logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Bestuurlijke informatie 2020

Op deze pagina staan de stukken van het bestuur van de gemeente uit 2020.

Jaarstukken

In de jaarstukken 2020 legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en staan de financiële resultaten over het afgesloten jaar. Ze bevatten de programmaverantwoording, specifieke onderwerpen, de jaarrekening en bijlagen. 

Perspectiefnota

Dit is het instrument waarmee de raad koers kan bepalen en het geeft het inhoudelijke en financiële kader voor het uitwerken van de begroting.

Programmabegroting

In de Programmabegroting staat per programma wat de doelen zijn, welke activiteiten de gemeente in 2020 wil gaan ondernemen en welke kosten dit met zich meebrengt. De programmabegroting is ingedeeld naar de 4 programma’s uit het bestuursakkoord: inclusieve stad, duurzame stad, vitale stad en samen en dichtbij.

Tussenrapportage

De voortgang van de bestuurlijke prioriteiten, financiële afwijkingen, ontwikkelingen en de bedrijfsvoering in 2020 staat in de tussenrapportage. Het college legt hiermee verantwoording af aan de raad over de periode januari tot en met mei.

Najaarsbijstelling

In de najaarsbijstelling wordt op hoofdlijnen informatie verstrekt over de financiële ontwikkelingen voor de periode juni t/m augustus.

Bijlages