logo Gemeente Tilburg Gemeente Tilburg

Veelgestelde vragen informatiebijeenkomst netwerkanalyse

Bijeenkomst 12 november 2020

Op 12 november 2020 hebben wethouders Mario Jacobs (mobiliteit) en Berend de Vries (economie en ruimtelijke ordening) de netwerkanalyse toegelicht tijdens een informatiebijeenkomst. Een overzicht van de gestelde vragen tijdens deze bijeenkomst vindt u hieronder.

De netwerkanalyse is gericht op het ‘autoverkeer’. Heeft de gemeente een algehele visie ontwikkeld op ‘bewegen in de binnenstad’ waarvan de nu uitgewerkte deelvisie ‘auto’ een onderdeel vormt?

Jazeker. In 2016 is de zogenaamde Mobiliteitsaanpak Tilburg 2040 vastgesteld. Deze aanpak is stadsbreed en geldt dus ook voor de binnenstad. Hiervoor is specifiek gesteld dat we insteken op een attractievere leefomgeving en het anders benutten van de verkeersruimte (met speciale aandacht voor lopen en fietsen).

Waarom is de auto leidend en wordt ervan uitgegaan dat we iedere woning met de auto moeten kunnen bereiken? Hoe zou de visie eruit zien, wanneer we de voetganger, de fietser en het OV als leidend principe nemen voor mobiliteit in de binnenstad? Auto ‘s zijn old fashion. Onze toekomst vraagt om het traditionele denken vaarwel te zeggen. 
 

Ons beleid gaat uit van een ‘gezonde’ mix van modaliteiten (autogebruik, fietsen, lopen etc.). In de mobiliteitsaanpak is juist voor de binnenstad gesteld dat lopen en fietsen prioriteit heeft. Bij de bouw van nieuwe woningen gaan we actief sturen op gedeeld autobezit. Dat neemt niet weg dat voor de komende jaren de auto dominant blijft in de openbare ruimte van onze stad. Simpelweg omdat er nog steeds erg veel auto’s rondrijden in de stad. Van alle verplaatsingen in de stad gebeurt nog steeds meer dan 60% met de auto en slechts 5% met de bus en trein. Voor de binnenstad houden we de komende 20 jaar al rekening met een transitie naar minder autoverkeer, voor bijvoorbeeld de Reeshof geldt deze transitie in mindere mate. De netwerkanalyse gaat er vanuit om de tangenten en ringbanen nadrukkelijker in te zetten voor autoritten door de stad. Dat leidt tot minder verkeer in de binnenstad.

Hoe gaan we als stad meer bezoekers trekken?

We willen meer regionaal publiek trekken door een compleet aanbod van winkels, cultuur en horeca in een sfeervol centrum. Daar zijn we de afgelopen jaren met de plannen voor het winkelrondje al intensief mee bezig. We willen niet alleen een stad zijn voor de dagelijkse boodschappen, maar steeds meer een stad worden waar je een hele dag kunt verblijven (oftewel recreatief komt winkelen). Daar hoort ook meer sfeer bij, dus een groen en aantrekkelijk verblijfsgebied bij. Zoals het Stadsforum. Rondom de binnenstad liggen bijzondere gebieden zoals de Piushaven en de Spoorzone. Al die gebieden dicht bij elkaar maken Tilburg een aantrekkelijke stad om te verblijven. De visie op de binnenstad is vastgesteld in de Binnenstadsvisie 21e eeuw en Tilburg Next. 
De stad groeit naar 240.000 inwoners.

In de plannen gaat het veel over ‘verblijfklimaat’ en centrum levendiger maken? Wat gaat men doen aan verbetering van het woonklimaat voor de bewoners van de binnenstad? 

