logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen Ringpark Zuid

Het gebied tussen de Trouwlaan en de Broekhovenseweg, parallel aan de Ringbaan Zuid, wordt in de periode 2025 en 2040 aangepakt. TBV Wonen en de gemeente Tilburg willen het gebied herinrichten tot Ringpark Zuid. Een gebied met veel meer groen en nieuwe betaalbare woningen. Op deze pagina de antwoorden op de veelgestelde vragen over dit project.

Algemeen

Wat heeft de gemeente besloten op 24 januari 2023?

De college van burgemeester en wethouders heeft het koersdocument vastgesteld. Hierin staan de eerste ideeën voor de omgeving Generaal Smutslaan – Edisonlaan. De portiekflats van TBV Wonen zijn verouderd en de gemeente wil graag extra woningen en meer groen. In 2024 worden deze eerste ideeën verder uitgewerkt in overleg met de meedenkgroep en andere betrokkenen.  

Hoe is het koersdocument gemaakt?

Verschillende partijen hebben aan het document gewerkt: DAT architecten, B+B Stedenbouw en Landschapsarchitectuur, Morgenmakers (communicatie en participatie) en Andela (cultuurhistorie). Zij hebben, samen met de huidige huurders (Meedenkgroep) en ambtelijk adviseurs een Koersdocument Ringpark Zuid opgesteld. Bij het opstellen van het Koersdocument is diverse keren gesproken met verschillende buurtbewoners. Tijdens deze sessies kwam naar voren dat men aan de Ringbaan Zuid wel heel prettig woont en er ook vaak wil blijven wonen wanneer het gezin wordt uitgebreid. Nu zijn er weinig mogelijkheden om door te groeien naar grotere huurwoningen.

Welke woningen worden er mogelijk gesloopt?

Van de 10 portiekflats aan de Edisonlaan en de Generaal Smutslaan wil corporatie TBV Wonen over enkele jaren mogelijk een deel slopen. De overige flats worden gerenoveerd. Zo blijft er ook voldoende aanbod voor kleine huishoudens. Ook de voormalige aanleunwoningen van Koningsvoorde maken plaats voor een nieuw appartementengebouw. Er zijn nog geen besluiten genomen. Voor de zomervakantie van 2024 is duidelijk welke gebouwen gesloopt gaan worden.

Waar vind ik het koersdocument?

U vindt een link naar het koersdocument en het collegebesluit in ons Bestuurs Informatie Systeem (BIS).

Is al zeker dat de woningen gesloopt gaan worden?

TBV Wonen gaat voor de zomervakantie van 2024 de komende periode alle bewoners informeren. Zij horen dan of hun woningen over enkele jaren mogelijk gesloopt of gerenoveerd worden. Bewoners van de woningen die gesloopt worden hebben recht op een verhuisvergoeding en krijgen hulp bij het vinden van een nieuwe huurwoning. 

Wanneer wordt er over de plannen besloten door de gemeenteraad?

In 2023 en 2024 wordt het koersdocument verder uitgewerkt in een aantal deelplannen. Per gebied wordt er een stedenbouwkundig plan gemaakt. Hierin staat hoe hoog de nieuwe gebouwen worden, waar er gebouwd gaat worden, waar ruimte is voor groen, parkeren, spelen etc. Deze plannen worden allereerst toegelicht aan de omgeving (de zogenaamde omgevingsdialoog), daarna gaat de gemeente rond de zomervakantie van 2024 hierover besluiten. Dan volgt ook het sloopbesluit van TBV en zijn de plannen dus pas definitief. Voor de bouw van de nieuwe woningen is ook een nieuw Omgevingsplan nodig (de opvolger van het bestemmingsplan). Dan komen de plannen formeel ter inzage te liggen.

Woningbouw

Wat komt er op de locatie van Koningsvoorde oud?


De eerste ontwikkeling in het gebied Ringpark Zuid is Koningsvoorde Oud (het oude verzorgingshuis en de aanleunwoningen). We verwachten in de 1e helft van 2025 dit complex te gaan slopen. Er komt op deze plek een nieuw gebouw met zo’n 130 appartementen. Huurders uit het gebied die herstructureringsurgentie hebben, kunnen met voorrang verhuizen naar dit nieuwe gebouw.

Er zijn inmiddels wat eerste ideeën voor het nieuwe gebouw die we 23 mei tijdens de informatiemarkt graag aan u toelichten. Het plan wordt vanaf dit voorjaar verder uitgewerkt in samenwerking met het planteam. Daarin zitten bewoners en ondernemers uit de directe omgeving. Zij kijken mee naar bijvoorbeeld parkeren, groen, de architectuur van het gebouw en hoe het gebouw aansluit op de omgeving. Het planteam schrijft ook een advies voor het college, dat het bouwplan moet goedkeuren. Wilt u deelnemen aan het planteam Koningsvoorde? Kom dan naar de informatiemarkt of geef uw naam en adres uiterlijk vrijdag 31 mei a.s. door aan ringpark.zuid@tilburg.nl. U ontvangt dan meer informatie over de selectieprocedure. Het planteam komt vier avonden bij elkaar in de periode juni t/m oktober 2024.

