U bevindt zich op:Stad & Bestuur /Bestuur / Bestuurlijke informatie

Bestuurlijke informatie

Begroting en jaarplannen

De gemeentelijke begroting geeft informatie over de plannen van het college en van de raad. In de managementrapportages en jaarverslagen leggen de raad en het college verantwoording af over de uitvoering van die plannen.

Alle bestuurlijke informatie van de gemeente is te vinden in het Bestuurlijk Informatie Systeem (BIS).

In de jaarlijkse verantwoordingen worden achtereenvolgens gepubliceerd:

Perspectiefnota, begroting, tussenrapportage en de jaarstukken

2019

Programmabegroting

Is verdeeld in de 4 programma's uit het Bestuursakkoord Gezond en gelukkig in Tilburg 2018-2022. Dit zijn Inclusieve stad, Duurzame stad, Vitale stad en Samen en dichtbij met impact. In de Programmabegroting leest u per programma wat de doelen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke activiteiten de gemeente in 2019 wil gaan ondernemen.

2018

Perspectiefnota

Dit is het instrument waarmee de raad koers kan bepalen en het geeft het inhoudelijke en financiële kader voor het uitwerken van de begroting.

Met de perspectiefnota 2018 (pdf,351KB) geeft het college aan hoe zij hun ambities voor 2018 plaatsen in de context van (financiële) ontwikkelingen en leerpunten vanuit de resultaten van 2016. Daarbij houdt het college rekening met hetgeen ze nog voornemens zijn te realiseren in 2017.

De perspectiefnota 2018 is op 10 juli door de Raad vastgesteld.

Programmabegroting

Is verdeeld in de 4 programma's uit het Coalitieakkoord 2014-2018. Dit zijn Sociale Stijging, Leefbaarheid, Vestigingsklimaat en Bestuur. In de Programmabegroting leest u per programma wat de doelen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke activiteiten de gemeente in 2018 wil gaan ondernemen.

Voortgangsrapportage

De voortgang van de bestuurlijke prioriteiten, financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in 2018 is vastgelegd in de tussenrapportage. Het college legt hiermee verantwoording af aan de raad over de periode januari tot en met mei.

2017

Perspectiefnota

Dit is het instrument waarmee de raad koers kan bepalen en het geeft het inhoudelijke en financiële kader voor het uitwerken van de begroting.

Met de perspectiefnota 2017 (pdf,376KB) geeft het college aan hoe zij hun ambities voor 2017 plaatsen in de context van (financiële) ontwikkelingen en leerpunten vanuit de resultaten van 2015. Daarbij houdt het college rekening met hetgeen ze nog voornemens zijn te realiseren in 2016. Gelijktijdig ziet het college dat het financieel beeld nog onzekerheden met zich meebrengt en wordt er rekening mee gehouden dat bezuinigingen noodzakelijk zijn.
De perspectiefnota 2017 is op 18 juli 2016 door de Raad vastgesteld.

Programmabegroting

Is verdeeld in de 4 programma's uit het Coalitieakkoord 2014-2018. Dit zijn Sociale Stijging, Leefbaarheid, Vestigingsklimaat en Bestuur. In de Programmabegroting leest u per programma wat de doelen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke activiteiten de gemeente in 2017 wil gaan ondernemen.

Voortgangsrapportage

De voortgang van de bestuurlijke prioriteiten, financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in 2017 is vastgelegd in de tussenrapportage. Het college legt hiermee verantwoording af aan de raad over de periode januari tot en met mei.

De Tussenrapportage 2017 (pdf,2.0MB) is op 10 juli 2017 door de gemeenteraad vastgesteld.

Jaarstukken

In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en staan de financiële resultaten over het afgesloten jaar. Ze bevatten de programmaverantwoording, specifieke onderwerpen, de jaarrekening en bijlagen. De gemeenteraad heeft de jaarstukken in haar vergadering van 2 juli 2018 vastgesteld.

  • Website van de jaarstukken 2017
  • Overzicht (pdf,2.4MB) met een terugblik op het jaar 2017

2016

Perspectiefnota

De Perspectiefnota 2016  (pdf,589KB)is het inhoudelijke en financiële kader voor de uitwerking van de programmabegroting.

Programmabegroting

Op 12 november 2015 stelde de raad de Programmabegroting 2016 vast.
Die is verdeeld in de 4 programma's uit het Coalitieakkoord 2014-2018: Sociale Stijging, Leefbaarheid, Vestigingsklimaat en Bestuur.

Programmabegroting
ProgrammaBedrag
Sociale Stijging (meedoen)420,2 miljoen euro
Vestigingsklimaat (aantrekkelijk)215,9 miljoen euro
Leefbaarheid (prettig)172,9 miljoen euro
Bestuur (samen)83,5 miljoen euro

Voortgangsrapportage

De voortgang van de bestuurlijke prioriteiten, financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in 2016 is vastgelegd in de tussenrapportage.
Het college legt hiermee verantwoording af aan de raad over de periode januari tot en met mei.

Op 18 juli 2016 is de Tussenrapportage 2016 door de Raad vastgesteld.

Jaarstukken

Bevatten de definitieve programmaverantwoording, specifieke onderwerpen, de jaarrekening en bijlagen. In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en worden de financiële resultaten weergegeven. Bij de jaarrekening 2016 is door de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

De jaarstukken 2016 zijn op 10 juli 2017 door de Raad vastgesteld.

2015

Perspectiefnota

De Perspectiefnota 2015 (pdf,454KB)

Programmabegroting

De Programmabegroting 2015 is op 12 november 2014 door de Raad vastgesteld.

Voortgangsrapportage

De Tussenrapportage 2015 is op 13 juli 2015 door de raad vastgesteld.

Jaarstukken

Bevatten de programmaverantwoording, specifieke onderwerpen, de jaarrekening en bijlagen. Hiermee legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid in 2015 en worden de financiële resultaten weergegeven.
Bij de jaarrekening 2015 is door de accountant een goedkeurende controleverklaring afgegeven.

De Jaarstukken 2015 (pdf,4.6MB) zijn op 14 juli 2016 door de Raad vastgesteld.

Jaarstukken voorgaande jaren

Bestuursakkoorden

De belangrijkste punten waar het nieuwe college aan gaat werken, staan in het bestuursakkoord: gezond en gelukkig in Tilburg (pdf,3.2MB). Dit loopt t/m 2022.

De belangrijkste punten waar het vorige college aan werkte, stonden in het coalitieakkoord 2014-2018 (pdf,761KB).

Wet openbaarheid van bestuur

Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) mag iedereen, ook niet-Nederlanders, om informatie vragen over alle bestuurlijke onderwerpen van de gemeente. Een verzoek om informatie op grond van de Wob richt u per brief aan de afdeling die over het onderwerp gaat. Kijk voor informatie over het indienen van een Wob-verzoek op de website van de Rijksoverheid.