Over enkele jaren is de Cityring alleen nog bedoeld voor auto’s die hier een bestemming hebben. Hierdoor halveert de verkeersdruk(te) op de Cityring. Door vervolgens ook de snelheid te verlagen nemen de huidige problemen (veel autoverkeer, lagere luchtkwaliteit, geluidsoverlast, hoge snelheid en slechte oversteekbaarheid) fors af. In het nieuwe ontwerp zijn ook geen verkeerslichten meer nodig. Daarnaast komt er ruimte vrij. Die kun je invullen met groen, terrassen, woningen en nieuwe pleinen. Allemaal elementen die bijdragen aan een aantrekkelijkere openbare ruimte en aantrekkelijk woonklimaat voor de bestaande en nieuwe bewoners van de binnenstad. Maar ook meer ruimte voor lopen en fietsen in de binnenstad.

Waarom gaan we de Cityring veranderen?

Tilburg groeit. Meer bewoners en bezoekers betekent meer autoverkeer. De voorstellen uit de Netwerkanalyse zijn bedoeld om deze ambities waar te maken en de binnenstad bereikbaar te houden voor mensen die er wonen, winkelen of komen werken. Met een verkeersmodel is berekend wat de groei van de binnenstad doet met het verkeer. Het verkeersmodel laat zien dat de cityring vastloopt als de binnenstad en de stad samen groeien: de kruisingen op de cityring kunnen het verkeer niet meer verwerken en er ontstaan vaker opstoppingen. De cityring is voor veel autoritten de snelste en kortste route en is populair onder automobilisten. Hier niets aan veranderen betekent dat er op kruispunten nog meer ruimte moet komen voor de auto. Dat willen we niet. We willen een veilige, leefbare en aantrekkelijke binnenstad waar het prettig is om te zijn. Dat lukt niet met nog meer auto’s en meer opstoppingen.

Zijn er andere oplossingen dan het weren van doorgaand verkeer uit de binnenstad?

Het doel is om de bereikbaarheid van de binnenstad goed te houden en het Stadsforum autoluw te maken. Om dit te bereiken geeft de netwerkanalyse een voorkeursvariant; het weren van doorgaand verkeer op de oostflank tussen de Spoorlaan en de Piusstraat. Iedere dag rijden er 18.000 voertuigen over de Paleisring. Circa 10.000 voertuigen komen vanaf de Heuvelring. Als deze verkeersstroom wegvalt, dan kan de Paleisring terug naar 1 rijstrook. Daarop rijden per dag dan maximaal 8.000 voertuigen (mensen die in dit deel van de binnenstad wonen of werken, bussen, taxi’s en hulpdiensten). Bij dat aantal is er sprake van een autoluw Stadsforum waarop voldoende ruimte is voor de markt en evenementen.  
Natuurlijk zijn er ook andere oplossingen doorgerekend, maar zonder afsluiting van de Heuvelring blijft er veel doorgaand verkeer op de Paleisring. Dat betekent teveel verkeer op kruisingen en bij de parkeergarages. Hier ontstaan op drukke momenten opstoppingen. Dat wordt de komende jaren alleen maar erger door de ontwikkelingen in de binnenstad. Dat willen we niet, dat leidt tot een slechte bereikbaarheid van onze stad. Ook is er gekeken of we met betere en snellere ringbanen en tangenten het autoverkeer kunnen verleiden om andere routes te nemen. Dit verleiden werkt onvoldoende, omdat de route via de Cityring altijd korter en sneller is. 

Bij de verkeersanalyse ten tijde van de aanleg van de Cityring was er geen ruimte om te gaan naar minder rijbanen. Het autoverkeer is niet minder geworden. Wat is er veranderd dat dit nu wel kan?

De huidige Cityring is ontworpen om het autoverkeer (zowel doorgaand als bestemmingsverkeer) te laten stromen. Maar er zit een maximum aan het verkeer dat de Cityring kan verwerken. Met de verdere groei van de binnenstad is daarom een ingreep nodig. Het vele verkeer heeft ook een negatief effect op het verblijfsklimaat. Vandaar de keuze voor een cityring als een weg voor het verkeer dat er moet zijn (het bestemmingsverkeer). Het verschil met toen is dat er nu voor gekozen is om het doorgaande verkeer te herverdelen over de ringbanen en tangenten. Daar is nog voldoende ruimte. 
Ik hoor dat er duizend nieuwe bewoners bij komen in de binnenstad. Wordt de druk van auto’s op de stad niet juist veel groter dan?

