logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Eerdere informatie Wijkevoort

Aan de zuidwest kant van Tilburg - aan de A58 en de Burgemeester Letschertweg - wil de gemeente een nieuw bedrijventerrein ontwikkelen. Het wordt een duurzaam en energieneutraal terrein waar plek is voor maximaal 80 hectare aan bedrijfskavels.

Op deze pagina staat informatie die eerst op de vaste pagina Wijkevoort stond, maar op dit moment minder actueel is. Om het overzicht op de hoofdpagina te behouden, staat deze informatie op een aparte pagina.

Referendumverzoek

De gemeenteraad heeft 21 september 2020 ingestemd met de nota Toekomstbestendige Werklocaties. De gemeente kreeg na het raadsbesluit een inleidend verzoek tot een referendum. Dit verzoek werd 26 oktober 2020 besproken en afgewezen in de gemeenteraad. De gemeente ontving diverse bezwaren tegen deze afwijzing. Deze bezwaren zijn in januari behandeld tijdens enkele hoorzittingen. Op 23 februari 2021 kwam de bezwarencommissie met een advies. De commissie adviseert de raad om de bezwaren af te wijzen. 
Op de pagina raadsinformatie staan alle inhoudelijke stukken (verslagen van de hoorzittingen en het advies van de bezwarencommissie)
De gemeenteraad bespreekt het advies van de bezwarencommissie tijdens haar vergadering op 8 maart a.s.
De definitieve agenda vindt u op www.raadtilburg.nl.

Grondexploitatie

Tijdens de raadsbehandeling in september 2020 is een aantal amendementen en moties aangenomen die hebben geleid tot aanpassingen in de plannen. De financiële consequenties daarvan zijn verwerkt in een raadsvoorstel over de grondexploitatie. Op 8 maart 2021 vergadert de raad over de bijgestelde grondexploitatie.
De definitieve agenda en alle bijbehorende stukken staan op www.raadtilburg.nl.

Omgevingsdialoog

Na het vaststellen van de bijgestelde grondexploitatie heeft het college op 23 maart 2021 het ontwerp-bestemmingsplan met de ontwikkelleidraad en het exploitatieplan ter inzage gelegd. Het definitieve bestemmingsplan waarschijnlijk op 4 oktober 2021 besproken in de gemeenteraad. Vooruitlopend op de start van deze procedure heeft in juni 2020 de omgevingsdialoog plaatsgevonden. In deze dialoog presenteerde de gemeente als initiatiefnemer de plannen aan alle belanghebbenden.

Planteam

De gemeente is met de voorbereiding van het bestemmingsplan Wijkevoort bezig. Er is ook een planteam gevormd waarin vertegenwoordigers van omwonenden, bedrijven, de Uilenwerkgroep en wijkraad Reeshof om advies wordt gevraagd over diverse onderdelen van Wijkevoort. Ook wordt met de provincie, gemeente Gilze en Rijen en het waterschap gesproken over het voornemen om Wijkevoort als bedrijventerrein te ontwikkelen.

Masterplan Wijkevoort

Het Masterplan Wijkevoort is in januari 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In het masterplan staan de ambities voor de ontwikkeling. Deze ambities zijn de basis voor het bestemmingsplan en het inspiratieboek welke momenteel in voorbereiding zijn.

Groen-blauw raamwerk

Onderdeel van de uitwerking van de ambities uit het masterplan is het groen-blauw raamwerk Wijkevoort. Met het groen-blauw raamwerk zorgen we ervoor dat de ontwikkeling van Wijkevoort kansen creëert voor natuur, duurzaam watersysteem, landschap, klimaatadaptatie en recreatie. Het werkgebied kan daarmee volwaardig onderdeel uitmaken van het Natuur Netwerk Brabant en het Stadsbos 013.

Tijdelijke natuur

Vooruitlopend op de ontwikkeling van het werklandschap, wordt het terrein Wijkevoort ingericht met tijdelijke natuur. Dit is goed voor de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit. De landbouwgronden tussen de Hultenseweg en Wijkevoort worden omgevormd tot bloemrijke graslanden. Er komt ook een wandelpad door het boerenland.