logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Bestuurlijke informatie 2018

Op deze pagina staan de stukken van het bestuur van de gemeente uit 2018

Perspectiefnota

Dit is het instrument waarmee de raad koers kan bepalen en het geeft het inhoudelijke en financiële kader voor het uitwerken van de begroting.

Met de perspectiefnota 2018 geeft het college aan hoe zij hun ambities voor 2018 plaatsen in de context van (financiële) ontwikkelingen en leerpunten vanuit de resultaten van 2016. Daarbij houdt het college rekening met hetgeen ze nog voornemens zijn te realiseren in 2017.

De perspectiefnota 2018 is op 10 juli door de Raad vastgesteld.

Programmabegroting

Is verdeeld in de 4 programma's uit het Coalitieakkoord 2014-2018. Dit zijn Sociale Stijging, Leefbaarheid, Vestigingsklimaat en Bestuur. In de Programmabegroting leest u per programma wat de doelen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke activiteiten de gemeente in 2018 wil gaan ondernemen.

Voortgangsrapportage

De voortgang van de bestuurlijke prioriteiten, financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in 2018 is vastgelegd in de tussenrapportage. Het college legt hiermee verantwoording af aan de raad over de periode januari tot en met mei.

Jaarstukken

In de jaarstukken legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en staan de financiële resultaten over het afgesloten jaar. Ze bevatten de programmaverantwoording, specifieke onderwerpen, de jaarrekening en bijlagen. De gemeenteraad behandelt de jaarstukken 2018 in haar vergadering van 3 juni 2019.