En is de knip dan nog wel mogelijk?

Zeker. Een ingreep is daarom juist nu nodig. Wonen in de binnenstad betekent dat we een aantrekkelijke woonomgeving moeten bieden met daarin voldoende ruimte om bij je woning te kunnen komen. Het weren van het doorgaande verkeer zorgt voor een betere bereikbaarheid en een aantrekkelijkere woonomgeving. Door het Stadsforum te verluwen is het mogelijk om het Koningsplein te verluwen en daarmee een aantrekkelijke woonomgeving te maken voor de 500 woningen die daar gebouwd worden.

Zijn de gebruikte data van voor Corona en geven de metingen wel een realistisch beeld? Verwachten jullie niet dat corona zal zorgen voor minder verkeer in de toekomst door bijvoorbeeld thuiswerken? 

De data zijn inderdaad pre-corona. We zien dat er tijdens Corona wel een en ander is veranderd in de stad. Er was minder autoverkeer, maar dat trekt de laatste maanden weer aardig bij tot het niveau van voor Corona. Ook zien we dat meer mensen het openbaar vervoer (tijdelijk) inruilen voor de auto. Thuiswerken heeft een positief effect, het verkeer kan beter doorrijden. We verwachten dat Corona geen effect heeft op de routes die het verkeer rijdt. Een Paleisring met 16.000 auto’s in plaats van de huidige 18.000 auto’s is nog steeds teveel wat leidt tot opstoppingen. Het uitgangspunt blijft dat het doorgaande verkeer andere routes moet nemen zodat de binnenstad bereikbaar blijft.  De uitdaging van Tilburg ligt in het verleggen van routes en daar heeft corona geen effect op.

Is het vele eenrichtingsverkeer in en rond de binnenstad niet de grote belasting van de Cityring? 

Nee. De overbelasting van de Cityring komt door het aandeel doorgaand verkeer. Meer dan de helft van het huidige verkeer op de Cityring hoeft helemaal niet in de binnenstad te zijn en rijdt er doorheen op weg naar een andere bestemming. Dit verkeer belemmert het verkeer uit de eenrichtingsstraten die uitkomen op de cityring en het verkeer dat in en uit de parkeergarages rijdt.

Nu zijn grote delen van de Cityring al 1 rijbaan. Waarom laten we dat niet zo liggen? Waarom niet gewoon 1 rijbaan in plaats van een knip?

Vanuit de Netwerkanalyse heeft deze variant niet de voorkeur. Door 1 rijbaan voor iedereen open te houden, blijf je een menging houden van doorgaand verkeer en bestemmingsverkeer. Met de groei van de binnenstad krijg je dan teveel verkeer voor 1 rijbaan en krijg je vaak opstoppingen en lange wachttijden bij de verkeerslichten.

Als je minder autoverkeer wilt op het Stadsforum, dan kun je toch ook een knip leggen in de Piusstraat in plaats van in de Heuvelring? 

Een ingreep in de Piusstraat is ook mogelijk. Deze keuze heeft alleen veel minder voordelen en is lastiger vorm te geven. Bijvoorbeeld als het gaat om de bereikbaarheid van de parkeergarages. Bij een ingreep in de Piusstraat neemt ook de hoeveelheid verkeer op het Stadsforum te weinig af. Van de 18.000 auto’s op de Paleisring komt het merendeel (11.000) vanuit de Heuvel. Vandaar de voorkeur om hier een aanpassing te doen in plaats van in de Piusstraat.

Is het mogelijk om tot een geheel autovrij Stadsforum te komen en tevens de parkeergarages bereikbaar te houden?

Dit is in principe mogelijk, maar dit wordt nu niet geadviseerd. Deze keuze grijpt veel verder in op de bereikbaarheid van parkeergarages en omliggende wegen.

