logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Meestgestelde vragen Wagnerplein

Het Wagnerplein wordt over enkele jaren nogmaals fors uitgebreid. Ontwikkelaar BPD en de gemeente Tilburg onderzoeken het komende half jaar de haalbaarheid van een uitbreidingsplan. Hieronder een overzicht van de meestgestelde vragen.

Wanneer is duidelijk of de plannen doorgaan? En wat is een Stedenbouwkundig Plan?

In 2022 gaan de gemeente en BPD de haalbaarheid onderzoeken. Zij halen hiervoor input op bij de ondernemers, bewoners en andere geïnteresseerden om de behoeftes vanuit de hele wijk in beeld te krijgen. Op basis van deze bijeenkomsten worden de plannen vervolgens uitgewerkt naar een stedenbouwkundig plan. In het stedenbouwkundig plan kun je zien waar de woningen komen, waar geparkeerd wordt, waar ruimte is voor groen, horeca/winkels en spelen en hoe het verkeer rijdt. Ook staat in het plan wat er gebeurt met het Von Weberpark. Inrichting op het niveau van bijvoorbeeld straatmeubilair en de architectuur van de woningen is nog niet zichtbaar in een stedenbouwkundig plan. Dat is namelijk weer een vervolgstap met het opstellen van een inrichtingsplan voor de openbare ruimte en de afzonderlijke bouwplannen van de gebouwen. De plannen worden natuurlijk ook financieel doorgerekend. Eind 2022 neemt het college op basis hiervan een besluit. Bij een positief besluit start het college een bestemmingsplanprocedure. De gemeenteraad beslist uiteindelijk over het vaststellen van het bestemmingsplan. Dat is op zijn vroegst ergens begin 2024. 

Welke woningen komen er?

De visie gaat uit van zo’n nieuwe 270 woningen aan de oost en zuidkant van het plein; het gaat voornamelijk om appartementen. Welke typen er komen (dus hoe groot of klein, koop of huur en prijsklasse) moet nog worden bepaald, maar de gemeente eist dat minimaal 20 % van de woningen in de categorie sociale huur valt en 10% in de categorie middeldure huur. De nieuwe woningen gaan vooral de hoogte in, want omdat we ook het Von Weberpark zoveel mogelijk willen behouden is de ruimte natuurlijk beperkt. 

Waarom worden er zoveel woningen toegevoegd aan het Wagnerplein?

De komende jaren hebben we in Tilburg een gigantische woningenbouwopgave in te vullen, namelijk 25.000 woningen tot 2040. Dat betekent dat we binnen de stad woningen moeten bijbouwen. Wagnerplein is een van de locaties die hiervoor in aanmerking komt. Vandaar dat de visie uit gaat van circa 270 appartementen (hoogbouw). Of dat aantal haalbaar is en past moet de komende tijd blijken. 

Gaat het nu nog drukker worden? En wordt de Brucknerlaan weer 2 richting verkeer? 

Natuurlijk moet in de nieuwe situatie de verkeerssituatie goed en veilig zijn. Nu zijn er  klachten over filevorming op de kruispunten met de Brucknerlaan en de Haendellaan. Adviesbureau Groen Licht heeft dit begin 2020 (voor de corona periode) onderzocht. Uit het onderzoek van Groen Licht blijkt dat er vooral langere wachtrijen ontstaan op drukke momenten, zoals tijdens de avondspits en de markt. De wachtrijen duren over het algemeen niet heel lang en lossen vanzelf weer op. Het éénrichtingsverkeer op de Brucknerlaan wordt vaak als oorzaak genoemd voor de opstoppingen. Uit het onderzoek van Groen Licht blijkt echter de grote hoeveelheid verkeer op met name de Beethovenlaan de grootste boosdoener. Dit is voor een groot deel ook doorgaand verkeer door de wijk. Door de continue stroom autoverkeer op de Beethovenlaan kan het verkeer van de Brucknerlaan en de Haendellaan niet doorrijden. Vooral daardoor ontstaan langere rijen wachtende auto’s op de verschillende kruispunten. Om de nieuwe appartementengebouwen te kunnen bouwen is een goede oplossing voor de hoge verkeersstroom op de Beethovenlaan nodig. Bij de  uitwerking naar het stedenbouwkundig plan wordt meer onderzoek gedaan om tot een oplossing te komen. Ook aan de parkeernorm moeten worden voldaan. De parkeernorm beschrijft hoeveel parkeerplekken extra er nodig zijn als er appartementen bij komen. 

Komen er ook voorzieningen in het nieuwe plan? 

De visie biedt ruimte voor 1.700m2 voorzieningen. Dit kunnen winkels, horeca of maatschappelijke voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte zijn. Afhankelijk van de behoefte die we ophalen uit de wijk en de haalbaarheid wordt dit bepaald. Deze voorzieningen komen op de begaande grond van de nieuwe gebouwen.  

Wat is het Lijnsheike? 

In de nieuwe visie wordt de naam Lijnsheike veel genoemd. Het Lijnsheike was vroeger de belangrijkste weg die het centrum van Tilburg met Noord verbond. Aan deze weg stonden huizen en oude boerderijen. De verhalen gaan dat er vroeger op mooie dagen file op deze weg stond op weg naar de Efteling. Het Lijnsheike en de bebouwing is in de jaren 70 voor het overgrote deel gesloopt om plaats te maken voor de grootschalige uitbreidingen. Alleen een klein stukje is nog bewaard gebleven, tegenwoordig te vinden direct ten noorden van het Wagnerplein. In de nieuwe visie wordt een deel van het Lijnsheike (natuurlijk in een moderne vorm) teruggebracht. Deze komt parallel aan de Brucknerlaan te liggen met aan beide kanten nieuwe gebouwen. Het is de bedoeling dat het Lijnsheike een gebied wordt voor wandelaars en fietsers (dus geen autoverkeer). 

