logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen Prikkelarm wonen

Er is een groep kwetsbare mensen die in een normale woning en woonomgeving teveel prikkels ervaart. De gemeente wil daarom samen met de corporaties kijken of er een woningen kunnen komen voor mensen die een prikkelarme woning en omgeving nodig hebben. Hieronder de antwoorden op de veelgestelde vragen over dit project. Open de paragraaf door op het +-je te klikken.

Komt er een nieuw gebouw of wordt het gebouw (Stokhasseltlaan 38) omgebouwd?

Er komen nieuwe gebouwen. Het huidige gebouw wordt gesloopt.

Om hoeveel bewoners gaat het?

Het gaat om ongeveer 30 woningen die geschikt zijn voor maximaal twee personen.

Zijn het allemaal zelfstandige huurappartementen?

Het gaat om zelfstandige woningen, met in iedere woning een eigen keuken en badkamer. Er zijn 3 typen woningen: grondgebonden woningen, appartementen op de onderetage en appartementen op de bovenetage. 

Zijn het eenpersoonshuishoudens of komen er ook stelletjes te wonen?

Waarschijnlijk zijn het vooral eenpersoonshuishoudens, maar er kunnen ook stelletjes komen te wonen. Er komen geen bewoners jonger dan 18 jaar.

Hebben de bewoners een eigen auto en waar gaan ze die parkeren?

We verwachten dat een groot deel van de bewoners geen eigen auto zal hebben. Op het terrein zelf wordt voldoende parkeerruimte gemaakt. 

Wat is er in dit gebouw anders dan in andere gebouwen? Waardoor zijn de woningen prikkelarm?

In het ontwerp wordt rekening gehouden met het beperken van zicht op de buren en inkijk. Er zijn in iedere ruimte minimaal twee blinde muren, dus muren zonder ramen of een deur. De positie van technische installaties en leidingschachten worden zo geplaatst dat er minder geluidsoverlast hierdoor is. Andere zaken die geluid veroorzaken (bijvoorbeeld in de ruimte waar wasmachines en drogers staan) hebben dikkere muren wat ook leidt tot minder geluid. Daarnaast heeft iedere woning zonwering, zodat (fel) zonlicht van buiten of de weerkaatsing van fel zonlicht wordt voorkomen. Er zijn vaste kasten (vaak in de buurt van de voordeur, slaapkamer of wasruimte) zodat zaken een vaste plek in huis hebben. In de woning zijn geen felle kleuren aanwezig. Op weg van de woning naar bijvoorbeeld de fietsenstalling of parkeerplaats zijn diverse looproutes zodat je elkaar niet hoeft te passeren op een smal pad.

Waar wonen de bewoners nu? 

De bewoners wonen nu in reguliere woningen van verschillende woningbouwcorporaties. Of ze wonen in een beschermd wonen plek bij een zorginstelling, maar ze zijn toe aan een plek waar ze zelfstandig kunnen wonen. Het kan ook voorkomen dat de mensen dakloos zijn geraakt. 

Hoe worden de bewoners geselecteerd? 

Er komt een Toetsingsteam dat bestaat uit de betrokken zorgpartijen. Dit is een commissie die de aangedragen kandidaten voor het woonproject Prikkelarm Wonen bespreekt en beslist over de woningtoewijzing. Zij gaan in overleg met alle betrokken partijen, de cliënt zelf en/of diens naasten om te beoordelen of deze vorm van wonen de meest optimale/haalbare vorm betreft. Hierbij wordt tevens rekening gehouden met een match met de huidige bewoners van deze woonvorm.

Hoe lang wonen de bewoners op deze locatie? Zijn het tijdelijke plekken of blijven ze er heel lang wonen?

De bewoners kunnen hier in principe permanent blijven wonen. De woningen zelf zijn ook permanent. 

Hebben de bewoners een baan?

Er zijn bewoners die een baan hebben, maar er zijn ook bewoners die geen baan hebben. Deze bewoners gaan bijvoorbeeld naar een dagbesteding. Er komen ook bewoners die afgekeurd zijn en dus veel thuis zijn.