Is het straks niet meer mogelijk om even snel door de binnenstad te rijden?

Dat klopt en dat is een bewuste keuze. Snel van A naar B rijden via de binnenstad, terwijl je daar niet hoeft te zijn (dat geldt voor 50% van het huidige verkeer op de Cityring), past niet meer bij de stad die we willen worden. Er zijn andere routes beschikbaar die hiervoor beter zijn ingericht, veiliger zijn en nauwelijks extra reistijd kosten. Een voorbeeld hiervan zijn de ringbanen. Als we niets doen wordt het steeds drukker op de cityring, komt het verkeer er nog vaker vast te staan en neemt de reistijd toch toe. Bussen, taxi’s en hulpdiensten kunnen straks nog wel met een lagere snelheid over de hele Cityring rijden.

Waar komt die knip precies?

Uit de analyses blijkt dat de beste plek voor een aanpassing op de oostflank van de Cityring is. Dat is het stuk tussen de Spoorlaan en de Piusstraat in. Waar je ingrijpt is vervolgens afhankelijk van wat je met het Heuvelplein wilt en hoe je de parkeergarage Heuvelpoort wilt bereiken. Deze keuze maken we na overleg met de belanghebbenden in de binnenstad en de ondernemersvertegenwoordiging. 

Is het straks nog mogelijk bezoek te ontvangen? Blijft de P1-bezoekersapp van kracht? Of moet je bezoek in een parkeergarage?

Voor het parkeren van de binnenstad verandert er niets met dit voorstel. Het kan wel zijn dat het bezoek straks een andere route moet rijden naar de parkeerplek.

Wordt de Noordhoekring weer tweerichtingsverkeer? 

Dat is een mogelijkheid waarbij Korvel vanuit het noorden bereikbaar blijft.

Zijn de parkeergarages straks nog bereikbaar? Hoe gaan de bezoekers van de binnenstad die naar horeca/ bioscoop van en naar de parkeergarages. Bijv. vanuit de heuvelpoort?

Ja. Alle parkeergarages blijven bereikbaar. Het kan wel zijn dat je een andere route moet nemen om bij de parkeergarage te komen. Aan de ringbanen komen duidelijke verwijsborden.

Is het voor binnenstadbewoners nog mogelijk om vanuit het Dwaalgebied naar westelijk stadsdeel te komen? Enige mogelijkheid lijkt de hele stad rond te rijden via ringbanen. Hoe blijft de binnenstad bereikbaar voor de bewoners? Er zijn al veel afsluitingen en omleidingen en we moeten omrijden om thuis te komen. Het stadsforum zorgt voor een verdere verslechtering van de totale bereikbaarheid.

De route naar het westelijke deel kan ook via de Burgemeester Brokxlaan. Het voorstel is juist bedoeld om de binnenstad bereikbaar te houden, ook voor bewoners van het Dwaalgebied. Het voorstel anticipeert op een nog drukkere Cityring waar je op piekmomenten niet meer doorheen komt. Bij niets doen zou de reistijd voor het autoverkeer juist toenemen. De netwerkanalyse streeft dus niet naar omrijden of een slechtere bereikbaarheid, maar komt met een voorstel waarbij de bereikbaarheid gegarandeerd blijft.

Welke rol kan OV als alternatief vervoersmiddel bij de verluwing spelen?

Zeer beperkt. Slechts 5% van de bezoekers aan de binnenstad komt met de bus. Dat aandeel is te klein om de vervoersvraag van het doorgaande autoverkeer door de binnenstad op te vangen. Wel blijven we inzetten op het stimuleren van de bus voor het bezoek van d. Alle kleine beetjes helpen.

Heeft de bus in de toekomst nog een plek op de Cityring?

De binnenstad blijft altijd bereikbaar met de bus. Naar de toekomst toe wordt deze rol alleen maar sterker. Voor de bus blijft het mogelijk om de hele Cityring rond te rijden.

Wat is het effect voor het busverkeer als de verluwing naar 6000 motorvoertuigen op Stadsforum niet wordt gehaald?