Wat gebeurt er met het Von Weberpark?

Het Von Weberpark willen we graag behouden. Dit park is nu vrij gesloten, maar moet in de toekomst opener en veiliger worden. Ook willen we het een duidelijkere functie geven voor de wijk, denk bijvoorbeeld aan een stadstuin worden waar ruimte is voor activiteiten en recreatie door wijkbewoners. De komende maanden onderzoeken we wat de wensen in de wijk zijn en nemen we een definitief besluit over het park. In ieder geval is duidelijk dat er geen behoefte is aan volkstuintjes op deze plek.

Wie is de ontwikkelaar?

Dat is BPD (voorheen bekend als Bouwfonds). Zij zijn initiatiefnemer van de plannen en zijn verantwoordelijk voor de gehele voorbereiding en realisatie van de ontwikkeling. De gemeente heeft een toetsende rol en beoordeeld of de plannen voldoen aan alle eisen op het gebied van verkeer, milieu, woonbeleid etc. 

Is er een nieuw bestemmingsplan nodig voor de plannen?

Ja. Zie ook de volgende vraag. 

Wanneer starten de bouwwerkzaamheden?

Als het college eind 2022 beslist dat de plannen haalbaar zijn, moet er eerst een nieuw bestemmingsplan komen. In het bestemmingsplan staan heel veel regels, bijvoorbeeld hoe hoog er gebouwd mag worden en waar groen blijft. Ook kunnen eisen vastgelegd worden aan de hoeveelheid parkeerplaatsen. Een nieuw bestemmingsplan maken duurt gemiddeld 10 maanden. De plannen komen ook nog ter inzage te liggen, iedereen kan dan een zienswijze (bezwaar) indienen over de plannen. De gemeenteraad weegt deze zienswijzen af bij het vaststellen van het bestemmingsplan. Als de gemeenteraad het bestemmingsplan vaststelt (waarschijnlijk ergens begin 2024) en er volgt daarna geen beroep, dan kan BPD de omgevingsvergunningen aanvragen (voorheen heetten deze bouwvergunningen). Ook deze komen ter inzage te liggen. Als de omgevingsvergunningen definitief zijn, starten de bouwwerkzaamheden. Natuurlijk wordt er in fases gebouwd, niet alles kan tegelijk. Hoogstwaarschijnlijk wordt er gebouwd tussen 2025 en 2030.

Wat betekent dat er ook plek is voor sociaal-maatschappelijke initiatieven?

Sociaal-maatschappelijke initiatieven zijn projecten die de wijk versterken. Denk dan bijvoorbeeld aan projecten waarbij kinderen over de natuur leren door in de stadstuin hun eigen groenten te kweken. Of een ontmoetingsruimte waar vrijwilligers ouderen of mensen met een taalachterstand helpen met het invullen van papieren. Ook voor dit soort projecten is plek in de nieuwe plannen. Wat er precies gaat komen is nog niet duidelijk. De gemeente gaat samen met andere sociaal-maatschappelijke organisaties en natuurlijk de bewoners zelf eerst goed bekijken waaraan er behoefte is. Zo krijgen we initiatieven die goed passen bij de wijk. Na de zomer worden hiervoor enkele bijeenkomsten georganiseerd. Wilt u meedenken? Dan kunt u zich aanmelden bij omgevingsmanager Abdelkader Barkane via abdelkader.barkane@tilburg.nl of 013 - 532 60 47.
Ontwikkelaar BPD is overigens als partner al geruime tijd betrokken bij PACT Noord. 

Hoe kan ik meedenken over de plannen?

Dat kan op verschillende manieren. Door bij (online) informatieavonden aan te schuiven of mee te denken in het planteam Wagnerplein. Dit planteam wordt nu opgericht. In het planteam zitten 10-12 omwonenden, maar ook de wijkraad en vertegenwoordigers van de wijkraad. Zij denken mee over de uitwerking van de plannen. Iedereen die zich aanmeld en interesse heeft wordt uitgenodigd voor een 1e bijeenkomst die waarschijnlijk eind juni 2022 plaats gaat vinden. Tijdens deze bijeenkomst geven we uitleg over de werkwijze van een planteam. Op basis daarvan kunnen mensen zich definitief voor het planteam aanmelden. Bij teveel aanmeldingen maken we i.o.m. de wijkraad een selectie om tot een goede (representatieve) samenstelling te komen. Daarna start het planteam pas echt en duiken we de inhoud in. Het planteam zal gedurende het jaar in een aantal sessies betrokken worden bij de verschillende ontwerpfases van het uit te werken stedenbouwkundig plan. Heeft u interesse in deelname aan het planteam? Meld u dan aan bij projectleider Jochem van Engelen via wagnerplein@tilburg.nl

Ook volgen er verderop in het jaar nog nieuwe thema bijeenkomsten, bijvoorbeeld over de invulling van het park, de sociaal-maatschappelijke initiatieven, maar ook over de verkeerssituatie. Wilt u over een of meerdere onderwerpen meedenken, dan kunt u zich daarvoor aanmelden bij omgevingsmanager Abdelkader Barkane via abdelkader.barkane@tilburg.nl of 013-5326047. Geef daarbij aan waar u interesse naar uitgaat. 

Als het Stedenbouwkundig plan straks klaar is, dan wordt dit plan ook weer gepresenteerd aan alle bewoners, ondernemers en overige geïnteresseerden in de omgeving van het Wagnerplein. Dat gebeurt dan tijdens een zogenaamde omgevingsdialoog waarbij de initiatiefnemers (de gemeente en BPD) de plannen presenteren en graag al uw zorgen en aandachtspunten horen.