Bestuurlijke informatie

De gemeentelijke begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad. In de managementrapportages en jaarverslagen leggen de raad en het college verantwoording af over de uitvoering van die plannen.

Alle bestuurlijke informatie van de gemeente is te vinden in het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS).

In de jaarlijkse verantwoordingen worden achtereenvolgens gepubliceerd: Perspectiefnota, begroting, tussenrapportage en de jaarstukken.

De bestuursstukken staan per jaar op de onderstaande pagina's:

Bestuursakkoorden

De belangrijkste punten waar het nieuwe college aan gaat werken, staan in het bestuursakkoord: gezond en gelukkig in Tilburg (PDF, 3,3 MB). Dit loopt t/m 2022.

De belangrijkste punten waar het vorige college aan werkte, stonden in het coalitieakkoord 2014-2018 (PDF, 760,8 KB).

Wet openbaarheid van bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mag iedereen, ook niet-Nederlanders, om informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van de gemeente. Een verzoek om informatie op grond van de Wob richt u aan de afdeling die over het onderwerp gaat. Kijk voor informatie over het indienen van een Wob-verzoek op de website van de Rijksoverheid.