Voor de korte termijn streven we naar 8.000 voertuigen per etmaal. Met deze hoeveelheid verkeer heeft de bus een goede reistijdgarantie. Wordt het veel drukker, dan heeft de bus ook last van stremmingen op de Cityring.

Ook gratis busjes vanaf het station naar Museumkwartier en Piushaven bijvoorbeeld.

Dat is een concept dat we gaan onderzoeken. Hiervoor hebben we natuurlijk wel de steun van de Provincie nodig,  omdat zij verantwoordelijk zijn voor het openbaar vervoer in de provincie Noord-Brabant en dus ook in Tilburg.

Als er minder verkeer over de Cityring rijdt, zorgt dit dan voor problemen elders in de stad, bijvoorbeeld sluipverkeer door omliggende wijken. 

De doorgaande route over de Cityring kent veel alternatieve routes door de stad. Het verkeer spreidt zich als het ware hierover. Een ingreep op de oostflank van de Cityring heeft als voordeel dat kruispunten in de nabijheid ook rustiger worden. De kruising met Heuvelring en de Spoorlaan kan kleiner gemaakt worden. Ook de kruising Spoorlaan-Ringbaan Oost krijgt meer lucht, omdat de doorgaande stroom hier ook wegvalt. Dit heeft weer voordelen voor de doorstroming op de ringbanen. We willen natuurlijk niet dat er nieuwe routes door de aanliggende woonwijken ontstaan. Dit monitoren we en we grijpen in als dat wel gebeurt. De woonwijken mogen geen last hebben van de autoluwe binnenstad.

Welke effecten heeft het weghalen van het doorgaande verkeer uit de binnenstad op de Linten?

Bureau Goudappel heeft de economische effecten van het weren van doorgaand verkeer uit de binnenstad doorgerekend. Uit het onderzoek blijkt dat er op de Besterd geen noemenswaardige negatieve effecten optreden. Op de Besterd neemt het autoverkeer af, omdat een deel van het doorgaande autoverkeer dat door de binnenstad rijdt en van de Besterdring afkomstig is ook andere routes zal nemen. Op de Besterd zien we een toename van de koopstromen. Dit hangt ook grotendeels samen met de voorgenomen herinrichting van de straat in 2024. De verblijfskwaliteit verbetert en dit heeft ook een positief effect. Op Korvel verandert er niet zo veel in de hoeveelheid autoverkeer, maar daar zien we wel een verandering die nog niet goed te verklaren is. Hier gaan we met de Korvel nog aan de slag. 

Welke effecten hebben de aanpassingen van de Cityring op de Piushaven? Hoe voorkomt men dat deze weg nog drukker wordt door afsluiting Heuvel.

De Havendijkroute (via de Piushaven, de Koopvaardijstraat en Piusstraat) wordt ook gebruikt om op de Cityring te komen. Circa 2.500 auto’s per dag maken van deze route gebruik. De voorstellen voor de Cityring hebben hier geen direct effect op. Wel speelt deze route een mogelijke rol bij het verder verluwen van de Cityring op termijn. Een rechtsaf verbod op de Koopvaardijstraat is hiervoor een mogelijke optie die nog onderzocht wordt. Dat zou deze route richting Cityring onmogelijk maken. Dit betekent een verdere verluwing op het Stadsforum tot 6.500 auto’s per dag. Ook zorgt dat dan voor minder verkeersbewegingen op de Havendijkroute. 

Welke effecten hebben de aanpassingen van de Cityring op Piusstraat, Bisschop Zwijsenstraat en Primus van Gilsstraat? En hoe zit het met de omliggende wijken ? Welke effecten hebben de aanpassingen op de wegen in de wijk de Oerlesestraat- Groenstraat, waar je dwars door de wijk van oost naar west kunt?