Hoe reageren bewoners als je ze op straat tegenkomt?

De omgeving hoeft zich geen zorgen te maken als zij bewoners tegenkomen op straat. Soms hebben bewoners last van stemmen/stemmingen. Een enkeling heeft last van lawaai (ook op straat) en kan daar dan op reageren. Mensen reageren soms kwetsbaarder.

Zijn onder deze groep bewoners ook mensen die verslaafd zijn aan alcohol of drugs?

Deze bewoners hebben geen verslavingsproblemen.

Ik wil graag in deze woningen wonen, kom ik in aanmerking en hoe kan ik me aanmelden?

De woningen zijn bedoeld door mensen uit Tilburg of met een binding met Tilburg. Mensen die elders wonen of zonder binding met Tilburg komen helaas niet in aanmerking. Op dit moment is nog niet uitgewerkt hoe de toewijzing van de woningen precies gaat plaatsvinden. Door WonenBreburg en de betrokken zorgpartijen wordt een profielschets uitgewerkt van welke mensen in aanmerking komen. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het voornamelijk om mensen die doorstromen vanuit een voorziening voor beschermd wonen of maatschappelijke opvang, of mensen die ambulante zorg ontvangen van één van de betrokken zorgpartijen. Er komt een selectiecommissie vanuit de betrokken zorgpartijen en WonenBreburg die beoordeelt welke mensen geplaatst worden, op basis van de profielschets. Omdat de bouw van de woningen nog jaren zal duren, is het nu te vroeg om dit al uit te werken, met het oog op de veranderingen in de zorg. De gemeente houdt ook geen lijst bij met geïnteresseerden, omdat zij geen rol heeft in de toewijzing.

Als er overlast is van de bewoners, waar kunnen omwonenden dat melden?

Bij klachten en overlast kunnen omwonenden 24 uur per dag de buurtbeheerder Prikkelarm wonen bereiken. De buurtbeheerder Prikkelarm Wonen is het eerste aanspreekpunt voor de omgeving en bewoners van het project. Daarnaast is er een 24/7 telefonische bereikbaarheidsdienst bij de zorgpartijen. Als de omgeving in de buurt overlast ervaart, kan dit ook worden gemeld bij de wijkagent of het centraal meldpunt van de gemeente. 

Worden de bewoners begeleid op deze locatie? Is er een beheerder aanwezig?

Eén woning wordt gebruikt als beheerdersruimte: beschikbaar voor inloop en vragen. De buurtbeheerder is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken op het terrein. Hij of zij is in dienst bij WonenBreburg en is 12 tot 20 uur per week aanwezig. Op de locatie is niet continue begeleiding aanwezig voor de bewoners, dat is voor deze groep ook niet nodig. Zij kunnen zelfstandig wonen. Bewoners die begeleiding nodig hebben krijgen op verschillende momenten per week begeleiding aan huis vanuit de zorgpartijen.

Is al zeker dat op deze locatie prikkelarme woningen komen?

Op dit moment wordt een haalbaarheidsstudie uitgevoerd, begin 2024 besluit het college of het project wel of niet haalbaar is. Het streven is om het op deze locatie mogelijk te maken. Op dit moment zijn er nog geen prikkelarme huurwoningen in Tilburg.

Wat zijn de vervolgstappen over dit project?

Als het project haalbaar blijkt moet het bestemmingsplan worden aangepast. Ook is er een Omgevingsvergunning (voorheen een bouwvergunning) nodig. Beide komen ter inzage te liggen, waarschijnlijk in de tweede helft van 2024. Als de vergunning en het bestemmingsplan onherroepelijk zijn (waarschijnlijk halverwege 2025) start de bouw. 

Kan ik meedenken over dit project?

Er is een klankbordgroep die meedenkt over de uitwerking van de plannen. Aanmelden voor de klankbordgroep is niet meer mogelijk. 

Kan ik bezwaar maken tegen de komst van dit project?

In de procedure van zowel het bestemmingsplan/omgevingsplan als bij de omgevingsvergunning kan bezwaar worden gemaakt tegen dit project.