Toekomst van Tilburg

Tilburg groeit. In de periode tot 2040 verwelkomt de stad zo’n 36.000 nieuwe inwoners. Daarvoor zijn 25.000 extra woningen nodig, maar ook ruimte voor bedrijven, scholen, parken en winkels. Zodat de stad een fijne plek blijft om te wonen, te werken en te leven.

Verder uitbreiden kan niet

De stad nog verder uitbreiden, kan niet meer. De ruimte voor nieuwe woningen wordt vooral gezocht in de bestaande stad en uiteraard de dorpen. We bouwen aan een compacte stad, dat wordt ook wel verdichting genoemd. Een kans om verder te bouwen aan een aantrekkelijke en toekomstbestendige stad. De ontwikkeling van de Piushaven, de Spoorzone en Stappegoor zijn voorbeelden. Hier gaan we vooral de hoogte in. Maar er zijn nog veel meer plekken nodig om te bouwen. De Update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie Wonen beschrijft waar en hoe de stad binnen de huidige mogelijkheden kan doorgroeien.

Zo wil de gemeente flink gaan bijbouwen in de buurt van de treinstations. Goed bereikbare plekken waar ruimte is voor appartementen in combinatie met winkels, horeca en bedrijven. Dat zorgt voor meer levendigheid in stationsgebieden. In de wijken zoals Tilburg-Noord, -West en -Zuid ziet de gemeente andere kansen. O.a. door woningen te bouwen voor ouderen zodat ze zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, maar ook door het bouwen van huur- en koopwoningen in diverse prijsklassen. De gemeente wil deze wijken versterken. Door bijvoorbeeld meer groen aan te leggen en te zorgen voor een goede mix van bewoners. Onze dorpen en de open ruimte daar om heen koesteren we. Vooral in en rondom de dorpen willen we bouwen. Starters, senioren en mensen met een gemiddeld inkomen moeten er ook terecht kunnen. Over het onderwerp is een korte animatiefilm gemaakt. De link naar het filmpje staat hieronder.

Op 16 juni 2021 organiseerde de gemeente een stadsgesprek over het onderwerp verdichten. U kunt de opname hiervan terugkijken.

Update Stedelijke ontwikkelingsstrategie Wonen

Op maandag 13 december 2021 heeft de raad de Update Stedelijke Ontwikkelingsstrategie vastgesteld. In de Update Stedelijke ontwikkelingsstrategie Wonen 2021 geeft de gemeente niet alleen aan hoeveel nieuwe woningen er nodig zijn in de periode tot 2040, maar ook waar en hoe de gemeente wil bouwen. Uiteraard met aandacht voor voldoende groen, sport- en spelruimte, maar ook voor thema’s als parkeren en verkeer. Het college wil prioriteit geven aan de gebiedsontwikkelingen Piushaven, binnenstad, Spoorzone, Kenniskwartier, Stappegoor en de dorpen. Ook de verdichtingsstudie voor Tilburg-Noord krijgt een vervolg. En voor de Kanaalzone worden de kansen verkend om te voorzien in woon-werkmilieus van de toekomst. Het versterken van groen in de stad en een goede verbinding van de stadsrand met de regionale parken in de omgeving zijn daarbij belangrijke uitgangspunten. Rond de treinstations en in de binnenstad komen de meeste woningen. Hier gaat het veelal om hoogbouw. In de dorpen komen veelal woningen met tuinen of lage appartementsgebouwen.In de nota staan verdichtingsprincipes geformuleerd. Zo worden initiatieven zo optimaal mogelijk afgestemd op de mogelijkheden en ontwikkelrichtingen die de gemeente wenselijk vindt. Het gaat ons niet om het bouwen van voldoende woningen. We stellen daarom als gemeente ook kwalitatieve eisen. We vinden het belangrijk dat projecten een bijdrage leveren aan onze ambities en bijdragen aan het realiseren van een inclusieve, duurzame en vitale stad.

Gebiedsprofielen wonen

Het college stelde op 28 september 2021 ook de Gebiedsprofielen Wonen vast. In deze profielen staan analyses van de diverse woningmarktgebieden. Voor de beoordeling van nieuwe bouwprojecten gaan we deze gebiedsprofielen gebruiken. Een Gebiedsprofiel is géén blauwdruk die het gewenste woningbouwprogramma per gebied voorschrijft. Een gebiedsprofiel wonen biedt informatie voor toekomstige ontwikkelingen.

Omgevingsvisie Tilburg 2040

Hoe ziet Tilburg eruit over dertig jaar? Hoe kan de stad welvarend en leefbaar blijven? Wat doet de gemeente en wat is de rol van de Tilburgers zelf? Die vragen staan centraal in de Omgevingsvisie Tilburg 2040. De visie bevat geen uitgewerkte plannen. Het geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en nodigt partijen uitnodigt om samen te werken.

De visie  laat zien hoe de stad zich op de lange termijn kan ontwikkelen. Zo wil de gemeente haar economie versterken en op internationaal niveau een rol van betekenis spelen. Tilburg wil dit doen door de krachten te bundelen met Eindhoven, Den Bosch, Breda en Helmond.: samen werken we aan het versterken van de concurrentiepositie, een goede bereikbaarheid en een aantrekkelijke leefomgeving.

Daarnaast wil Tilburg een belangrijke spil zijn in de regio Hart van Brabant: een goed bereikbare stad waar bewoners uit de regio naartoe komen voor werk, medische zorg, onderwijs en een compleet aanbod van winkels, cultuur en recreatie. Tilburg wil ook een leefbare stad zijn met vitale dorpen, wijken en buitengebied. Dat vraagt woningen voor alle leefstijlen en een aantrekkelijke woonomgeving. Groen en water dragen daaraan bij. Goede verbindingen tussen de stadsdelen zijn belangrijk, net als een buurt waar bewoners een groot deel van hun leven kunnen blijven wonen en zich thuis voelen.

De Omgevingsvisie Tilburg 2040 geeft richting aan de inzet van de gemeente; in welke onderdelen de gemeente haar geld, tijd en bestuurskracht investeert. En welke prioriteiten daarbij gelden.

Woonagenda 2040

Het is goed wonen in Tilburg. Inwoners waarderen de kwaliteit van hun woning met een dikke 7 en hun woonomgeving met een 7 in de leefbaarheidsmonitor 2019. Het bestuursakkoord ‘Gezond en gelukkig in Tilburg’ geeft niet voor niets aan dat we de ingezette koers vasthouden. We hebben opgehaald op welke punten de Woonvisie 2015 niet meer actueel (genoeg) is en welke thema’s tot 2025 om (verdere) uitvoering vragen. Dit hebben we verwerkt in deze Woonagenda 2020-2025.

Meer informatie

Inwoners met vragen, kunnen mailen naar: toekomstvan@tilburg.nl.