De Bisschop Zwijsenstraat wordt veel rustiger. Een groot deel van het doorgaande autoverkeer rijdt nu via deze straat naar het zuiden. De Piusstraat wordt iets drukker, omdat de verkeer via deze route naar de parkeergarages rijden. Maar ook dit hangt af van hoe we de parkeergarage Heuvelpoort inpassen (aanrijroute). Op de Primus van Gilsstraat verandert er alleen iets als de Havendijkroute verandert. Hier lijkt vooralsnog weinig te veranderen. Het is niet aannemelijk dat er sluipverkeer door de omliggende wijken ontstaat. We monitoren voor en na het instellen van de verluwing het autoverkeer in de wijken. Ook houden we via onze contacten in de wijken een vinger aan de pols. Als er toch veel wordt uitgeweken door de wijken, dan grijpen wij in. 

Hoe zit het met de verbinding naar het centrum vanuit de dorpen aan de oostkant? De route via de Piushaven moet meer verkeersluw worden en de route via Interpolis heeft last van de barrière van het te lage spoorviaduct. Aan welke aanpassingen wordt gedacht?

De aanpassing  op de oostflank van de Cityring betekent ook dat er minder doorgaand autoverkeer via Ringbaan Oost, via de binnenstad naar het westen rijdt. Hiermee krijg je meer ruimte op de verkeerslichten op de Ringbaan Oost. We verwachten hier zeker geen verslechtering. De spoorknoop met de Ringbaan Oost is een van de projecten die we als eerste gaan oppakken in 2021. Dit is een sleutelproject als het gaat om de doorstroming op de ringbanen, de bereikbaarheid van de binnenstad en het terugbrengen van overlast van vrachtwagens door de wijk Armhoef.

De komende jaren komen er 1000 nieuwe bewoners in de binnenstad bij, bijvoorbeeld op het Koningsplein. Waar gaan deze bewoners straks parkeren?

Parallel aan de netwerkanalyse is er onderzocht hoe we in de toekomst met het parkeren van met name bewoners moeten omgaan in de binnenstad. Meer woningen betekent automatisch meer parkeerplaatsen en die hebben we simpelweg niet. Ook is hier weinig ruimte voor in de openbare ruimte. We onderzoeken momenteel hoe we slimmer en efficiënter om kunnen gaan met de beschikbare parkeerplaatsen. Maar ook hoe we op termijn met transferia aan de randen van de stad kunnen omgaan. Ook wordt het vergroten van de parkeergarages onderzocht.

Hoe staat de gemeenten ten opzichte van het creëren van transferia buiten de stad voor bezoekers/shoppers om de parkeergarages in de binnenstad te ontlasten?

Transferia staan gepland voor de middellange termijn. Tilburg heeft op dit moment nog de luxe dat er meer dan voldoende parkeerplaatsen voor bezoekers zijn. Er is nu nog geen reden voor parkeren op afstand. Dat gaat veranderen. Binnen de gebiedsontwikkeling Kempenbaan houden we hier nu al rekening mee.

Moet je nog wel parkeergarages binnen de Cityring willen als je de Cityring autoluw wilt maken, met name aan de zuidzijde? Je trekt het verkeer daardoor de binnenstad in. Is gekeken om de Emma parkeergarage dicht te doen? 

De parkeergarages zijn belangrijk voor bezoekers parkeren, maar ook om bijvoorbeeld het dwaalgebied vrij te kunnen maken van geparkeerde auto’s. Om zo meer te kunnen vergroenen. De bewoners moeten wel ergens kunnen parkeren. Ook zijn parkeergarage op termijn van belang voor het bundelen van deelconcepten, als een soort van uitgiftepunt bijvoorbeeld van deelfietsen. Om die reden is het van belang om gebouwde parkeervoorzieningen te behouden en om deze (deels) van functie te laten veranderen. Wel met het uitgangspunt dat we voldoende parkeerplaatsen behouden voor de bezoeker aan en werknemer in de binnenstad.

Kan het Stadsforum nog verder vergroenen?