Voor het nieuwe gebouw is een planologische procedure nodig. Dan komen de plannen ook ter inzage te liggen. Deze procedure start waarschijnlijk eind 2024.
 

Komen er ook koopwoningen in plaats van de gesloopte flats?

De nieuwe woningen worden appartementen in de categorie sociale huur en middenhuur. Mogelijk komen er ook enkele koopwoningen, dat is nu nog niet duidelijk.

Hoe hoog worden de nieuwe appartementengebouwen?

Dat is nog niet bekend, het wordt nog verder uitgewerkt. De nieuwe appartementengebouwen worden zeer waarschijnlijk wel hoger, want de gemeente en TBV Wonen willen extra woningen in het gebied maken. TBV en de gemeente zijn samen verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de woningbouw. De gemeente gaat over het openbare gebied; het park, de klimaatstraat, de straten en stoepen, parkeren en spelen.

Hoe kom ik in aanmerking voor de nieuwe woningen?

Er wordt in fases gebouwd vanaf 2025/2026 tot 2040. De woningen worden verhuurd via WoninginZicht, daar kunt u zich nu al inschrijven. Hoe langer u staat ingeschreven, hoe meer inschrijftijd u opbouwt.

Vergroenen

Hoe komt het groen in de nieuwe wijk er uit te zien?

Dat is nu nog niet duidelijk. De gemeente is verantwoordelijk voor het ontwerp van het stadspark en de openbare ruimte. Daarbij worden uiteraard ook de bewoners betrokken. Hoe het groen er uit komt te zien, wordt bepaald bepaald samen met het planteam. Het planteam voor het park start na de zomervakantie van 2024. 

Hoeveel groen verdwijnt er voor de nieuwe appartementengebouwen?

Dat is nu nog niet duidelijk. Er gaan bomen en struiken verdwijnen om plaats te maken voor de nieuwe gebouwen. Maar de wens is om de omgeving groener te maken en de kwaliteit van het groen te verbeteren.

Planning

Wanneer start de sloop?

De mogelijke sloop en nieuwbouw, de aanleg van het stadspark, aanpassingen aan de Ringbaan-Zuid en de nieuwe straten en stoepen gebeuren in fasen om de overlast voor bewoners te beperken. In 2023/2024 werken gemeente en TBV Wonen in overleg met bewoners en wijkpartners allereerst de verschillende deelgebieden (deelgebied Oost (Edisonlaan), deelgebied Midden (Koningsvoorde), deelgebied West (Generaal Smutslaan) en het Park/Openbare ruimte verder uit. Dan is duidelijk wat de definitieve plannen zijn. Wel is al duidelijk dat in 2025 de oudere gebouwen naast Koningsvoorde als eerste worden gesloopt. Deze woningen worden nu tijdelijk bewoond. In 2040 is de hele ontwikkeling klaar.

Participatie & communicatie

Kan ik nog aansluiten bij de meedenkgroep?

Dat kan. Wilt u meedenken over de nieuwe woningen, dan kunt u zich melden bij ringparkzuid@tbvwonen.nl. Wilt u zich aanmelden voor het planteam Koningsvoorde dat kan tot uiterlijk 31 mei 2024) of het planteam van het park, dan kunt u zich aanmelden bij ringparkzuid@tilburg.nl. Het planteam Koningsvoorde start in juni 2024, het planteam voor het park start na de zomervakantie van 2024.

Hoe blijf ik op de hoogte van de plannen?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen, dan kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief Ringpark Zuid via de link die hieronder staat.  De huurders van TBV Wonen ontvangen een nieuwsbrief van de corporatie.

Hoe kan ik bezwaar maken tegen de plannen?

Op dit moment is er nog niets besloten. De plannen worden nu uitgewerkt in een schetsontwerp. In het voorjaar van 2024 organiseren TBV en de gemeente daarover een participatieronde. Dan zijn alle reacties en opmerkingen welkom. Daarna wordt het schetsplan vastgesteld in het college. Dan start de uitwerking in deelplannen. Voor de ontwikkeling is ook een nieuw Omgevingsplan nodig (de opvolger van het bestemmingsplan). Dan komen de plannen formeel ter inzage te liggen en kunt u bezwaar maken tegen de plannen. Het bestemmingsplan wordt uiteindelijk vastgesteld door de gemeenteraad. Ook voor de sloop zijn er vergunningen nodig. Deze komen ook ter inzage te liggen. Bewoners in de omgeving ontvangen over dit soort zaken een bewonersbrief. Wilt u automatisch bericht over het Omgevingsplan of de vergunningen? Dan kunt u zich aanmelden bij https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt