Bestuurlijke informatie

De gemeentelijke begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad. In de managementrapportages en jaarverslagen leggen de raad en het college verantwoording af over de uitvoering van die plannen.

Alle bestuurlijke informatie van de gemeente is te vinden in het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS).

In de jaarlijkse verantwoordingen worden achtereenvolgens gepubliceerd: Perspectiefnota, begroting, tussenrapportage en de jaarstukken.

De bestuursstukken staan per jaar op de onderstaande pagina's:

Bestuursakkoorden

De belangrijkste punten waar het nieuwe college aan gaat werken, staan in het bestuursakkoord: gezond en gelukkig in Tilburg. Dit loopt t/m 2022.

De belangrijkste punten waar het vorige college aan werkte, stonden in het coalitieakkoord 2014-2018.

Vragenlijst Tussenbalans

In juli 2018 presenteerde het college van burgemeester en wethouders van Tilburg het bestuursakkoord 'Gezond en Gelukkig in Tilburg' voor de periode van 2018 tot 2022. In dit akkoord zijn de ambities en plannen opgenomen voor de gemeente Tilburg op het gebied van de duurzame, de vitale en de inclusieve stad en hoe het college en de gemeenteraad deze ambities en plannen samen met de inwoners en ondernemers in onze stad wil bereiken (samen & dichtbij).

Hoe is het gegaan?

We zijn nu bijna op de helft van de bestuursperiode en dat is voor het college het moment te kijken hoe het de afgelopen 2 jaar is gegaan en waar de komende 2 jaar (extra) aandacht voor moet zijn. We noemen dat de 'tussenbalans'. Het college bespreekt die in de maand juni met de gemeenteraad.

Wat vindt de Tilburger?

Om de tussenbalans op te kunnen maken, gebruikt het college niet alleen eigen informatie, beelden en kennis. We zijn ook erg benieuwd hoe de Tilburgers denken over de ontwikkeling van hun stad. Wat gaat er al goed en moeten we dus vasthouden? Maar ook: wat kan er nog beter of heeft (extra) aandacht nodig?

Vragenlijst

Om hier een antwoord op te kunnen geven, hebben we onder andere een digitale vragenlijst opgesteld die via social media is verspreid. De resultaten helpen het college om samen met de gemeenteraad de koers voor de gemeente Tilburg te bepalen voor de komende jaren.

Wet openbaarheid van bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mag iedereen, ook niet-Nederlanders, om informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van de gemeente. Een verzoek om informatie op grond van de Wob richt u aan de afdeling die over het onderwerp gaat. Kijk voor informatie over het indienen van een Wob-verzoek op de website van de Rijksoverheid.