Het Stadsforum is ontworpen als een plein waar activiteiten op passen, zoals de kermis, de markt en Tilburg Zingt. Juist vanwege de evenementen kan niet het hele plein een grote, groene stadstuin worden. De bomen op het Stadsforum gaan straks zorgen voor verkoeling. Ook de gebouwen rond het Stadsforum (zoals het Stadskantoor) krijgen een groene voortuin. Door de markt te verplaatsen naar het Stadsforum ontstaat op het Koningsplein ruimte om te vergroenen.
Bij de nieuwe situatie van de binnenstad, wat gebeurt er met de grote evenementen? Bijvoorbeeld optochten en kermis.
Bij het ontwerp van het Stadsforum is rekening gehouden met evenementen zoals de kermis en met Tilburg Zingt. Voor die momenten wordt ook nu al de cityring afgesloten. Er is geen effect op het aantal afsluitingen van de Cityring voor evenementen. De afsluiting blijft nodig bij dezelfde evenementen. Op 28 juni 2019 is de locatiematrix evenementen vastgesteld met een maximum van 12 (gedeeltelijke) afsluitingen van de cityring per jaar.

Waarom zijn evenementen zoals een kermis en Tilburg Zingt zo bepalend, terwijl zeker nu niet duidelijk is of deze evenementen over 20 jaar nog zo kunnen plaatsvinden? Wat is de toekomst van een kermis?

Ongeacht hoe evenementen zich ontwikkelen is het prettig om een groot stadsplein te hebben, waar de markt, evenementen en bijeenkomsten zoals huldigingen een plek kunnen krijgen. 

Het Heuvelplein is van origine hét plein van de stad. Het stadscentrum, historisch gezien waar het allemaal begon. Dit leeft bij veel Tilburgers zo. Is het idee van het gemeentebestuur dat het Stadsforum die functie overneemt?

De Heuvel en het Stadsforum kunnen naast elkaar bestaan. De Heuvel blijft het historische hart van de stad, maar kan geen ruimte bieden aan alle activiteiten in de stad. De pleinen vullen elkaar aan. 

Waarom is het plan Koningswei  afhankelijk van de Cityring?

De planvorming voor Koningswei is volop in ontwikkeling. De ambitie is om het Koningsplein met de Piushaven te verbinden, nieuwe woningen te ontwikkelen en meer groen te krijgen in de binnenstad. De gemeente is hierover in overleg met de eigenaren van gebouwen. Het vraagt een gezamenlijke investering om deze ontwikkeling van de grond te krijgen. Vergroenen op deze plek is alleen mogelijk als de markt verhuist naar het Stadsforum.

Is er ook al een fasering in de netwerk analyse opgenomen? Hoe gaat het proces nu verder?

De fasering bestaat uit korte termijn (tot 2025), de middellange termijn (2025-2035) en de lange termijn (na 2035). We richten ons nu op de korte termijn met onder andere het verluwen van de binnenstad. De plannen voor de middellange termijn (bijvoorbeeld het herinrichten van de Hart van Brabantlaan en de Ringbaan West) bereiden we de komende jaren voor. Het gaat dan om het inrichten processen over het ontwerp en de financiering. 

Wanneer gaat dit allemaal gebeuren? 

Het college heeft de Netwerkanalyse op 24 november 2020 vastgesteld en de raad vergadert waarschijnlijk in januari over de analyse. Het college concludeert in de analyse dat het sterk verluwen (minder autoverkeer door het weren van het doorgaand verkeer) in de binnenstad nodig is, bij voorkeur met een aanpassing op de oostflank van de cityring. De wijze waarop wordt in de eerste maanden van 2021 uitgewerkt. Dit gaat in overleg met het BMT, de Linten en wijkraden. Het besluit over de aanleg van de 1e fase van het Stadsforum is gepland in maart 2021.  Het besluit over een ingreep op de oostflank is nu gepland in juni 2021. 

Welke werkzaamheden starten er als eerste? 

