ontwikkelen. Zo wil de gemeente haar economie versterken en op internationaal niveau een rol van betekenis spelen. Tilburg wil dit doen door de krachten te bundelen met Eindhoven, Den Bosch, Breda en Helmond.: samen werken we aan het versterken van de concurrentiepositie, een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke leefomgeving.

Daarnaast wil Tilburg een belangrijke spil zijn in de regio Hart van Brabant: een goed bereikbare stad waar bewoners uit de regio naartoe komen voor werk, medische zorg, onderwijs en een compleet aanbod van winkels, cultuur en recreatie. Tilburg wil ook een leefbare stad zijn met vitale dorpen, wijken en buitengebied. Dat vraagt woningen voor alle leefstijlen en een aantrekkelijke woonomgeving. Groen en water dragen daaraan bij. Goede verbindingen tussen de stadsdelen zijn belangrijk, net als een buurt waar bewoners een groot deel van hun leven kunnen blijven wonen en zich thuis voelen.

De Omgevingsvisie Tilburg 2040 geeft richting aan de inzet van de gemeente; in welke onderdelen de gemeente haar geld, tijd en bestuurskracht investeert. En welke prioriteiten daarbij gelden.

Omgevingskwaliteit: samen met de stad en dorpen bepalen

Tilburg wil tot 2040 25.000 nieuwe huizen bouwen. Vooral in de zogenoemde binnenstedelijke omgeving en niet in het buitengebied. In het akkoord ‘Meer voor elkaar’ staat dat nieuwe woningen energieneutraal, klimaatadaptief en natuur-inclusief moeten zijn.  

Ruimte beperkt

Er is niet veel ruimte om te bouwen in de gemeente Tilburg. Bovendien willen we ook ruimte houden om op plekken energie op te kunnen wekken, water op te vangen (waterberging) en de gemeente Tilburg moet een groene gemeente blijven. Het komt erop neer elke vierkante meter goed te benutten. Daarom kijkt de gemeente Tilburg bij bouwplannen ook naar de zogenaamde omgevingskwaliteit.

Wat is dat precies, de omgevingskwaliteit?

Bij omgevingskwaliteit kijken we naar het belang van cultureel erfgoed, de architectonische kwaliteit van bouwwerken, de stedenbouwkundige kwaliteit, de kwaliteit van het landschap en de kwaliteit van de natuur. Het gaat zowel om de menselijke beleving van de fysieke leefomgeving als om de intrinsieke waarden die de maatschappij toekent aan de identiteit van gebieden en aan dier- en plantensoorten. Bij het bepalen van de omgevingskwaliteit komen sociale en fysieke aspecten samen. Net als natuurlijke en culturele processen. Bij het bepalen van de omgevingskwaliteit staat de ‘omgeving’ altijd centraal. In gesprek gaan met de omgeving, de inwoners van de stad en de dorpen is daarom noodzakelijk. Gesprekken over wat kwaliteit is op een bepaalde plek, voor huidige en toekomstige betrokkenen en over een langere periode.

Uitvoeringsplan

Om duidelijk te krijgen wat we als gemeente precies willen met de omgevingskwaliteit wordt een uitvoeringsplan gemaakt.

Samen met de stad

Het streven naar goede omgevingskwaliteit is niet alleen iets van de gemeente Tilburg zelf, maar moet ook worden ‘gedragen’ door de stad en de dorpen. Bij het maken van het uitvoeringsplan betrekt de gemeente ook de inwoners en ondernemers. Het uitvoeringsplan wordt gemaakt door de professionals van de gemeente in samenwerking met de stad. Ook het Centrum voor Architectuur en Stedebouw Tilburg (CAST), ontwikkelaars, ontwerpbureaus en erfgoedorganisaties worden erbij betrokken. In meerdere inspiratiesessies haalt de gemeente ideeën en richtingen op voor het uitvoeringplan. Om verder vorm te geven aan de definitie, visie, ambitie en beleid en tactisch instrumentarium op het gebied van omgevingskwaliteit.

Woonagenda 2040

Het is goed wonen in Tilburg. Inwoners waarderen de kwaliteit van hun woning met een dikke 7 en hun woonomgeving met een 7 in de leefbaarheidsmonitor 2019. Het bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’ geeft niet voor niets aan dat we de ingezette koers vasthouden. We hebben opgehaald op welke punten de Woonvisie 2015 niet meer actueel (genoeg) is en welke thema’s tot 2025 om (verdere) uitvoering vragen. Dit hebben we verwerkt in deze Woonagenda 2020-2025.

Addendum Woonagenda

Het bestuursakkoord Meer voor Elkaar vraagt om aanpassing van het woonbeleid c.q. de Woonagenda 2020-2025. De woonagenda wordt geactualiseerd in 2024, in samenhang met de voorbereiding van een Convenant Wonen voor de periode 2025-2030 met de Tilburgse corporaties en vertegenwoordiging van de huurdersorganisaties. Vooruitlopend hierop krijgt de Woonagenda 2020-2025 een addendum. Waarbij het nieuwe akkoord voor wat betreft betaalbaar wonen wordt vertaald in beleid en als basis kan dienen voor beoordeling van nieuwe woningbouwinitiatieven. Het addendum staat in het Bestuurs Informatie Systeem (BIS) van de gemeente.

Meer informatie

Inwoners met vragen, kunnen mailen naar: toekomstvan@tilburg.nl.