logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Bestuurlijke informatie 2019

Op deze pagina staan de stukken van het bestuur van de gemeente uit 2019

Jaarstukken

In de jaarstukken 2019 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en staan de financiële resultaten over het afgesloten jaar. Ze bevatten de programmaverantwoording, specifieke onderwerpen, de jaarrekening en bijlagen. De gemeenteraad heeft de jaarstukken op 25 mei 2020 vastgesteld.

Programmabegroting

Is verdeeld in de 4 programma's uit het Bestuursakkoord Gezond en gelukkig in Tilburg 2018-2022. Dit zijn Inclusieve stad, Duurzame stad, Vitale stad en Samen en dichtbij met impact. In de Programmabegroting leest u per programma wat de doelen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke activiteiten de gemeente in 2019 wil gaan ondernemen.

Tussenrapportage

De voortgang van de bestuurlijke prioriteiten, financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in 2019 staat in de tussenrapportage. Het college legt hiermee verantwoording af aan de raad over de periode januari tot en met mei.

Najaarsbijstelling

In lijn met de visie P&C is in 2019 voor de eerste keer een najaarsbijstelling opgesteld. Hierin wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de financiële ontwikkelingen voor de periode juni t/m augustus.

Bijlages