Veelgestelde vragen flexwonen

In Tilburg komen de komende jaren flexappartementen op een aantal plekken. Hieronder een lijst met de antwoorden op de veelgestelde vragen over deze appartementen.

Algemeen

Op welke locaties gaan de gemeente Tilburg en de corporaties flexappartementen bouwen?

De gemeente heeft na uitgebreid onderzoek met de corporaties vier locaties gekozen waar ze eigenaar van de grond is en waar de bouw van flexappartementen goed past met andere ontwikkelingen. Het gaat om de dokter Bloemenlaan (naast Hotel Van der Valk, tegenover de Leijhoeve), Bijsterveldenlaan (bij de sportvelden), Laarveld Oost (ten oosten van het verzorgingshuis) en de Meerkoldreef. Er komen ook flexwoningen op Stappegoor, dit plan is al verder uitgewerkt. 

Waarom blijven de gebouwen maar 15 jaar staan? Waarom zijn het tijdelijke appartementen?

Er is een groot tekort aan kleine, sociale huurappartementen voor spoedzoekers, statushouders en mensen die uit een zorginstelling komen. Het gaat bijna altijd om 1-persoons huishoudens. Daarom worden nu deze appartementen gebouwd om aan de grote vraag te kunnen voldoen. De gemeente heeft drie locaties tijdelijk beschikbaar gesteld voor 15 jaar (de Meerkoldreef is beschikbaar voor circa 5-7 jaar) en wil na die tijd kijken welke bestemming voor het terrein en omliggende terreinen gewenst is. Het gebouw wordt dan verplaatst naar een andere locatie. 

Hoe ziet de planning er ongeveer uit?

In de eerste helft van 2022 worden de plannen samen met de klankbordgroepen per locatie verder uitgewerkt. In mei en juni is er meer bekend over het ontwerp en wie er in het gebouw gaan wonen. Dan organiseren de gemeente en de woningcorporatie een informatieavond. Daarna worden de plannen definitief gemaakt en beslist de gemeente of het doorgaat. Dan wordt er een omgevingsvergunning aangevraagd. Die komt in het najaar 2022 ter inzage te liggen. Als alles voorspoedig verloopt start de bouw van de projecten in 2023. 

Is er een kans dat de appartementen langer blijven staan dan 15 jaar?

Het uitgangspunt is dat de appartementen er staan voor een periode van 15 jaar. Hier wordt de vergunning ook op gebaseerd. De appartementen worden opgebouwd uit modules die verplaatsbaar zijn, en ook weer op een andere locatie opgebouwd kunnen worden. De afspraken met de corporatie gaan ook over deze tijdelijke situatie. Het is niet uitgesloten dat de appartementen er langer blijven staan.

Klankbordgroep

Wie zitten er in de klankbordgroep?

In de klankbordgroepen zijn de wijkraad vertegenwoordigd en vertegenwoordigers van de bewoners, organisaties en bedrijven uit de directe omgeving. Zodra de plannen verder uitgewerkt zijn, worden alle geïnteresseerden bijgepraat tijdens een informatieavond.  

Waarover mag de klankbordgroep meedenken?

De klankbordgroep kan meedenken over het stedenbouwkundig plan dat wordt opgesteld. En als het gaat om specifieke groepen bewoners zoals bijvoorbeeld studenten of mensen die uitstromen uit zorg, over het beheer van het gebouw en omgeving. 

Mag de klankbordgroep meedenken of ook meebeslissen?

De klankbordgroep mag meedenken. Beslissen over het plan doen gemeente en corporatie samen.

Nieuwe bewoners

Wie gaan er in de tijdelijke appartementen wonen?

De appartementen zijn voor 1 of 2 – persoons huishoudens. De vraag naar kleine sociale huurappartementen is groot. Er is nog niet bepaald wie er komt wonen. Dit wordt nog verder uitgewerkt. Het gaat om mensen die met spoed een woning nodig hebben; jongeren, studenten, mensen die uitstromen uit een zorginstelling  (zoals SMO Traverse, RIBW, Prisma of Amarant), statushouders en spoedzoekers. Spoedzoekers zijn mensen die met spoed op zoek zijn naar een woning, bijvoorbeeld na een scheiding. De mensen die vanuit een zorginstelling doorstromen hebben succesvol hun zorgtraject doorlopen. Zij zijn weer toe aan zelfstandig wonen. 

Komen alle groepen samen te wonen?

Per locatie wordt gekeken aan welke mensen de appartementen worden toegewezen. Het kan gaan om een jongerencomplex of om een gemengd wonenproject zoals nu in Stappegoor wordt gerealiseerd. Dit moet voor de zomer van 2022 duidelijk worden. 

Wat is een gemengd wonenproject?

In een  gemengd wonenproject worden wederkerigheid en betrokkenheid van de bewoners met elkaar nagestreefd. Een deel van de bewoners stroomt uit een zorginstelling Zij gaan zelfstandig wonen. De andere bewoners zijn spoedzoekers, mensen die dringend een woning nodig hebben en in een gemengd wonencomplex willen wonen. In een gemengd wonen complex worden bewoners gestimuleerd om activiteiten met elkaar te ondernemen en elkaar te leren kennen, waardoor een stabiele woonsituatie wordt gecreëerd. Een bewonersbegeleider kan hier ondersteuning verlenen. 

Wie verzorgt het beheer?

De appartementen worden gebouwd door een van de drie Tilburgse woningcorporaties (WonenBreburg, TBV of Tiwos). De corporatie verzorgt ook het beheer van de tijdelijke appartementen, net als bij andere woningbouwprojecten van de woningcorporaties.

Juridische procedure

Welke procedure is er nodig?

De procedures voor ruimtelijke plannen verandert per 1 juli 2023 als de nieuwe Omgevingswet in werking treedt. Het project flexappartementen is door het ministerie van Binnenlandse Zaken benoemd als innovatief project. De gemeente kan voor tijdelijke appartementen onder bepaalde voorwaarden gebruikmaken van een korte procedure. Het belangrijkst is hoe het plan eruit komt te zien. Op basis hiervan wordt bepaald welke procedure nodig is. Meest waarschijnlijk is er een omgevingsvergunning nodig. 

Heb ik inspraak in de plannen?

De gemeente organiseert samen de betrokken woningcorporatie een informatieavond waar de plannen worden toegelicht aan alle geïnteresseerden. Dit heet een omgevingsdialoog. In de omgevingsdialoog worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het parkeren en het beheer. Als de aanvraag van de bouw van de tijdelijke appartementen door de gemeente is getoetst en de vergunning is verleend, is er een mogelijkheid om bezwaar te maken.

Ontwerp

Hoe hoog worden de gebouwen met de appartementen?

Voor elke locatie moet nog een plan gemaakt worden. Er is nu nog niets te zeggen over bouwhoogte.

Waar komt het parkeren? Is dat op eigen terrein?

In principe wordt op eigen terrein geparkeerd conform het parkeerbeleid van de gemeente Tilburg.

Communicatie

Hoe blijf ik op de hoogte over de plannen?

Zodra de omgevingsdialoog start, ontvangen bewoners in de omgeving een uitnodiging oftewel een bewonersbrief. Daarin staat een contactpersoon vermeld. Zodra de vergunning ter inzage gaat, volgt er ook weer een bewonersbrief aan de directe omgeving. 

Ik heb nog meer vragen. Bij wie kan ik daarmee terecht?

Irene Houtsma is projectleider van de gemeente. Zij is bereikbaar via flexwonen@tilburg.nl.