Bestuurlijke informatie

De gemeentelijke begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad. In de managementrapportages en jaarverslagen leggen de raad en het college verantwoording af over de uitvoering van die plannen.

Alle bestuurlijke informatie van de gemeente is te vinden in het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS).

In de jaarlijkse verantwoordingen worden achtereenvolgens gepubliceerd: Perspectiefnota, begroting, tussenrapportage en de jaarstukken.

De bestuursstukken staan per jaar op de onderstaande pagina's:

Bestuursakkoorden

De belangrijkste punten waar het nieuwe college aan gaat werken, staan in het bestuursakkoord: gezond en gelukkig in Tilburg(PDF, 3,3 MB). Dit loopt t/m 2022.

De belangrijkste punten waar het vorige college aan werkte, stonden in het coalitieakkoord 2014-2018(PDF, 760,8 KB).

Meerjarenprogramma openbare ruimte

Op 8 december 2020 heeft het College ingestemd met het Meerjarenprogramma openbare ruimte 2021-2024 (MJP).
Het Meerjarenprogramma 2021-2024 (MJP) laat de plannen zien voor grote en kleinere ingrepen in de openbare ruimte in de jaren 2021, 2022, 2023 en 2024.

Wet openbaarheid van bestuur (Wob)

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mag iedereen, ook niet-Nederlanders, om informatie vragen over bestuurlijke onderwerpen van de gemeente. Een verzoek om informatie op grond van de Wob richt u aan de afdeling die over het onderwerp gaat. Kijk voor informatie over het indienen van een Wob-verzoek op de website van de Rijksoverheid.