Momenteel wordt een deel van de openbare ruimte voor het Stadhuis al aangelegd (fase 0). Na het raadsbesluit in maart 2021 kan met fase 1 worden gestart eind 2021, maar dan verandert er nog niets aan het verkeer. De nieuwe inrichting van de Cityring wordt in samenwerking met diverse partijen in de stad uitgewerkt. Het ontwerpproces heeft tijd nodig. De werkzaamheden aan de definitieve herinrichting van de Cityring kunnen op zijn vroegst starten in de tweede helft van 2022. 

Is het een goed moment voor veranderingen nu er met Corona al veel onzekerheid is?

De verwachting is dat Tilburg flink gaat groeien, er zijn de komende jaren veel woningen nodig. Ook in de binnenstad blijven we bouwen. Ook de ontwikkeling van het kernwinkelgebied gaat verder; we hebben gekozen voor een compact en aantrekkelijk winkelcentrum. Dat gaan we afmaken. Ook om de concurrentie met internet en andere steden aan te kunnen. Juist in deze tijd vinden we het belangrijk om te blijven investeren. We hopen daarmee ook een beroep te kunnen doen op gelden vanuit provincie voor herstel na Corona. 

Welke inspraak is mogelijk?

De Netwerkanalyse vloeit voort uit de Omgevingsvisie 2040 (2015) en de Mobiliteitsaanpak (2016) die we met de hele stad samen hebben opgesteld. We hebben bij het opstellen van de Netwerkanalyse gesproken met stakeholders zoals de NS, de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, het Fietsforum, Veilig Verkeer Nederland, de Stichting Binnenstad Management Team (BMT) en de Linten (Korvel en Besterd). De Netwerkanalyse doet een aantal richtinggevende uitspraken. Concreet voor de binnenstad is dit: we moeten verluwen en het weren van doorgaand verkeer op de oostflank van de Cityring heeft daarbij de voorkeur en het grootste effect. Maar de analyse zegt nog niets over wanneer.  De Netwerkanalyse wordt januari 2021 voorgelegd aan de gemeenteraad. Vervolgens worden de maatregelen verder uitgewerkt in overleg met de belanghebbenden zoals het BMT en omwonenden. Om de maatregelen uit te voeren zijn verkeersbesluiten nodig. Ook moet de raad besluiten over het krediet dat nodig is voor de aanleg van het Stadsforum en het aanpassen van de Cityring. Dit is waarschijnlijk in maart 2021.

Het stuk tussen Katterug en Schouwburg blijft gevaarlijk door veel te hard rijden. Wat wil de Gemeente concreet doen - vooruitlopend op de ontwikkeling van het Stadsforum - om nu al allerlei onnodige overlast weg te nemen op de Cityring? 

De pilots waarbij we teruggaan van 2 naar 1 rijbaan werken goed voor de verkeersveiligheid. Helaas is het tussen de Piusstraat en de Bisschop Zwijsenstraat nu niet mogelijk om terug te gaan naar 1 rijbaan. De Paleisring is het drukste stuk van de Cityring (18.000 auto’s per dag). Die hoeveelheid verkeer past niet op 1 rijbaan en zou leiden tot opstoppingen. Het weren van het doorgaande verkeer op die plek is nodig om terug te kunnen naar 1 rijbaan.

Wanneer worden de bewoners uit de omliggende wijken mee genomen?

Bij de uitwerking van het verluwen komt er in het 1e kwartaal van 2021 ook een bijeenkomst voor bewoners uit omliggende wijken. 

Kunnen sheets van deze avond naar deelnemers deze avond?

De informatieavond van 12 november 2020 is opgenomen en terug te kijken via de pagina Mobiliteitsplan 2040. 

Waar kunnen wij de Netwerkvisie vinden / lezen?

U vindt een link naar de netwerkanalyse elders op deze pagina. 

Kan er een referendum over gehouden worden?

Een referendum inzetten om iets tegen te houden zonder alternatief helpt onze binnenstad niet verder. En niets doen is geen optie, want dan loopt het verkeer in onze binnenstad op termijn vast. Een referendum is eventueel interessant als er verschillende oplossingen zijn. We gaan de komende maanden bekijken of er die zijn.